Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1  във връзка с § 2 , ал. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ.

„Корупция по смисъла на ЗПКОНПИ е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.

(2) Противодействието на корупцията се осъществява чрез:
1. превантивни дейности по реда на глава четвърта и оперативно-издирвателна дейност по реда на глава девета;
2. деклариране на несъвместимост;
3. деклариране на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности, и свързаните с тях лица;
4. осигуряване на публичен достъп до декларациите;
5. проверка на декларациите;
6. проверка, анализ и оценка на имущественото състояние;
7. установяване на конфликт на интереси и налагане на санкции и на други мерки в случай на установен конфликт на интереси;
8. публично оповестяване на имената на лицата, които не са подали декларации или в чиито декларации е установено несъответствие, и на имената на лицата, за които е установен конфликт на интереси;
9. сезиране на компетентните органи в случаите, предвидени в този закон;
10. други способи и средства, предвидени в този закон.

Чл. 4. (1) Този закон се прилага при спазване на следните принципи:
1. законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност;
2. повишена отговорност на лицата, заемащи висши публични длъжности;
3. публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности;
4. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите;
5. пропорционалност на намесата в личния и семейния живот;
6. защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ;
7. защита на лицата, подали сигнал за нарушение;
8. координация и взаимодействие между държавните органи;
9. политически неутралитет.

Видове декларации:
- Декларация за несъвместимост (чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ) – декларира отсъствието на законоустановени пречки за заемане на конкретна длъжност. За служителите, чийто статут е по Закона за държавния служител (ЗДСл), пречките се съдържат в чл. 7, ал. 2 от този закон, а за работещите в администрацията по трудово правоотношение е приложим чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на трдуда (КТ).
По смисъла на ЗПКОНПИ понятието "Несъвместимост" е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението на лицето като заемащо висша публична длъжност.
Образец
- Декларация за имущество и интереси (чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ) – декларират се обстоятелства побробно изброени в чл. 37, ал. 1 ЗПКОНПИ. В изпълнение на изискванията на чл. 29 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 5 от КТ в качеството на служители по силата на §2, ал. 1  от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, в срок до 15 май следва да се подаде декларация за имущество и интереси. Съгласно указанията на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) при подаване на ежегодна декларация, деклараторът попълва само Част I: Имущество, от декларацията.

На официалната интернет страница на  Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) са публикувани утвърдени от Комисията образци. Декларациите се попълват в съответствие с предоставените от Комисията подробни указания, като се подават съобразно описания в закона ред.
http://www.ciaf.government.bg/pages/view/deklaracija-198/.
- Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост (чл. 35, ал. 1, т. 3 ЗПКОНПИ) – декларират се настъпили промени в някое от основанията за несъвместимост на служителите по служебно/трудово правоотношение (чл 7, ал. 2 от ЗДСл/чл. 107а, ал. 1 от КТ).
Образец
- Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за имещество и интереси (чл. 35, ал. 1, т. 4 ЗПКОНПИ) – отразяват се настъпили промени в декларацията за имущество и интереси само в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. Предвид това, че декларацията за имущество и интереси се подава ежегодно и други промени в нея следва да се отразят тогава.
http://www.ciaf.government.bg/pages/view/deklaracija-198/.

Всички служители по на §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ подават декларации пред органа на назначаване в сроковете предвидени в закона чл. 36, ал. 1 и по чл. 38, ал. 1, т. и т. 2.

Съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗПКОНПИ декларациите се подават на хартиен и електронен носител.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок