През месец април 2022 г. Централно управление и Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ в сътрудничество с външни научни организации, институции и експерти, като Селскостопанска академия (Институт по земеделие в гр. Кюстендил, Институт по животновъдни науки в гр. Костинброд); университети (Аграрен университет в гр. Пловдив; Русенски университет „А. Кънчев“);  Национална агенция по приходите (НАП); Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и  Областна дирекция по безопасност на храните (в гр. Ямбол и гр. Перник) и експерти в областта на рециклиращите технологии - проведоха десет съвместни информационно-обучителни семинара в дистанционна (онлайн) и присъствена форма, пет от които с демонстрация на място във ферма или опитно поле. В семинарите взеха участие 254 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Организирани и проведени информационно-обучителни събития

през месец април 2022 г. от НССЗ

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Добри практики при употреба на продукти за растителна защита и водене на дневници за проведени растителнозащитни мероприятия. Оповестяване на РЗ мероприятия чрез електронната платформа ЕПОРД 6.04.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Ямбол TOO - Ямбол
Резитби за формиране, подмладяване и плододаване в костилкови и семкови насаждения 7.04.2022 г. Аграрен университет - гр. Пловдив ТОО - Пловдив
Технологии за създаване на насаждения от семкови овощни видове. Резитба за плододаване при ябълка и круша 8.04.2022 г. Институт по земеделие – гр. Кюстендил TOO - Монтана
Пролетно развитие на пчелните семейства 8.04.2022 г. Институт по животновъдни науки –  гр. Костинброд TOO - Смолян
Къси вериги за доставка на земеделски продукти в контекста на Зелената сделка 8.04.2022 г. Русенски университет „А. Кънчев“ ТОО – гр. Русе
Почвени неприятели при пролетни култури 8.04.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Перник ТОО – Перник
Доходи от онлайн търговия на земеделски стопани 11.04.2022 г Национална агенция по приходите (НАП) ТОО – Добрич
Производство на активен органичен тор, получен от животновъдни обекти и от други дейности, генериращи биологична маса 15.04.2022 г. Експерт в областта на рециклиращите технологии ТОО – Варна
Технологии при отглеждане и хранене на пчелни семейства 15.04.2022 г. Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд ТОО – Велико Търново
Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието 19.04.2022 г. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ГД СЗ (ЦУ)

 

