ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ (ДВ, БР. 48 ОТ 2006 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (ДВ, БР. 48 ОТ 2006 Г.)

 

В сила от 08.07.2011 г.

Обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г., изм. ДВ. бр.101 от 5 Декември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3, т. 16 числото "125" се заменя със "75".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Трудовите и служебните правоотношения със служителите се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.

§ 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) За изпълняване на дейности по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), в т.ч. мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство", и по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г. (СПРЗСР 2023 - 2027 г.) министърът на земеделието и храните одобрява назначаването на български граждани по срочни трудови договори - допълнително до 120 експерти извън утвърдената численост на персонала на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

§ 4. Подборът на експертите по § 3 се извършва с конкурс при спазване разпоредбите на трудовото законодателство.

§ 5. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Средствата за работна заплата и за осигурителни вноски, както и цялостната издръжка на служителите по § 3 се осигуряват от средства на НССЗ, получени в резултат на изпълняваните дейности по ПРСР 2014 - 2020 г., в т.ч. мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство", и по СПРЗСР 2023 - 2027 г. и при спазване на изискванията на съответните мерки от ПРСР 2014 - 2020 г. и интервенции от СПРЗСР 2023 - 2027 г.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 24 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2022 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 30 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г.