През месец декември 2022 година НССЗ проведе съвместно с научни и други организации тринадесет информационно-обучителни събития, в които взеха участие 403 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Организирани и проведени информационно-обучителни събития

през месец декември 2022 г. от НССЗ

През месец декември 2022 г. териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ в сътрудничество с външни научни организации, университети и институции: Селскостопанска академия чрез Земеделски институт в гр. Стара Загора; Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аграрен университет в гр. Пловдив; Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) в гр. Сливен, гр. Разград и гр. Хасково; Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в гр. Ловеч, гр. Хасково, гр. Видин и София-област; Българска академия по пчеларство заедно с Пчеларско сдружение ,,Странджански манов мед“ и експертът в областта на овощарството и контрол на вредителите доц. д-р Пенка Момчилова – организираха тринадесет информационно-обучителни събития, десет от които са в присъствена форма и три в онлайн формат. По време на едно от събитията има проведена демонстрация на място. В семинарите взеха участие 403 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Консултантски пакет А2Б в помощ на младите земеделски стопани 01.12.2022 г. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) – Сливен ТОО Сливен
Добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани 02.12.2022 г. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“), дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Разград ТОО  Разград
Новости в биологичната растителна защита в овощарството. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани 02.12.2022 г. доц. д-р Пенка Момчилова, експерт в областта на овощарството и контрол на вредителите TOO  Русе
Новости в геномната селекция – геномика и метагеномика, иновации при селекцията в говедовъдството 06.12.2022 г. Земеделски институт – гр. Стара Загора ТОО  Стара Загора
Прецизно пчеларство 09.12.2022 г. Русенски университет „Ангел Кънчев“ ТОО Враца
Изисквания при интегрирано управление на вредителите при отглеждане на земеделски култури. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани 14.12.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Ловеч ТОО Ловеч
Регистрация на животновъдни обекти. Обезщетяване на стопани на животни при ликвидиране на огнища на заразни болести 14.12.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Хасково ТОО Хасково
Осигуряване на безопасни условия на труд в земеделското стопанство. Сключване и регистрация на еднодневни трудови договори 15.12.2022 г. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) - гр. Хасково ТОО Хасково
Директни доставки на суровини и храни от животински произход. Регистрация на животновъден обект. Дейности при ликвидиране на огнища на заразни болести. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани 15.12.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Видин ТОО Видин
Иновативни технологии прилагани в малки овощарски стопанства, връзката им с климатичните промени и управление на растителните остатъци. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани 15.12.2022 г. Аграрен университет – гр. Пловдив ТОО Кюстендил
Практики и възможности за използване на географските ограничения в България 15.12.2022 г.

