През 2021 г. се приеха редица стратегически решения от страна на ЕС по отношение на новата ОСП за периода 2023-2027. Десетте основни цели в социалната, екологичната и икономическата сфера, които ЕС поставя по отношение на ОСП, като предизвикателства за постигане в съответствие с амбициите на Зелената сделка, целят да увеличат приноса на селското стопанство на ЕС към действията по изменение на климата, да подобрят управлението на природните ресурси, да осигурят справедлива икономическа възвръщаемост за земеделските производители и да засилят опазването на биологичното разнообразие. Всяка една от тези 10 цели в т.ч. целта за стимулиране на знанията и иновациите трябва да бъде отразена в Стратегическите планове по ОСП на страните членки и допринася за развитието.


Във връзка с горното през 2021 г. НССЗ съсредоточи допълнително усилия към подготовката и прилагането на Системата за знания и иновации в земеделието (СЗИСС/AKIS) Консултантските услуги, споделянето на данни, знания и умения са от ключово значение, за да могат всички участници в хранителната система да станат устойчиви. Също така през 2021 година НССЗ независимо от продължаващата епидемична обстановка, причинена от вируса COVID-19 продължи да работи активно със стопаните, като им предостави и алтернативни инструменти, освен директния контакт за получаване на консултации и информация. НССЗ активно използва всички налични дигиталните технологии за комуникация, консултация и обучение и за поредна втора година показа как тези технологии могат ефективно да се използват в работата на съветника.
Усилията през 2021 г. на служителите на НССЗ продължиха да бъдат насочени към постигането на следните цели:


• Улесняване достъпа на земеделските стопани до съветническите услуги на НССЗ;
• Подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските стопани;
• Подпомагане прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), в т.ч. на Тематична подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства;
• Активно участие и водеща роля на НССЗ за  развитие на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС).


Основната дейност на НССЗ е предоставяне на консултации на земеделските стопани и други желаещи лица. Консултациите се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските стопани, в изнесени приемни в различни населени места, чрез интернет и по телефон. През 2021 г. са консултирани 12 748 лица и са предоставени 82 237 консултации. Направени са 2 162 посещения на място в земеделските стопанства. Основните консултации, които предостави НССЗ през 2021 г., са свързани с възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., основно подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“; 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Друга съществена част от дейността на НССЗ е предоставянето на специализирани консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, в т.ч. свързани с директни плащания и кръстосано съответствие, мерки на ниво стопанство за справяне с последиците от изменение на климата и рамковата директива за водите, прилагане на добри земеделски практики и иновативни решения в земеделското стопанство с цел опазване на околната среда и повишаване ефективността в земеделската дейност, както по отношение на производството, така и във връзка с маркетинга и организацията на дейностите в стопанството.


През 2021 г. продължи работата за подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин да оказва съдействие за усъвършенстване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес". НССЗ осъществява тясно сътрудничество с различни организации за подпомагане на трансфера на научни знания и достижения, в т.ч. с научните институти на ССА; с Аграрен университет – Пловдив; Тракийски университет - Стара Загора; Икономически университет - Варна; Русенски университет; Университет за национално и световно стопанство – София; Лесотехнически университет – София и др. Проведените през 2021 г. съвместни информационно-обучителни събития предимно под формата на онлайн семинари и заснети демонстрации са 113 бр., като в тях са се регистрирали над 5 455 фермера и други заинтересовани лица.


Основна дейност на НССЗ и през 2021 г. беше предоставянето на консултантски пакети (КП) по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014 - 2020 г. По подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” НССЗ предоставя 6 бр. различни КП на малки земеделски стопанства. Подадените заявления за получаване на КП по подмярка 2.1.2 от ПРСР 2014 - 2020 г. е 1 134 бр., а изготвените писмени доклада са 1 103 бр. От стартиране на прием на заявления за получаване на КП (22.06.2016 г.) до 31.12.2021 г. експертите на НССЗ по подмярка 2.1.2 са предоставили 31 294 бр. КП и са изготвили 9 610 бр. писмени доклада за предоставените КП, включващи различни видове консултации и подробен анализ, оценка и препоръки за развитието на техните стопанства.


Обучението на земеделските стопани и съветници е с изключителна важност в дейността на НССЗ. Ежегодно се провеждат , семинари, информационни дейности и обучения по ключови компетентности. Експертите от офисите организират и провеждат обучение под формата на семинари, демонстрации, лекции, дискусии, тематични и работни срещи. Темите са подсказани от самите земеделски стопани. Към НССЗ има лицензиран ЦПО, чрез който се провеждат професионални обучения и курсове в областта на земеделието.

НССЗ развива активна международна дейност и гради своя капацитет в сътрудничество с други съветнически организации от Европа и региона. НССЗ е активен член на Европейската асоциация на организациите, предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS) и Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN), като през периода продължи активно да обменя добри практики и опит със съветническите организации в Европа. НССЗ продължава успешно да участва и в изпълнението на проекти по Програма Хоризонт 2020, свързани с иновации в земеделието в т.ч. проект  „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration”) (NEFERTITI) и проект „Свързване на съветниците за подкрепа на интерактивните иновации в земеделието и горите“ (Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry)” (i2connect). Също така през 2021 г. НССЗ кандидатства и по два проекта по Хоризонт Европа: проект „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа (European-wide network of pilot farmers implementing and demonstrating climate smart solutions for a carbon neutral Europe“ (Climate Farm Demo) по кол HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-04: „Демонстрационна мрежа за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата – свързване на пилотни ферми (Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms)“ и проект „Модернизиране на земеделието чрез по-ефективни и ефикасни Системи за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС / AKIS)” (modernAKIS) по кол HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-25 „Подобряване на националната СЗИСС /AKIS организация чрез съвместен градивен процес съгласно специфичните условия в ЕС” (Improving national AKIS organization in a co-creative process across the EU Specific conditions).

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2021 г.