През месец май 2022 г. Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ в сътрудничество с външни научни организации и институции -  Тракийски университет в гр. Стара Загора и Селскостопанска академия чрез Земеделски институт в гр. Кюстендил и Института по животновъдни науки в гр. Костинброд - проведоха три съвместни информационно-обучителни семинара в присъствена форма. В семинарите взеха участие 64 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Организирани и проведени информационно-обучителни събития

през месец май 2022 г. от НССЗ

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Пролетно развитие на пчелните семейства – подбуждане, подхранване и размножаване 9.05.2022 г. Тракийски университет - гр. Стара Загора TOO - Търговище
Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в сливова овощна градина 11.05.2022 г. Земеделски институт - гр. Кюстендил ТОО - Плевен
Основни аспекти за поддържане на здрави и силни пчелни семейства за главната паша 17.05.2022 г. Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд TOO - Сливен
  • Лекторът на семинара с тема „Пролетно развитие на пчелните семейства – подбуждане, подхранване и размножаване“ проф. дсн Иванка Желязкова запозна аудиторията със спецификата на пролетното развитие на пчелните семейства, тяхното подхранване в този период и подготовка за главната паша, както и последващото им размножаване.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в сливова овощна градина“ доц. д-р Димитър Сотиров запозна участниците с пролетните агротехнически и растителнозащитни мероприятия, приложими за сливова овощна градина. Бяха представени основните принципи на резитба при сливите, демонстрирана беше подмладяваща резитба на стари овощни насаждения, както и резитба на новозасадени дървета. Доц. Сотиров подчерта, че е желателно да се направи агрохимичен анализ на почвата, за да се определи РН на почвата, наличието на хранителни вещества и да се направи препоръка за торене с азот, фосфор и калий. Подчертаха се видовете обработка на почвата в междуредията и вътре в реда - фрезоване и косене. Обсъдени бяха подходящите препарати за растителна защита и срокът за третиране, като в зависимост от метеорологичните условия се използват системни или контактни фунгициди, инсектициди и хербициди. Лекторът поясни, че при всяко пръскане трябва да се редуват продукти за растителна защита /ПРЗ/ с различни активни вещества, за да се избегне резистентност на растенията към препаратите. Разгледани бяха предимствата при капковото напояване на сливи – за осигуряване на оптималното използване на водните ресурси и възможност заедно с водата да бъдат внесени и листни торове за подхранване. Стопаните проявиха голям интерес към експлоатацията на системите за капково напояване, бързия монтаж и демонтаж, както и към обстоятелството, че те са инвестиция с бърза възвращаемост. В стопанството на земеделски стопанин Генади Йорданов беше направена и демонстрация на специализирана земеделска техника за извършване на растителна защита.
  • Лекторът на семинара с тема „Основни аспекти за поддържане на здрави и силни пчелни семейства за главната паша“ доц. д-р Пламен Христов запозна участниците с основните аспекти, включващи хранене и гледане на пчелите преди главната паша, контрол и потискане на икономически значимите заболявания при пчелите (вароатоза, азиатска нозематоза). Дадени бяха конкретни препоръки за третиране на пчелните семейства, време за третиране и средства, които могат да се използват. Беше подчертано, че медовата продуктивност зависи от степента на готовност на пчелните семейства и условията, обезпечаващи оползотворяване на пашата. Лекторът представи обичайните стилове пчеларстване, основните етапи в живота на пчелните семейства през пролетно-летния сезон и дейностите/мерките, които трябва да се извършат. Присъстващите бяха запознати с мерките за медосбора според срока до главната паша, с особеностите при усвояване на рапицовата паша, със създаване на семейства медовици, със засенчване и вентилация на кошерите, както и с разширяване на различни по сила семейства в системи кошери Дадан-Блат и Лангстрот-Рут с цел предотвратяване от роене. На дискусията доц. Христов даде конкретни насоки и препоръки, които пчеларите да приложат в стопанствата си.

На всяко събитие експертите на НССЗ информираха, че част от специализираните консултантски услуги се предоставят от НССЗ чрез финансовата подкрепа по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 - 2020 г., или информираха участниците за очакваните приеми през 2022 г. и условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Записите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/