През месец август 2022 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с сътрудничество с университети: Аграрен университет в гр. Пловдив; научни институти към Селскостопанска академия: Институт по фуражни култури в гр. Плевен, Земеделски институт в гр. Стара Загора, Опитна станция по земеделие в Източни Родопи в гр. Кърджали, а също и Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните; Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България и с активното участие на земеделски стопани - организираха шест информационно-обучителни събития, пет от които присъствени и едно в онлайн форма. Две от събитията са с демонстрация на място във ферма. В семинарите взеха участие 128 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Организирани и проведени информационно-обучителни събития

през месец август 2022 г. от НССЗ

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Фуражите от техническа метла – възможности за засушливите региони 02.08.2022 г. Институт по фуражни култури - гр. Плевен
и Опитна станция по земеделие в Източните Родопи /ОСЗИР/ - гр. Кърджали
TOO - Кърджали
Биологично отглеждане и добри практики за растителна защита и торене при отглеждане на круши. Характеристики на различни сортове 02.08.2022 г. Овощната градина на земеделския стопанин Владимир Гочев и проект НЕФЕРТИТИ ТОО – Пазарджик
Технологични аспекти за отглеждане на ягодоплодни култури 10.08.2022 г. Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) TOO - Перник
Перспективи при пасищно отглеждане на говеда 17.08.2022 г. Земеделски институт – гр. Стара Загора;
Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ)
ТОО - Ямбол
Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделски стопани 22.08.2022 г. Аграрен университет - гр. Пловдив ТОО - Пловдив
Насоки за водене на едностранно счетоводство в земеделското стопанство 23.08.2022 г. Аграрен университет - гр. Пловдив ТОО - Пловдив
  • На семинара с тема „Фуражите от техническа метла – възможности за засушливите региони“ присъстваха двама лектори и демонстратори доц. д-р Пламен Серафимов и доц. д-р Ирена Голубинова. Доц. д-р Пламен Серафимов представи на присъстващите основните елементи от технологията за отглеждане на техническа метла за фураж - избор на място за засяване, почвообработки, срокове за прибиране. Той запозна участниците с факторите, които определят избора на видове в условията на засушаване.

Доц. д-р Ирена Голубинова от същия институт запозна присъстващите с резултатите от дългогодишно проучване на продуктивността на видове от род Sorhgum в условията на област Кърджали, както и с възможността за използване на видове от род Sorghum /балур, техническа метла, сорго, суданка/ като алтернативни фуражни култури. Подчерта, че те са подходящи за приготвяне на сено за животните, окосено преди изкласяване на растенията.

По време на дискусията бяха поставени въпроси за: сеитбена норма; възможност за закупуване на семена и подходящи сортове; производствени разходи на декар и др.

  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Биологично отглеждане и добри практики за растителна защита и торене при отглеждане на круши. Характеристики на различни сортове“ доц. д-р Димитър Сотиров запозна участниците в семинара с базисните принципи при биологичното отглеждане на плододаващи крушови насаждения, в т.ч. на добри практики за биологична растителна защита и торене. Бяха засегнати въпросите за биологично отглеждане, добрите практики за биологична растителна защита и торене; характеристиките на различните сортове круши, които са подходящи за биологично производство.

Двамата земеделски стопани г-н Владимир Гочев и г-н Антон Козалиев организираха сравнителна характеристика на отделните сортове круши, както и дегустация за запознаване с вкусовите качества на плодовете.

Участниците отбелязаха, че при практикуване на биологично земеделие е изключително важно да се опазва околната среда, здравето и плодородието на почвата. За поддържане на почвеното плодородие в стопанството се използват оборски тор и течни органични торове със съдържание на микроелементи. Пример за това е листното приложение на течни торове със съдържание на бор в периода на цъфтеж на крушите. Целтае да се повиши качеството на полена и да се подобри опрашването. По отношение на растителната защита в стопанството се разчита основно на устойчиви сортове круши и стимулиране развитието на полезни насекоми, които са естествени хищници/паразити на неприятелите. За контрол икономически най-важният вредител - крушовата листна бълха, в стопанството разчитат на нейн естествен хищник, който се е намножил в района и потиска развитието й. В биологичната градина плодовите червеи са успешно контролирани чрез използване на феромони за дезориентация, а в моментите на пиково намножаване се практикуват третирания с микробиологични инсектициди.

