Ключови послания относно Системите за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS):

► Знанията и иновациите играят решаваща роля за подпомагане на земеделските стопани и селските общности за посрещане предизвикателствата в настоящия момент и в бъдеще;

► Политици, фермери, научни работници, съветници, земеделски асоциации и медии трябва да обединят своите усилия в подкрепа разработване на нови знания и иновативни решения в областта на земеделието;

► Трябва да се създаде благоприятна среда в целия ЕС за по-ефективното разпространение и внедряване на иновациите, да има по-добро използване на съществуващите знания за постигане целите на ОСП и изпълнение на международните ангажименти;

► Европейското партньорство за иновации за производителност и устойчивост на селското стопанство (EIP-AGRI) е уникална политическа рамка за подкрепа на интерактивни иновативни проекти на местно и транснационално ниво;

► От съществено значение е изграждането на системи за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС-AKIS), с цел стимулиране разработването и развитието на иновативни проекти и разпространение, използване и възможно най-широко приложение на резултатите от тях.

Успешните стратегии за развитие и укрепване на СЗИСС/AKIS, включват четири основни групи действия:

Увеличаване на потоците от знания и укрепване на връзките между научните изследвания и практиката. От съществено значение за генерирането на иновации е изграждането и свободното споделяне на знания по достъпен начин за всички участници на национално и регионално ниво, като всички те трябва да бъдат ангажирани в създаването и споделянето на знания, за да може да се създаде добре структурирана и работеща иновационна система. Опитът на EIP-AGRI  показва, че успехът зависи от сътрудничеството между съветниците, системите за обучение и образование в селското стопанство, изследователите и фермерските организации (СЗИСС).

► Укрепване на всички консултантски услуги в селското стопанство и насърчаване на взаимната им връзка в рамките на СЗИСС. Земеделските съветници в рамките на СЗИСС са един от основните източници на информация за вземане на решения на земеделските производители. Ефективността и ефикасността на консултантските услуги могат да бъдат подобрени най-добре чрез подобряване на техните връзки в рамките на СЗИСС и чрез по-широко споделяне на знания и иновативни приложения. Съветниците трябва да имат достъп до най-новите знания, като непрекъснато надграждат своите интерактивни и дигитални умения. Ролята им е важна за разпространяване на получените знания и резултати от проекти на своите клиенти и извън тях.

► Подобряване на тематичните и трансграничните интерактивни иновации. От ключово значение за подпомагане свързването на участниците и улесняване  трансграничните и транснационални контакти и обмен на знания са оперативните групи по Европейското партньорство за иновации (EIP).

Подкрепа на прехода към цифровизация в селското стопанство. Земеделието и селските райони ще се променят значително чрез увеличаване използването на съвременните технологии, придружени от интелигентни устройства с автономно поведение и свързаност. Много фермери може да не са в състояние да бъдат в крак с новите технологии, следователно наличието на безпристрастни консултантски услуги с достатъчно цифрови познания и достъп до данните е много важно, с цел свеждане до минимум на цифровото разделение и по-добро използване на цифровите технологии. Бъдещата роля на консултантските услуги в селското стопанство следва да включва улесняване на иновативните проекти в областта на цифровите технологии, както и подкрепа на фермерите да се ориентират в дигиталния свят.

Подходът, прилаган с различните инструменти на EIP-AGRI, включващи както различни програми (като „Хоризонт 2020“ на транснационално ниво, така и Общата селскостопанска политика (ОСП) на национално и регионално равнище), постепенно изгражда всеобхватна база от знания, способна да отговори на практическите предизвикателства пред селското стопанство и храните/нехранителни сектори. Поради това, един от акцентите е върху подобряване на информационните потоци в рамките на  СЗИСС.

Новата Обща селскостопанска политика  на Европейския съюз за 2021 – 2027 г. ще предостави благоприятна рамка за прехода към устойчиви и адаптивни към климатичните промени земеделски вериги и системи, ще помогне за осигуряване на дългосрочни доставки на полезни храни и биомаса за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г.

При добре функциониращите СЗИСС в държавите-членки знанията и иновациите ще играят централна роля в тази еволюция, което включва и справяне с цифровото разделение в селското стопанство и свързаните с него сектори. ЕС има интерес да гарантира наличието на добре СЗИСС обхващащи изцяло територията на Съюза. За да се избегне дублиране на усилията, да се спестят разходи, да се увеличи въздействието на финансирането от ЕС както на национално, така и на регионално ниво и за да се ускорят иновациите е от съществено значение да се изградят по-добри СЗИСС. Всички държави-членки могат да подобрят някои аспекти на своите настоящи СЗИСС като се учат една от друга.

Повече за  изграждане на системи за знания и иновации за насърчаване на съвети, знания и иновации в селското стопанство и селските райони, може да научите от тук