  • Лекторът на семинара с тема „Добри практики при употреба на продукти за растителна защита и водене на дневници за проведени растителнозащитни мероприятия. Оповестяване на РЗ мероприятия чрез електронната платформа ЕПОРД“, г-жа Веска Кънева запозна аудиторията с добрите практики при употреба на растително-защитни препарати /РЗП/; с начинът за оповестяване на растително-защитните мероприятия чрез Електронната платформа за оповестяване на растително-защитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) на БАБХ, както и с указанията за попълване и водене на дневниците за растителнозащитните мероприятия.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Резитби за формиране, подмладяване и плододаване в костилкови и семкови насаждения“ доц. д-р Антон Йорданов запозна участниците с основните принципи при резитбата за формиране и плододаване при дюли, череши и сливи, както и с резитбата за подмладяване при костилкови и семкови насаждения. Проведе се демонстрация на резитба на сливови и черешови насаждения в землището на с. Цалапица, на която фермерите нагледно получиха и практически съвети за формировки и различни системи на резитби при сливата. Бяха дадени и полезни съвети за времето на провеждане и за избора на необходими ръчни инстументи за резитбата. Лекторът обясни същността на сортовата резитба. Доц. Йорданов отговори на въпроси на фермерите свързани с отглеждането на сливови и черешови  насаждения и даде практически съвети за предпазване от слани, болести и неприятели, както и възможности за използване на растежни регулатори в определени фази от развитието.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Технология за създаване на насаждения от семкови овощни видове. Резитба за плододаване при ябълка и круша“ доц. д-р Димитър Сотиров информира участниците за морфологичните особености и екологичните изисквания при ябълката и крушата. Лекторът акцентира на избора на подходящо място за създаване на овощна градина и критериите за качество на посадъчния материал. Коментираха се популярните и иновативни сортове ябълки и круши, като се обърна внимание на особеностите при отглеждането им и продуктовите им характеристики. В последствие презентацията продължи с информация за схемите на засаждане според различните видове подложки. Даде се информация за технологията на засаждане на овощните дървета. Семинарът продължи като се коментираха торенето, напояването, системите за поддържане на почвената повърхност в насажденията, както и с често срещаните болести и неприятели и борбата с тях. Участниците зададоха въпроси свързани с технологичните средства за забавянето на цъфтежа при овощните дървета и за предпазването от късни мразове. Втората част на мероприятието беше демонстрация, която се проведе в овощната градина на земеделски стопанин Ангелов в с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана. Там беше демонстрирана резитба на ябълки в първа и втора вегетация, както и на ябълки в период на плододаване. Освен посочените овощни видове лекторът демонстрира и резитба на праскова и слива. Коментираха се често допускани грешки при резитбата.
  • Лекторът на семинара с тема „Пролетно развитие на пчелните семейства“ доц. д-р Пламен Христов запозна аудиторията със спецификата на пролетното подхранване на пчелните семейства, с подготовката на пчелните семейства за първата главна паша съобразно района на пчеларстване.
  • Лекторът на семинара с тема „Къси вериги на доставка на земеделски продукти в контекста на Зелената сделка“ доц. д-р Любомир Любенов представи стратегическо развитие на българското земеделие и неговите сектори в контекста на Зелената сделка: местните пазари и късите вериги за реализация в контекста на зеления маркетинг, както и формиране на къси вериги на доставка на регионални агро-продукти, вкл. директни продажби, хранителни кооперативи, онлайн пазари и други.
  • Лекторът на семинара с тема „Почвени неприятели при пролетни култури“ – г-жа Галина Павлова (началник отдел „Растителна защита“ в ОДБХ - Перник) представи почвените неприятели при картофите, царевицата и слънчогледа. Присъстващите бяха запознати с методите за установяване на плътността на почвените неприятели при тези култури, правилното извеждане на борбата с тях, регистрационните режими и възможностите за финансиране на борбата с теления червей. Бяха представени методите за установяване на икономическия праг на вредност при почвените неприятели. По време на семинара се проведе и дискусия, на която бяха зададени въпроси относно подходящите препарати за растителна защита, сроковете за употреба, финансирането на борбата с теления червей.
  • Лекторът на семинара с тема „Доходи от онлайн търговия на земеделски стопани“ г-жа Деница Михайлова (главен инспектор в ТД на НАП Варна, офис Добрич) запозна участниците с някои от основните определения в теорията и практиката на понятието „електронна търговия”. Тя подчерта, че за целите на данъчното и осигурителното законодателство няма регламентирано определение на понятието „електронна търговия”. Електронната търговия със стоки не е нищо по-различно от традиционната търговия, т.