Информацията относно изискванията за допустимост по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", публикувана във вестник "Агро" - бр. 25, 24 юни - 1 юли 2016 г. можете да видите тук.