  • Лекторът на семинара с тема „Технологични аспекти за отглеждане на ягодоплодни култури“ г-н Божидар Петков, председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните запозна участниците с основните технологични аспекти за отглеждане на ягодоплодни култури. Подробно представи различни технологии и методи при отглеждане на нови насаждения от ягоди, малини, боровинки и др. Информира участниците за някои добри земеделски практики при тяхното  отглеждане, които бяха онагледени с богат снимков и видео материал - заснети в земеделски стопанства за отглеждане на малини и ягоди, в т.ч. и на боровинки. Даде препоръки за това как земеделските стопани могат да намалят до минимум употребата на пестициди.
  • Лекторът на онлайн семинара с тема „Перспективи при пасищно отглеждане на говеда“ проф. д-р Живко Кръстанов запозна фермерите от общините Болярово и Елхово със състоянието на екстензивното пасищно животновъдство. Специално внимание бе отделено на преимуществата, слабостите, възможностите и заплахите при прилагане на този начин на отглеждане на говеда. В презентацията си лекторът акцентира на перспективите при екстензивното пасищно отглеждане и ползите от съжителството на говедата, дивите животни, птици и др. Проф. Кръстанов сподели, че всеки опитен животновъд знае, че при пасищното отглеждане животните имат по-добро здраве, по-силен имунитет и се възпроизвеждат стабилно. Ползите от пасищното отглеждане са, че животните се развиват в условия, максимално близки до естествените. Свободното придвижване подобрява състоянието на копитата, укрепва мускулите на краката и ставите на добитъка. Този начин на отглеждане е най-добър за профилактика на всевъзможните инфекции във фермите. Когато животните ходят по тревата, техните копита се почистват и подсушават по естествен път. При пасищно отглеждане кравите винаги са по-чисти, отколкото в оборите. Навън сред природата животните имат естествено поведение, те сами си избират местата за лягане и растенията за храна. Прясната зелена трева осигурява на животните необходимите витамини и подобрява здравето и плодовитостта на стадото. Пасищното отглеждане намалява разходите на фермерите за храна, като гарантира евтини белтъчини в порциона на добитъка. Стопаните могат да спестят разходи от наемането на допълнителни работници за почистване на оборите и храненето с фураж. Освен това някои мандри плащат изкупуват млякото от пасищни животни на по-високи цени, тъй като е с по-добро качество. Животинските продукти от говеда хранени с трева, са с по-ниско съдържание на мазнини и с по-висока хранителна стойност в сравнение с тези от животни, отглеждани със зърнени фуражи в обори.
  • Лекторът на онлайн семинара с тема „Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделски стопани“ гл. ас. д-р Крум Христов представи подробно запозна присъстващите с изискванията за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани по Наредба 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, както и сроковете и изискванията при подаване на годишна данъчна декларация от земеделските стопани. Присъстващите бяха запознати с основните моменти при социалното осигуряване и данъчното облагане на доходите на земеделските стопани.
  • Лекторът на семинара с тема „Насоки за водене на едностранно счетоводство в земеделското стопанство“ гл. ас. д-р Крум Христов подробно запозна присъстващите с основните изисквания при водене на едностранно счетоводно отчитане съгласно Закона за счетоводството в България. На присъстващите бяха дадени насоки за правилно водене на приходите и разходите в земеделското стопанство в книгата за приходите и книгата за разходите, в инвентарната книга и в книгата за материални запаси.

На четири от събитията експертите на НССЗ информираха и представиха очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. На две от събитията бяха разяснени и изискванията за изпълнението на одобрени земеделски стопани по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.

На едно от събитията НССЗ представи Комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства (FarmDemo Training Kit), разработен с помощта на проект NEFERTITI, проект PLAID и проект Agridemo-F2F, финансирани по програма Хоризонт 2020. Ръководството предлага резюме на шестте най-важни стъпки, които трябва да се вземат предвид при подготовката, провеждането и оценката на демонстрации във ферми, започвайки с ясно определяне на целите и завършвайки с подходяща оценка и последващи действия. В цялото ръководство са представени конкретни съвети, препоръки и специфични инструменти които биха могли да се използват при организация на демонстрационни събития във ферми. Онлайн версията може да бъде открита на: https://trainingkit.farmdemo.eu/.

Записите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ: https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos .

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/