Ministry of Agriculture
National Agricultural Advisory Service
  BG

Информационно-обучителни събития за трансфер на знания

НССЗ подпомага трансфера на знания и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието чрез обучение на земеделските производители, като им предоставя навременна административна и техническа информация и помощ.

Системи за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС / AKIS)

Една от основните цели на СЗИСС / AKIS е да се преодолее голямата разлика между науката и практиката и науката да бъде в още по-голяма полза за земеделието, като се улесни трансфера на научни знания в практиката. В България НССЗ е един от основните участници.

EIP-AGRI/Европейско партньорство за иновации

EIP-AGRI - Eвропейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост работи за насърчаване на конкурентно и устойчиво земеделие и горско стопанство