По време на семинара Петя Куманова, зам.-главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ към Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) запозна аудиторията с ролята на националната система за съвети в земеделието за осъществяване на бизнес начинанията и подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на ОСП.

Десислава Йонкова, експерт към ТОО-София на НССЗ презентира проект на млад фермер, кандидатствал за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020, който се е възползвал също така и от безвъзмездните консултантски пакети, предоставяни от НССЗ.

Повече информация за семинара може да видите тук.