Изпълнителния директор на НССЗ доц. д-р Младен Младенов се срещна с председателят на (ССА) проф. д-р Васил Николов.  Те обсъдиха възможностите за по-тясно сътрудничество между двете институции, чиято обща цел е подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания–съвети в земеделието–земеделски бизнес” за повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските стопани.

Провеждането на съвместни информационно–обучителни събития стартира през 2011г. и ежегодно на тях присъстват над 3000 фермера. Лектори на събитията са водещи български учени в областта на земеделието. На част от събитията се провеждат и  демонстрации във ферми и стопанства, което е особено полезно за земеделските производители.

Обученията се провеждат основно в направленията растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика и биологично производство. Особено внимание се обръща на селскостопански практики на равнище стопанство, свързани с мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите, развитие на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации.

Ръководителите изразиха и мнение, че ще продължат добрата практика за провеждане на съвместните информационни събития.

Проф. Николов посочи, че НССЗ може да помогне на Академията в представянето и внедряването на новите й научни продукти сред земеделските производители. Доц. Д-р Младен Младенов подчерта, че една от възможностите е да се работи съвместно и по подмярка 16.1. „Подкрепа за формиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за повишаване на производителността в стопанствата и ефективно използване на ресурсите, за разширяване на пазарните възможности, опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи.

Основната цел на Националната служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия е земеделската наука да се превърне в мощен фактор за модернизация на земеделското производството.