Организирани и проведени информационно-обучителни събития

от НССЗ съвместно с научни и други организации

в подкрепа на земеделските стопани, консултанти, лица от държавната администрация и други заинтересовани лица в областта на земеделието 

Период: май 2023 г.

Общ брой събития: 6 броя събития (5 присъствени, от които 1 с демонстрация и 1 онлайн)

Общ брой участници:  181

Тема Дата на провеждане Съорганизатор/участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Насоки за водене на едностранно счетоводство в малките и средни земеделски стопанства 4.05.2023 г. Аграрен университет – гр. Пловдив TOO - Велико Търново
Работа в пчелина преди първата главна паша и подготовка на пчелните семейства за медосбор 10.05.2023 г. Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд, Селскостопанска академия (ССА) TOO - Монтана
Безопасна употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ) 18.05.2023 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Смолян TOO - Смолян
Зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на говеда, овце и кози 25.05.2023 г. ОДБХ - гр. Ямбол TOO - Ямбол
Фотоволтаични електрически централи и приложението им в земеделските стопанства 26.05.2023 г. Русенски университет „А. Кънчев“ TOO - Бургас
Интегрирано производство на растения и растителни продукти 29.05.2023 г. ОДБХ - гр. Смолян TOO - Смолян

Акценти от проведените семинари:

1. Присъствен семинар „Насоки за водене на едностранно счетоводство в малките и средни земеделски стопанства“ в гр. Велико Търново с лектор гл. ас. д-р Крум Христов

 • Основни аспекти при водене на едностранно счетоводно записване – видове първични счетоводни документи за реализирани приходи и разходи, вкл. договори за покупко-продажба, приемо-предавателни протоколи, стокови разписки, приходни и разходни ордери, фактури, платежни нареждания, фискални бонове и др. и техните реквизити, издател и обстоятелства за издаване.
 • Указания за водене на едностранно счетоводство от земеделските стопани – книга за приходите, книга за разходите, инвентарна книга и книга за материалните запаси.
 • Необходими документи при закупуване на земеделска техника и оборудване.
 • Попълване на данъчни декларации и важни моменти при внасяне на осигуровки от земеделски стопани - физически лица (ФЛ).

2. Присъствен семинар с демонстрация „Работа в пчелина преди първата главна паша и подготовка на пчелните семейства за медосбор“ – проведен в стопанството на земеделски стопанин Пеньо Веселинов, в гр. Берковица, с лектор доц. д-р Пламен Христов

 • Дейности преди първа главна паша на пчелните семейства и съвременните концепции, примери за масови практики и допускани грешки.
 • Поддържане на работното състояние на пчелните семейства и основни фактори за това.
 • Значение и роля за недопускане на роево състояние на пчелина – резултати от опити в България и чужбина. Споделяне на опит от пчеларите.
 • Майкопроизводство, инвентар за майкопроизводство и др.

3. Присъствен семинар „Безопасна употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ)“ в гр. Смолян с лектор г-жа Тодорка Паунова в ОДБХ - гр. Смолян

 •  Основни термини при приложението на продукти за растителна защита (ПРЗ) – концентрация и доза на пестицида, карантинен срок и др.
 • Подготовка за работа с ПРЗ: обучени работници със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), отсъствие на хора или животни в близост, внимателно прочитане на етикета и следване на инструкциите, проверка на оборудването, налчие на комплект за първа помощ, значение на максимално точното изчисляване на количеството на разтвора за пръскане.
 • Значение на личните предпазни средства и задължително ползване на предпазно облекло, обувки, ръкавици, очила, дихателна маска.
 • Правила при подготовка на работен разтвор:

- задължително прочитане на етикета;

- изчисляване на количество вода и продукт за растителна защита, които да отговарят на площта за третиране;

- наливане на половината от необходимото количество вода в резервоара на пръскачката, добавяне на продукта/продуктите, а втората половина от водата се добавя с постоянно разбъркване;

- твърдите формулации (прахове или гранули) се добавят първи в пръскачката и се разбъркват до пълно разтваряне, а течните формулации се добавят след това;

- предварително се проверява за съвместимост на ПРЗ.