е. има същите елементи, същата функционалност и същите участници, както при традиционната. Беше разгледана правната регулация на онлайн търговията в България, а именно: Законът за данъка върху доходите на физическите лица, Законът за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Получените доходи от продажби, осъществени по електронен път от местните и чуждестранните  физически лица, вкл. земеделски стопани са обект на облагане с данък по ЗДДФЛ. Пред аудиторията бяха представени примери за извършване на електронни продажби, които формират доходи на физически лица: електронна търговия, извършвана от вписани в Търговския регистър ЕТ на стоки; електронна търговия  от лице, което не е регистрирано по Търговския закон, но извършва стопанска дейност като ЕТ; от регистрирани земеделски производители, реализиращи непреработената си продукция от селско стопанство чрез собствени интернет магазини или на общ сайт с други /електронна платформа/, както и от регистрирани земеделски производители, реализиращи  преработената си земеделска продукция и декоративна растителност; от нерегистрирани земеделски производители, реализиращи непреработената и преработената си земеделска продукция; от физически лица, реализиращи продукти от горско стопанство /включително от събрани диворастящи билки, гъби и плодове/, както и от ловно и рибно стопанство и др. Г-жа Михайлова представи и основните методи на плащания - наложен платеж, пощенски паричен превод, картови плащания, банков превод, ваучери, виртуален портфейл, криптовалути. Разгледан беше и въпросът относно документирането и отчитането на получените доходи, който е регламентиран в чл. 9 от ЗДДФЛ - данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, издават за придобитите от тях доходи документ в два екземпляра, като единият се предоставя на платеца на доходите, а вторият се съхранява от физическото лице. Документът трябва да съдържа реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството - наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; наименование на предприятието; предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция; име и подпис на съставителя.
  • Лекторите и демонстратори на семинара с тема „Производство на активен органичен тор, получен от животновъдни обекти и от други дейности, генериращи биологична маса“ инж. Пламен Паскалев и инж. Веселин Димитров (експерти в областта на „Водни рециклиращи технологии") представиха видовете системи за внедряване и мултиплициране на нови иновативни технологии в областта на екологията и по-специално преработката на отпадъчни води и утайки; прилагането на методите за пречистване и рециклиране на силно замърсени отпадъчни води; процесите  при преработка на отпадъци и саниране на утаителни полета от животновъдството и превръщането им в почвообразуваща субстанция, годна за рекултивация на бедни и деградирали почви, както и каква е преработката на всякакви отпадъци съпътстващи жизнената и производствена дейност от органичен характер. В стопанския двор на с. Изворско, община Аксаково беше направена реална демонстрация на преработка и обеззаразяване на утайки със съпътстващо производство на почвообразуващи смеси и органични торове, след което специалистите отговориха на всички въпроси и обясниха каква е приложимостта в земеделието.
  • Лекторът на семинара с тема „Отглеждане на пчелните семейства при различните системи кошери. Особености при пролетното подхранване на пчелните семейства“ доц. д-р Пламен Христов представи основните изисквания при отглеждането на пчелните семейства при различните системи кошери. Най-често използваните системи са 10 и 12 рамков кошер от системата Дадан Блат и многокорпусният с 3 корпуса с по 10 рамки, при които се позволява корпусите да се разместват в различни варианти. Присъстващите бяха запознати с пролетното подхранване на пчелните семейства със захарен сироп или други стимулиращи белтъчни заместители. Задължително е подхранването и в края на юли и август, особено ако през лятото се засуши. Благоприятно се отразява и подхранването със захарен сироп с дрожди. За правилното развитие на пчелните семейства е необходимо своевременно поставяне на магазините на кошерите от системата Дадан Блат. Много важно е роевият  процес при пчелните семейства да се контролира и овладява. Може да се добива и пчелен прашец в планинските и полу-планински райони. Получаването на пчелно млечице през месец май може да намали и предотврати роенето на пчелните семейства.
  • Лекторите на семинара с тема „Спазване на трудовото законодателство, в т. ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“ са представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ). Г-жа Силвия Трайкова (началник отдел в Главна дирекция „Инспекция на труда“) представи особеностите на трудовите правоотношения при краткотрайна сезонна селскостопанска работа, което включва трудовите договори, работно време, почивки, изплащане на възнаграждения. Главен инспектор Димитър Димитров и помощник-инспектор Галина Гаджолова от дирекция „Инспекция по труда“ в гр. Стара Загора представиха практическите аспекти при заявяване на образци на еднодневни трудови договори в земеделието. Главен инспектор Александър Борисов от Главна дирекция „Инспектиране на труда“ представи под-темите „Безопасност и здраве при извършване на земеделски дейности“; „Основни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“; „Използване на онлайн инструмент за оценка на риска  OiRA“ и „Разследване и отчитане на трудови злополуки“.

На всяко събитие експертите на НССЗ информираха, че част от специализираните консултантски услуги се предоставят от НССЗ чрез финансовата подкрепа по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 - 2020 г., или информираха участниците за очакваните приеми през 2022 г. и условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Записите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/