Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2016 г.