Организирани и проведени информационно-обучителни събития

от НССЗ съвместно с научни и други организации

в подкрепа на земеделските стопани, консултанти, лица от държавната администрация и други заинтересовани лица в областта на земеделието

Период: април 2023 г.

Общ брой събития: 18 броя събития (15 присъствени, от които 6 с демонстрация. Проведени са 3 бр. онлайн семинара)

Общ брой участници:  474

Тема Дата на провеждане Съорганизатор/участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Мерки за контрол на ливадната пеперуда 4.04.2023 г. Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич TOO Добрич
Нови методи за борба с вароатозата и други болести при пчелите 4.04.2023 г проф. Калинка Гургулова, експерт по пчеларство TOO Кюстендил
Особености при торене на костилкови и семкови овощни насаждения – начини, срокове и норми на торене 4.04.2023 г доц. д-р Маргарита Николова TOO Монтана
Цъфтеж, опрашване и оплождане. Основни формировки и видове резитби при лозята 7.04.2023 г. Изпълнителна агенция по лозата и
виното - гр. Благоевград
TOO Благоевград
Популярните технологии за отглеждане в пчеларството. Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша 8.04.2023 г. Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд, Селскостопанска академия TOO Перник
Нов подход срещу болестите по пчелите 8.04.2023 г. Д-р Илиян Гечев, експерт по пчеларство със съдействието на Пчеларско дружество „Акация“ - Кърджали и Териториална организация на Научно-техническите съюзи - Кърджали TOO Кърджали
Добри практики при конвенционално и биологично отглеждане на домати и краставици 11.04.2023 г Аграрен университет – Пловдив и  Габровска търговско- промишлена палата TOO Габрово
Прилагане на данъчното и осигурително законодателство по отношение на реализирани доходи от земеделска дейност. Задължения за подаване на годишни данъчни декларации за 2022 г. 11.04.2023 г. Национална агенция по приходите - ВеликоТърново TOO Благоевград
Запознаване с неприятеля „Ливадна пеперуда“ във връзка с обявения през 2022 г. каламитет в някои области в страната 12.04.2023 г. Областна дирекция по безопасност на храните  - Враца TOO Враца
Избор на препарати за растителна защита и система за оповестяване на растителнозащитните мероприятия 19.04.2023 г Областна дирекция по безопасност на храните -  Шумен TOO Шумен
Методически подход за организиране на зеленчукопроизводство 21.04.2023 г. Аграрен университет – Пловдив TOO Русе
Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани. Възможни пропуски и грешки  21.04.2023 г. Териториално дирекция на Национално агенция за приходите - Добрич TOO Добрич
Почвени неприятели при слънчоглед и царевица 26.04.2023 г. Областна дирекция по безопасност на храните - Перник TOO Перник
Производство на пчелни майки и отводки в личния пчелин 26.04.2023 г. Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд, Селскостопанска академия TOO Габрово
Насоки за водене на едностранно счетоводство в земеделското стопанство 27.04.2023 г. АУ-Пловдив  TOO Перник
Иновативни подходи при избор на сортоподложкови комбинации при черешата 27.04.2023 г. Институт по земеделие – гр. Кюстендил, Селскостопанска академия TOO Плевен
Главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства и работа в пчелина през пролетта 27.04.2023 г. Русенски университет „Ангел Кънчев“ TOO Силистра
Интелигентно (smart) земеделие в растениевъдството 28.04.2023 г. Институт по растителни и генетични ресурси „Константин Малков“ - гр. Садово , Селскостопанска академия TOO Стара Загора

Акценти от проведените семинари:

1. Онлайн семинар „Мерки за контрол на ливадната пеперуда“ в гр. Добрич с лектор г-жа Дарина Василева, началник отдел „Растителна защита“ в ОДБХ – Добрич

В България е установена цикличност в масовото нападение на ливадната пеперуда през период от 20-30 години

 • Жизнен цикъл и биология на вредителя „ливадна пеперуда“, прогноза и сигнализацията при появата й, агротехнически мерки и борбата с неприятеля.
 • Специфики на ливадната пеперуда по растенията и способността й да напада над 230 културни и плевелни растения. Характерно за гъсениците е, че са силно подвижни и след като унищожат листата на растенията в дадена местност се придвижват в съседни ненападнати площи, като изминават големи разстояния и преодоляват водни прегради.
 • Други икономически важни вредители по растенията.