Българска академия по пчеларство и Пчеларско сдружение ,,Странджански манов мед“

ТОО  Бургас
Актуални проблеми при храненето на овощни и лозя. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани 16.12.2022 г. Аграрен университет – гр. Пловдив ТОО  Враца
Зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани 20.12.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. София област ТОО  София
 • Лекторът на семинара с тема „Онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“ г-жа Красимира Димова, главен инспектор в дирекция “Инспекция по труда“, запозна участниците с онлайн инструментите за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Представена беше системата за електронни услуги на ИА ГИТ и начинът за достъп до системата за „Електронни удостоверения“ на възложители на обществени поръчки и бенефициенти на безвъзмездна помощ. Земеделските стопани се запознаха с изискванията за законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство. Представени бяха  организация, управление на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Лекторът обърна внимание, че за регистрирани земеделски стопани и стопанства, отглеждащи  плодове, зеленчуци, лавандула и розов цвят, могат да използват еднодневни трудови договори, като бяха обсъдени възможностите им за онлайн заявяване, стъпките и задълженията при тяхното прилагане.
 • Лекторът на семинара с тема „Добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“ г-жа Минка Иванова, директор на дирекция „Инспекция по труда“ в гр. Разград, представи някои основни изисквания за
  организация и управление на дейностите в земеделските стопанства, свързани с
  безопасност и хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на здравето на
  работещите. Г-жа Иванова информира участниците и за някои добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Представи интересни примери от практиката, които провокираха въпроси от страна на участващите.
 • Лекторът на семинара с тема „Новости в биологичната защита в овощарството. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“ доц. д-р Пенка Момчилова, експерт в областта на овощарството и контрол на вредителите, запозна присъстващите със следните теми: основните аспекти свързани с новостите и технологията за биологична растителна защита в овощарството, биологични средства за контрол на болести и неприятели. Присъстващите бяха запознати със същността на биологичната растителна защита, основни аспекти и технологията за биологична растителна защита в овощарството, както и биоагенти - полезни насекоми за растителна защита и други биологични средства за контрол на икономически важните болести и неприятели по овощните видове. В края на срещата се проведе дискусия, на която земеделските стопани задаваха въпроси към доц. д-р Пенка Момчилова и разясняваха казуси, свързани с развитието и управлението на техните биологични стопанства.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Новости в геномната селекция – геномика и метагеномика, иновации при селекцията в говедовъдството“ проф. д-р Живко Кръстанов информира слушателите, че целта при повечето развъдни програми е да се оценят генетичните предимства на даден индивид и след това да се направят целеви комбинации от желани алели, за да се постигне по-високо генетично ниво в следващата генерация. Основаната само на фенотипни измервания оценка на РС на индивидите, съчетана с информация за продуктивните качества на роднините и потомството, макар да е допринесла основно за съвременното развитие и състояние на породите селскостопански  животни има недостатъка, че не е добър индикатор за алелните различия. Прилагането на генетични маркери позволява получаване на подробна информация относно наследеното в генома на полученото потомство. Ето защо нараства стремежът за използването на генетични ДНК маркери, които могат да подпомогнат селекцията и репродукцията, така наречената (MAS) маркерно подпомагана или днес (GS) геномна селекция. Първоначално са използвани малък брой маркери, което не е допринесло за постигане на първоначалните теоретични очаквания, особено при комплексните признаци каквато е млечната продуктивност. Икономическите предимства на геномната селекция се измерват във възможността за намаляване генерационния интервал, като се цели да бъдат редуцирани разходите при „Турбо“ схемите и се спестяват по 5 долара за ден за изхранване на биците за период от 5 години докато те бъдат проверени надеждно по потомство. При рутинните схеми се постига по-висока надеждност на генетичните оценки и по-висок генетичен потенциал с едни и същи разходи заради предварителната селекция на използваните по потомство бици. Лекторът подробно разясни една от интересните тенденции и проучванията, свързани с нови селекционни признаци. Има различни групи от признаци, които се очертават. Един от тях е свързан с „финия“ (мастните киселини) състав на млякото. Развитието на технологиите, основани на средната дължина на инфрачервения сектор, позволява рутинно измерване на мастно-киселинния състав на млякото, а това от своя страна е предпоставка за развитието на нови селекционни цели, например мляко с високо съдържание на ненаситени мастни киселини, вместо наситени. Въвеждането на подобен признак е свързан със значими усилия, в резултат на които да се получи достатъчно голяма референтна популация. Други проучвания показват, че признаци като съдържанието на урея в млякото в рамките на 3 нови индекса, включващи съдържанието на протеин, казеин или серумен протеин и урея, е сигнал  за използването на протеините в дажбата и тези индекси са наследяеми и могат да се използват като елементи от селекционните цели.