Информационна брошура на НССЗ относно мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. може да видите тук.