Наръчник за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в България. МЗХ. 2023 г.