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Алтернативно пчеларство“ доц. д-р Атанас Атанасов разясни на участниците какво представлява прецизното земеделие, как да бъде приложен подходът на прецизното пчеларство, чрез използването на GPS устройства, безпилотни устройства за мониторинг, софтуерни продукти и приложения за картографиране и др. Беше разяснено, че прецизното пчеларство може да се счита за подотрасъл на земеделието, като подходът на прецизното пчеларство се състои в непрекъснато измерване на жизнено важни показатели в пчелното семейство през цялата година и това дава възможност на пчеларя да се намеси при необходимост. Основните показатели, които се измерват при пчелното семейство, са температура на въздуха, влажност на въздуха, газова среда, шум, видео наблюдение, брой на кацащи и излитащи пчели и т.н. Също така бяха разяснени и основните стъпки при събирането на данни, необходими за вземането на правилни решения за работа в пчелина. По време на презентацията беше разказано чрез примери за практически похвати за определяне плътността на пчелните семейства в даден регион. Бяха разяснени също така и особеностите на пчелната паша и начините за нейното оптимално използване.
 • Лекторът на семинара с тема „Изисквания при интегрирано управление на вредителите при отглеждане на земеделски култури. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“ д-р Светослав Стефанов представи пред присъстващите особено опасните и икономически важни вредители по земеделските култури и с основните изисквания на БАБХ в областта. Лекторът представи интересни примери по темата – свързани с интегрирано управление на вредителите, които предизвикаха интерес от страна на участниците и провокираха въпроси, на които лекторът изчерпателно отговори.
 • Лекторът на семинара с тема „Регистрация на животновъдни обекти. Обезщетяване на стопани на животни при ликвидиране на огнища на заразни болести“ представителят на ОДБХ представи пред присъстващите основните дейности, които е необходимо да извършват земеделските стопани при регистрацията на животновъдните обекти, както и необходимите за това документи и нормативни изисквания, които следва да бъдат изпълнени. Освен това лекторите представиха условията и реда за обезщетяване на стопани на животни при ликвидиране на огнища на заразни болести.
 • Лекторите на семинара с тема: „Осигуряване на безопасни условия на труд в земеделското стопанство. Сключване и регистрация на еднодневни трудови договори“ експертите от ТД – Хасково на Изпълнителна агенция „Главна дирекция по труда“ запознаха присъстващите с основните дейности по безопасност на труда, които е необходимо да извършат земеделските стопани  при осъществяване на земеделска дейност, както и нормативните изисквания, които следва да бъдат изпълнени. Бяха представени условията и реда за сключване и регистрация на еднодневни трудови договори от регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители.
 • Лекторът на семинара на тема: „Директни доставки на суровини и храни от животински произход. Регистрация на животновъден обект. Дейности при ликвидиране на огнища на заразни болести. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“ д-р Велков, началник на микроотдел „Опазване на животните“, информира участниците за основните дейности, които е необходимо да извършат земеделските стопани при регистрацията на животновъдните обекти, необходими документи и нормативни изисквания. Лекторът подробно разясни задължителните дейности при ликвидиране на огнища на заразни болести.
 • Лекторът на семинара с тема: „Иновативни технологии прилагани в малки овощарски стопанства, връзката им с климатичните промени и управление на растителните остатъци. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“ доц. д-р Антон Йорданов запозна аудиторията с иновативните технологии, които се използват при  производството на ябълка, череша и слива, адаптацията към климатичните промени при основни типове насаждения – екстензивни и интензивни, както и използваните подложки при двата типа насаждения, включително с управлението на растителните остатъци в овощните градини. Доц. д-р Антон Йорданов представи на участниците основните видове подложки, използвани при ябълковите (ММ 106, М 9), сливовите и черешовите насаждения (Махалебка и Максма 14), както и новостите в тази област – използването на хибридни подложки (прасковено-бадемова хибридна подложка GF677 при сливата). Темата обхвана и характерните подложки за региона, както и  иновативните технологии при отглеждането на насажденията и начините за адаптиране към