2. Присъствен семинар „Нови методи за борба с Вароатозата и други болести при пчелите?“ в гр. Кюстендил с лектор проф. Калинка Гургулова

 • Най-новите методи прилагани в пчеларството за борба с Вароатозата;
 • Методи прилагани в пчеларството за борба с други болести при пчелите.

3. Присъствен семинар „Особености при торене на костилкови и семкови овощни насаждения – начини, срокове и норми на прилаганите торове“ в гр. Монтана с лектор доц. д-р Маргарита Николова

 • Съвременни концепции за управление на храненето на растенията - осигуряване на балансираното хранене на културите. Масови практики и често допускани грешки.
 • Добри практики за храненето на растенията - основни фактори при определяне на торови норми.
 • Резултати от проведен опит за установяване на ефекта на макроелементите върху добива при торене на праскови, кайсии и арония.
 • Значение на запасяващото торене при създаване на овощна градина и примерни торови норми при повечето овощни видове в България. Начини и значение на зеленото торене.
 • Видове торове на българския пазар и срокове за влагането им.
 • Дискусия за използването на различни торове, ползите и недостатъците от затревяване на междуредията на овощните градини.

​4. Присъствен семинар с демонстрация „Цъфтеж, опрашване и оплождане. Основни формировки и видове резитби при лозята“ в лозовите масиви на земеделския стопанин Валери Гълъбов от с. Враня, общ. Сандански, обл. Благоевград с лектор г-н Любомир Терзиев

 • Демонстрация на лозови масиви, които са типични за района: Широка мелнишка лоза, Руен, Мелник 55, Керацуда и френски сортове Мерло и Совиньон блан.
 • Особености на лозата и фактори на околната среда и хранителния режим, влияещи върху процесите на опрашване и оплождане.
 • Демонстрация на основни видове резитби и формировки, типични за Санданско-Петричкия регион.
 • Нетрадиционни формировки за региона – обмяна на опит и практика за различни видове сортове лозя и различни формировки.

5. Присъствен семинар с демонстрация „Популярните технологии за отглеждане в пчеларството. Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша“ в с. Мещица, обл. Перник с лектор доц. д-р Пламен Христов

 • Демонстрация на популярни технологии в пчеларството.
 • Видове подготовка на пчелните семейства за предстоящата главна паша.
 • Дискусия относно храненето, лечението и мерките за профилактика при пчелните семейства.

6. Присъствен семинар „Нов подход срещу болестите по пчелите“ в гр. Кърджали с лектор д-р Илиян Гечев

 • Възможни причини за напускане на кошера от пчелите; фактори, имащи отношение към „синдрома на празния кошер“ и характеристика на съпътстващите признаци; резултати от проведени изследвания в различни държави, вкл. собствени изследвания в тази област.
 • Български натурални продукти за подобряване на здравния статус на пчелите и приложението им. Начини за подобряване здравето на пчелите с билковите продукти, действие на продуктите, комбинираното им използване, начин и дози на приложение. С акцентиране върху благоприятното, ефективно и положително действие на билковите продукти за здравето на пчелните семейства и правилно, навременно и последователно прилагане.
 • Дискусия по следните въпроси: изграждане на резистентност към органичните киселини, по-бързо и широко разпространяване на новостите от научните изследвания за прилагане в пчеларската практика, риск от предозиране на натуралните продукти, начини за дезинфекция на восъчни пити и срокове за стартиране на интервенциите в сектор „Пчеларство“.
 • Споделяне на опит от прилагане на добри пчеларски практики.

