НАРЕДБА № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието,Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г.

Изтеглете наредбата от тук.