Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) предлага комплексен пакет от консултантски услуги, включващ консултации от създаването на фермата до нейното пълно обслужване в агрономически, животновъден и агроикономически аспект, гарантира навременни, работещи и даващи резултати безплатни консултации и съвети.

Усилията през 2022 г. на служителите на НССЗ продължиха да бъдат насочени към постигането на следните цели:

  • Улесняване достъпа на земеделските стопани до съветническите услуги на НССЗ в т.ч. разширяване на териториалния обхват на НССЗ чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги;
  • Подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските стопани;
  • Подпомагане прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), в т.ч. на Тематична подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства;
  • Активно участие и водеща подкрепа на НССЗ за развитие на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS) в България.

За постигане на тези цели НССЗ извършва целенасочена информационна, консултантска и съветническа дейност, която да помага на земеделските стопани, особено на малките да разширят и модернизират своите стопанства, както и да оказва съдействие на земеделските стопани за усвояването на средства по европейски и национални програми и схеми за подпомагане.

През 2022 г. във връзка със стратегическите решения на ЕС по отношение на новата ОСП за периода 2023-2027 се подготви Стратегиическия план за развитие на земеделието и селските райони на България. Всяка една от десетте основни цели, които ЕС поставя по отношение на ОСП в социалната, екологичната и икономическата сфера, в т.ч. целта за стимулиране на знанията и иновациите е отразена в него. Основните предизвикателства за постигане в съответствие с амбициите на Зелената сделка, целят да увеличат приноса на селското стопанство на ЕС към действията по изменение на климата, да подобрят управлението на природните ресурси, да осигурят справедлива икономическа възвръщаемост за земеделските производители и да засилят опазването на биологичното разнообразие.

В тази връзка НССЗ съсредоточи своите усилия и през 2022 г. към подготовката и прилагането на Системата за знания и иновации в земеделието (СЗИСС/AKIS). Консултантските услуги, споделянето на данни, знания и умения са от ключово значение, за да могат всички участници в хранителната система да станат устойчиви. Също така през 2022 година НССЗ продължи да работи активно със стопаните, като им предостави и алтернативни инструменти, освен директния контакт за получаване на консултации и информация. НССЗ активно използва всички налични дигиталните технологии за комуникация, консултация и обучение и за поредна втора година показа как тези технологии могат ефективно да се използват в работата на съветника.

Основната дейност на НССЗ е предоставяне на консултации на земеделските стопани и други желаещи лица. Консултациите се предоставят в 27-те офиса, които са разположени в областните градове на страната, при посещение в стопанствата на земеделските стопани, в изнесени приемни в различни населени места, чрез интернет и по телефон. През 2022 г. са консултирани 11 481 лица и са предоставени 68 499 консултации. Направени са 2 397 посещения на място в земеделските стопанства. Основните консултации, които предостави НССЗ през 2022 г., са свързани с възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., основно подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и 6 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Друга съществена част от дейността на НССЗ е предоставянето на специализирани консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, в т.ч. свързани с директни плащания и кръстосано съответствие, мерки на ниво стопанство за справяне с последиците от изменение на климата и рамковата директива за водите, прилагане на добри земеделски практики и иновативни решения в земеделското стопанство с цел опазване на околната среда и повишаване ефективността в земеделската дейност, както по отношение на производството, така и във връзка с маркетинга и организацията на дейностите в стопанството.

През 2022 г. НССЗ активно продължи работата за подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин да оказва съдействие за усъвършенстване на връзката "научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес". НССЗ осъществява тясно сътрудничество с различни организации за подпомагане на трансфера на научни знания и достижения, в т.ч. с научните институти на ССА; с Аграрен университет – Пловдив; Тракийски университет - Стара Загора; Икономически университет - Варна; Русенски университет; Университет за национално и световно стопанство - София; Лесотехнически университет – София, Българска академия на науките и др. Проведените през 2022 г. съвместни информационно-обучителни събития предимно под формата на присъствени и онлайн семинари, а също така на заснети демонстрации са 105 бр., като в тях са се регистрирали над 3 304 фермера и други заинтересовани лица.