7. Присъствен семинар „Добри практики при конвенционално и биологично отглеждане на домати и краставици“ в гр. Габрово с лектор ас. д-р Йордан Йорданов

 • Европейско и българско законодателство за производство, етикетирането и контрола при биологичното производство и преработка на земеделска продукция.
 • Технологични изисквания при отглеждане на домати и краставици по методите на биологичното производство в сравнение с конвенционалното производство.
 • Процедура за вземане на проби от почви и растения при осъществяване на контрол в биопроизводството.
 • Добри практики при обработка на почвата, избор на подходяща техника, сеитба, производство на разсад, торене и растителна защита при биологично отглеждане на зеленчуци.
 • Ползи от сдружаване на биопроизводителите.

8. Онлайн семинар „Прилагане на данъчното и осигурително законодателство по отношение на реализирани доходи от земеделска дейност. Задължения за подаване на годишни данъчни декларации за 2022 г.“ с лектори г-н Илиян Илиев и г-жа Даниела Стефанова, гл. експерти по приходите в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в НАП - гр. Велико Търново

 • Облагане на различните видове доходи на земеделските стопани, изчисляване на годишна данъчна основа и на окончателния данък за дохода за 2022 г.
 • Основни изисквания при попълване на годишни данъчни декларации за земеделските стопани.
 • Определяне на окончателен размер на осигурителния доход на физически лица - регистрирани земеделски стопани, които са получили доходи на различни основания; примери и казуси от практиката.
 • Актуална информация - размери на минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, вкл. регистрирани земеделски стопани; минималните осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи, професии и максималния месечен размер на осигурителния доход за 2023 г.
 • Осигуряване на регистрираните земеделски производители - минимална работна заплата за 2023 г. и значение.

9. Присъствен семинар „Запознаване с неприятеля ливадна пеперуда във връзка с обявения през 2022 г. каламитет в някои области в страната“ в гр. Враца с лектор г-жа Латинка Дичева, началник отдел „Растителна защита“ в ОДБХ – гр. Враца

 • Биологията на „ливадна пеперуда“ – особено опасен вредител по слънчогледа и други земеделски култури и във връзка с обявения през 2022 г. каламитет в някои области в страната - представени бяха начините на прогнозиране;
 • Други икономически важни вредители по растенията, характерни за района на Враца и Северозападна България.

10. Присъствен семинар „Избор на препарати за растителна защита и система за оповестяване на растителнозащитните мероприятия“ в гр. Шумен с лектор гл. инспектор Виолета Дилчовска и началник отдел Димитър Караиванов от ОДБХ – гр. Шумен

 • Последиците от масовия каламитет на неприятеля „ливадна пеперуда“ и поражения в полетата с различни култури;
 • Групи препарати за борба с „ливадна пеперуда“ и условията за прилагане.
 • Прогноза и сигнализация при поява на ливадна пеперуда. Необходими са съвместни действия между стопаните и навременната комуникация с контролния орган за избягване на разпространението на неприятеля
 • Методи за борба с неприятеля съобразно принципите на интегрираното управление на вредителите.
 • Законови изисквания и ред за регистрация в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД), въвеждане на предстоящи мероприятия и използване на вече въведени и съхранени данни.

11. Присъствен семинар с демонстрация „Методически подход за организиране на зеленчукопроизводство“ в оранжерията на земеделския стопанин Ивелин Тринчов в гр. Сливо поле, обл. Русе с лектор доц. д-р Димка Хайтова

 • Предпоставки за зеленчукопроизводство – биологични, социални и икономически; оценка пригодността на терена и условията за отглеждане на зеленчукови култури; сеитбообращения в зеленчукопроизводството – същност, значение и практическо приложение.
 • Демонстрация в оранжерия - технология за присаждане на краставици върху подложка от тиква. Тиквата като запас осигурява на краставицата защита от замръзване, по-равномерно водоснабдяване през вегетационния период, защита срещу гъбични заболявания като фузариум и увеличаване на периода на плододаване; конструкция на оранжерията.
 • Дискусия, относно развитието и управлението на зеленчукови култури в стопанството и разясняване на ползите от междинните култури и борбата с икономически важните неприятели в почвата – нематодите.

12. Присъствен семинар „Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани. Възможни пропуски и грешки“ в гр. Добрич с лектор експерт в ТД на НАП Варна, офис Добрич

 • Видовете осигурителни вноски, размер на осигурителния доход за 2023 г., срокове и придружаващи документи при деклариране на осигуряване и внасяне на задължителните осигурителни вноски;
 • Най-честите пропуски и грешки, които земеделските стопани могат да допуснат като самоосигуряващи се лица.

