Дейността на НССЗ през 2010 г. продължи да бъде насочена към подпомагане прилагането на държавната политиката в аграрния сектор за развитието на земеделието и селските райони. НССЗ доказа, че съветническата дейност в областта на земеделието играе важна роля за подобряване на устойчивостта и доходността на земеделските стопанства.

През 2010 г. НССЗ води политика за подобряване качеството на предлаганите консултантски услуги, с цел да ги адаптира към нуждите на земеделските производители и другите жители на селските райони, за да може те да се справят с предизвикателствата на променящата се пазарна и социална среда.
За постигане на горепосоченото НССЗ продължи да извършва целенасочена информационна, консултантска и съветническа дейност, която да помага на земеделските производители да разширят и модернизират своите стопанства. НССЗ оказа  съдействие на земеделските производители за усвояването на средства по европейски и национални програми. В този аспект НССЗ извърши информационна, консултантска и съветническа дейност, която съответства на целите на ОСП на ЕС.

НССЗ подобри своята работа като предложи нови консултации и услуги и разшири обхвата на съществуващите. Благодарение изготвените от Службата безплатни  заявления за подпомагане, над 6 000 земеделски производители вече са одобрени за подпомагане и стойността на проектите, които те е изпълняват е в размер на над 190 млн. лв. Това наложи НССЗ да предложи нов вид консултации, като им съдейства за правилното изпълнение на техните бизнес планове по вече одобрените проекти. За да повиши квалификацията на земеделските производители, НССЗ предложи нови обучения и информационни дейности.
Постигнатите резултати показват, че НССЗ е уважаван и търсен партньор за земеделските производители.

Годишен доклад на НССЗ за 2010 г.