Основна дейност на НССЗ и през 2022 г. беше предоставянето на консултантски пакети (КП) по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014 - 2020 г. По подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” НССЗ предоставя 6 бр. различни КП на малки земеделски стопанства. Подадените заявления за получаване на КП по подмярка 2.1.2 от ПРСР 2014 - 2020 г. през годината са 1 419 бр., а изготвените писмени доклада са 1 454 бр. От стартиране на подмярка 2.1.2 (22.06.2016 г.) до 31.12.2022 г. експертите на НССЗ са предоставили 35 057 бр. КП, като са изготвили 11 064 бр. писмени доклада за предоставените КП по подмярка 2.1.2, включващи различни видове консултации и подробен анализ, оценка и препоръки за развитието на земеделските стопанства.

Обучението на земеделските стопани и съветници е с изключителна важност в дейността на НССЗ. Ежегодно се провеждат, семинари, информационни дейности и обучения по ключови компетентности. Експертите от офисите организират и провеждат обучение под формата на семинари, демонстрации, лекции, дискусии, тематични и работни срещи. Темите са подсказани от самите земеделски стопани. Към НССЗ има лицензиран ЦПО, чрез който се провеждат професионални обучения и курсове в областта на земеделието.
През 2022 г. НССЗ стартира изпълнение на дейностите по сключения административен между НССЗ, МЗм и ДФЗ-РА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 по процедура BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на НССЗ чрез създаване на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014- 2020 г. В началото на м.октомври са назначени експертите за 28-те Мобилни общински офиси(МОО) и координатори на централно и регионално ниво и стартираха същинските дейности. Експертите в тях започнаха да предоставят консултации на земеделски стопани, да организират изнесени приемни и информационни събития за земеделски стопани в различни населени места и извършват посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по различни мерки и подмерки от ПРСР. НССЗ продължава да 7 поддържа активна международна дейност и гради своя капацитет в сътрудничество с други съветнически организации от Европа и региона. НССЗ е активен член на Европейската асоциация на организациите, предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS) и Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN), като през периода продължи активно да обменя добри практики и опит със съветническите организации в Европа. НССЗ продължава успешно да участва и в изпълнението на проекти по Програма Хоризонт 2020, свързани с иновации в земеделието в т.ч. проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration”) (NEFERTITI) и проект „Свързване на съветниците за подкрепа на интерактивните иновации в земеделието и горите“ (Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry)” (i2connect).

През 2022 г. НССЗ започна работа по два нови проекта по програма Хоризонт Европа: проект „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа (European-wide network of pilot farmers implementing and demonstrating climate smart solutions for a carbon neutral Europe“ (Climate Farm Demo) по кол HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-04: „Демонстрационна мрежа за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата – свързване на пилотни ферми (Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms)“ и проект „Модернизиране на земеделието чрез по-ефективни и ефикасни Системи за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС / AKIS)” (modernAKIS) по кол HORIZONCL6-2021-GOVERNANCE-01-25 „Подобряване на националната СЗИСС /AKIS организация чрез съвместен градивен процес съгласно специфичните условия в ЕС” (Improving national AKIS organization in a co-creative process across the EU Specific conditions).

Също така НССЗ беше одобрена като част от консорциума за изпълнение на проект „Свързване в мрежа и мобилизиране на селскостопанската съветническа общност в ЕС за подкрепа на прехода към интелигентно земеделие от полза за климата“ (Connecting and mobilizing the EU agricultural advisory community to support the transition to Climate Smart Farming)” (ClimateSmartAdvisors) финансиран по Програма Хоризонт Европа. Проектът ще стартира през м. април 2023г.

Годишен доклад за дейността на НССЗ за 2022 г.