Център за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите

Център за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите

Центърът за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите подпомага съветническата дейност на НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО и земеделските производители за прилагане на ОСП и мерките  от Програмата за  развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.  и новата ПРСР 2014-2020 г. Направленията на лабораторната дейност са свързани с изискванията за подобряване качеството на земеделската продукция и повишаване конкурентоспособността на стопанствата.

Чрез лабораторните услуги НССЗ подпомагаше бенефициентите на службата по м.143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния”. Тя е в помощ на земеделските производители при реализиране на техните бизнес планове по м.112, 141 и агроекологичните им планове по м.214 от ПРСР 2007-2013 г. Също така  Центърът за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите  подпомага дейността на НССЗ по предоставяне на различните консултантски  пакети от Мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството”  от  новата ПРСР 2014-2020 г.


ЦЕНОРАЗПИС
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
УКАЗАНИE ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ  

В Центърa за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите се приемат проби за почвен анализ:


       ►  Определяне на почвената киселинност pH(KCl)  и pH(H2O) 

 

  pH метър HANNA 221


►  Определяне на минерален азот- амонячен (NH4-N)  и нитратен (NO3-N)


  FIAstar 5000 Analyzer

 

►  Определяне на усвоими форми на фосфор (P2O5) и калий (K2O)

 
  Спектрофотометър JENWAY 6300    

 


                             

   Пламъчен фотометър JENWAY PFP7
 

Определяне на общ азот в почва

Определяне на активен калций

Определяне на хумус

Забележка: Заявителят няма право да променя, допълва и/или предоставя данните от изпитвателния протокол, от свое име като физическо или юридическо лице извършило агрохимичен анализ