13. Присъствен семинар „Почвени неприятели при слънчоглед и царевица“ в гр. Перник с лектор г-жа Галина Павлова, началник отдел „Растителна защита“ на ОДБХ - Перник

 • Неприятелите при слънчоглед и царевица и борбата с тях съгласно принципите на интегрираното управление на вредителите.
 • Дискусия, относно проблеми в резултата от раздробеността на земята, подходящи ПРЗ за борба с почвените неприятели при слънчоглед и царевица; подпомагане на земеделските производители за борба с почвените неприятели и др.

14. Присъствен семинар с демонстрация „Производство на пчелни майки и отводки в личния пчелин“ в с. Борики, общ. Габрово, обл. Габрово с лектор доц.  д-р Пламен Христов

 • Демонстрация - прилагане на добри практики при отглеждане и подмяна на пчелни майки и производство на отводки.
 • Стимулиране на пчелата майка да работи повече.
 • Опазване на новата майка при посрещане в пчелното семейство.
 • Начини за създаване на практично и евтино нуклеусно пчелно стопанство.

15. Присъствен семинар „Насоки за водене на едностранно счетоводство в земеделското стопанство“ в гр. Перник с лектор гл.ас. д-р Крум Христов

 • Необходими документи при закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА).
 • Водене на материална и инвентарна книга.
 • Водене на книга за приходи и книга за разходи.

16. Присъствен семинар „Иновативни подходи при избор на сортоподложкови комбинации при черешата“ в гр. Плевен с лектор проф. д-р Димитър Сотиров

 • Традиционни и нови типове подложки при черешите - характеристика на нови перспективни подложки и влиянието им върху растежните и продуктивни прояви на сортове череши и реакция към стресови абиотични фактори.
 • Най-нови системи на отглеждане на черешови насаждения - типове формировки и резитба за плододаване.
 • Основни фактори, влияещи при отглеждането на череши и трудности при селекцията и оценката на подложките - влиянието на подложката върху присадника.

17. Присъствен семинар с демонстрация „Главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства и работа в пчелина през пролетта“ в пчелина на земеделския стопанин Пламен Райчев в гр. Алфатар, обл. Силистра с лектор доц. д-р Атанас Атанасов

 • Основните дейности на пчеларя при извършване на основния пролетен преглед на пчелните семейства и подхранването на пчелите, а също и начините за извършване – времетраене, преценка на силата и здравословното състояние на пчелните семейства, количества на пилото, качествата на майката, състояние на гнездото и количествата и качествата на храната.
 • Препоръки при храненето на пчелните семейства през есенно-зимния сезон и информация относно подхода за избор на място за пчелин и свързаните с него въпроси за пашата на пчелите.
 • Основните фактори, влияещи върху здравето и продуктивността на пчелните семейства и Календар на Мария Тун и ползите от него.
 • Биодинамичните фактори, влияещи при отглеждането на пчелни семейства и отделяне на отводки - от едно пчелно семейство.

18. Онлайн семинар „Интелигентно (smart) земеделие в растениевъдството“ с лектор доц. д-р Златина Ур и доц. дн Станислав Стаматов

 • Новостите в интелигентното (smart) земеделие - прилагане предимно на информационни технологии за оптимизиране на сложни земеделски системи.
 • Информация за иновациите, прилагани при опитите на ИРГР – Садово, в рамките на Националната научна програма "Интелигентно растениевъдство" (ННП-ИР).

По време на семинарите бяха разяснени изискванията при изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и  дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от експертите на НССЗ, а в шест от сабитията бяха разяснени и възможностите за подпомагане на земеделските стопани през периода 2023-2027 г. Темите за последните бяха разясняване на необходимостта от регистрация в СЕУ на ДФЗ и подпомагане на малките земеделски стопанства чрез директните плащания по интервенции в Стратегическия план 2023-2027 г. за стопанства главно в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Пчеларство“

Записи от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ: https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/