ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ (ДВ, БР. 48 ОТ 2006 Г.)

В сила от 08.07.2011 г.

Обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3, т. 16 числото "125" се заменя със "75".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Трудовите и служебните правоотношения със служителите се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.

§ 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.) За изпълняване на дейности по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) и по ПРСР 2014 - 2020 г., в т.ч. мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство" министърът на земеделието и храните одобрява назначаването на български граждани по срочни трудови договори - допълнително до 120 експерти извън утвърдената численост на персонала на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) .

§ 4. Подборът на експертите по § 3 се извършва с конкурс при спазване разпоредбите на трудовото законодателство.

§ 5. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Средствата за работна заплата и за осигурителни вноски, както и цялостната издръжка на служителите по § 3 се осигуряват от средства на НССЗ, получени в резултат на изпълняваните дейности по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от ПРСР и по ПРСР 2014 - 2020 г., в т.ч. мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство".

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 24 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2022 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".