климатичните промени чрез правилно поддържане на междуредията, (чимово-мулчирна система), създаването на компактни насаждения и правилната им резитба, създаването на модерни и конкурентноспособни стопанства чрез изграждането на конструкции, защитни слоеве и иновативни решения, съобразени с нарастващите изисквания на пазара, иновативни решения с борбата срещу гризачи и други вредители. Лекторът представи отделни сортове и специфичните им характеристики като обърна внимание на тези, които са най-устойчиви към климатичните промени. Запозна участниците и с разликите при двата основни типа насаждения – екстензивни и интензивни. Доц. д-р Йорданов представи на участниците и новостите при управлението на растителните остатъци със специално внимание към иновативната практика - растителните остатъци да се извозват със специален транспорт до специални сметища (само за такива остатъци), след което остатъците се компостират и се използват в градините. Друго, с което доц. Йорданов запозна участниците, е технологията на преработка на отпадъчните продукти от череши и вишни – костилките, технологията на сушене и използването им за горене. Като добра практика доц. д-р Йорданов подчерта  поддържането на междуредията чрез използването на дървесината след резитбата, предварително обработена с шредер. Проведе се и дискусия относно сортовете и подложките, които са подходящи за региона, правилното поставяне и използване на протекторните мрежи срещу гризачите и др.
 • Лектори на онлайн семинара на тема: „Практики и възможности за използване на географските ограничения в България“ бяха г-н Манол Тодоров и г-н Димо Димов, които представиха пред аудиторията социално-икономическите ползи от схемите за географски означения на ЕС въз основа на опита от прилагането на схемите в Република България и в другите страни членки на ЕС. Беше обърнато особено внимание на предимствата и ползите, както и бяха отправени препоръки в полза на регистрацията на селскостопански продукти и храни по схемите за географски означения. Г-н Манол Тодоров, председател на Пчеларско сдружение ,,Странджански манов мед“, представи Защитено наименование за произход (ЗНП) ,,Странджански манов мед“ и сподели практически опит във връзка с регистрацията и работата със защитеното наименование за произход. Г-н Димо Димов, представител на Българска академия по пчеларство, запозна участниците с опита от прилагането на схемите за географски означения в другите страни членки на ЕС, както и със социално-икономическите ползи от използването на географските означения.
 • Лекторът на семинара с тема: „Актуални проблеми при храненето на овощни и лозя. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“ доц. д-р Боян Сталев запозна участниците в семинара с определящото значение от анализирането на почвения слой за определяне запасеността с основните хранителни елементи – азот, фосфор и калий - и реакцията на почвата. Подчерта необходимостта от анализа и неговото значение за определянето на необходимите торови норми от съответните хранителни елементи, както и най-подходящите срокове за внасянето им. На първо място храненето при овощните и лозовите насаждения осигурява формирането и поддържането в кондиция на тези растителни видове. На следващо място храненето осигурява формирането на долния двигател на растенията, а именно кореновата система. И не на последно място храненето е свързано и с резитбата и формирането на надземните части на овощните и лозовите насаждения. Определящите фактори за торенето са екологични, вегетационни и антропогенни. В следващата лекция беше акцентирано вниманието върху добрите растителнозащитни практики, които са особено важни за устойчивото развитие на земеделието в Република България. Разяснени бяха също така и възможностите и на дигиталните системи за наблюдение в овощните и лозови насаждения, осигуряващи подробна информация на фермерите за почвено-климатичните условия, и състоянието на техните насаждения във всеки един момент от тяхното развитие.
 • Лекторът на семинара на тема: „Зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“ д-р Йорданка Куманова запозна участниците с общите ветеринарномедицински, включително мерките за биосигурност и зоохигиенни изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни съгласно актуалната в момента нормативна база. Лекторът отговори изчерпателно на всички поставени му въпроси от страна на присъстващите.

На всичките тринадесет събития експертите на НССЗ информираха и представиха очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. На седем от събитията беше разяснена възможността младите земеделски стопани да се възползват от Консултантски пакет А2Б. На едно от събитията участниците бяха информирани за основните акценти в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023-2027 г., като специално внимание ще бъде отделено на "Директните плащания" и възможностите за прилагане на различни интервенции през 2023 г.

Записите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ: https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos .

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/ .