 • При прилагане на ПРЗ в площите: не се допускат хора и животни, не се консумират храна и напитки, не се пуши.
 • Забранява се прилагане на ПРЗ:

- при температура на въздуха по-висока от 25 по-висока от 25°С, измерена на сянка;

- с конвенционална или механизирана наземна техника –  при скорост на вятъра над 5 м/сек.;

- с авиационна техника –  при скорост на вятъра над:

2 м/сек. при третиране с хербициди, десиканти и дефолианти;

5 м/сек. при третиране с инсектициди, фунгициди и растежни регулатори;

 • Изисквания за съхранение и транспортиране на ПРЗ.
 • Натравяне с пестициди – симптоми и необходими мерки.

4. Онлайн семинар „Зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на говеда, овце и кози“ с лектор д-р Стоян Колев, началник отдел „Здравеопазване“ в ОДБХ-гр. Ямбол

 •  Разумно вътрешно разпределение на помещенията за отглеждане на едри и дребни преживни животни.
 • Задължителни норми за площ на едно животно от различни видове и категории – фронт за хранене и поене, дължина на леглата при вързано отглеждане на крави и размери на боксовете при свободно боксово отглеждане.
 • Изисквания за биосигурност в стопанствата за лични нужди (заден двор) и във фамилните стопанства.
 • Значение на огражденията на животновъдните стопанства, разпределение на помещенията за различни възрастови категории, водоснабдяване, почистване и дезинфекция, съхранение на фуражи, борба с насекоми и гризачи, съхранение и обезвреждане на трупове на умрели животни.
 • Пътища за проникване на зараза в животновъдните стопанства и начините за предпазване – хора, диви животни, транспортни средства, плъхове и мишки, птици, новозакупени животни, кучета и котки, вода и доставка на фураж.

5. Присъствен семинар „Фотоволтаични електрически централи и приложението им в земеделските стопанства“ в гр. Бургас с лектор проф. Николай Найденов

 • Изисквания към разработването на бизнес проект за фотоволтаична система (ФВС) и подходящи примери от практиката.
 • Изисквания за изграждане на ФВС – параметри на земята, изисквания към инсталацията: документи, регистрация и др.
 • Актуални източници за финансиране и изисквания за управление на проект.

6. Присъствен семинар „Интегрирано производство на растения и растителни продукти“ в гр. Смолян с лектор г-жа Тодорка Паунова, началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - гр. Смолян

 • Наредба № 9 от 26.02.2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство.

- принципи за интегрирано управление на вредителите;

- контрол;

- консултантски услуги и контрол върху тях;

- регистрация на земеделски стопани във връзка с интегрираното производство.

 • Директива 2009/128/ЕО:

- „Интегрирано управление на вредителите“ е внимателно проучване на всички налични методи за растителна защита и последващо интегриране на подходящи мерки:

 • за ограничаване развитието на популациите от вредни организми;
 • за поддържане на икономически и екологично обосновани равнища на употреба на продукти за растителна защита и на други форми на намеса;
 • за намаляване или свеждане до минимум на рисковете за здравето на хората и околната среда.

- Интегрираното управление на вредителите е насочено към производството на здрави култури с възможно най-малки нарушения на агро-екологичните системи и насърчава естествените механизми за контрол на вредителите

 • Цели на интегрираното производство:

- Намаляване на рисковете и въздействието от употребата на ПРЗ върху здравето на хората, животните, околната среда.

- Заместване на пестицидите с механизмите за естествено регулиране на вредителите по земеделските култури.

- Намаляване на допълнителните разходи и нежеланите влияния върху околната среда и здравето на хората.

- Поддържане на стабилни агро-екосистеми, запазване и обогатяване на биологичното разнообразие на територията на стопанството, като се обърне специално внимание на пчелите и другите нецелеви организми.

- Превантивна защита на консуматорите – чрез намаляване на остатъците от пестициди в храните от растителен произход.

- Защита на професионалните потребители, оператори и селскостопански работници – чрез намаляване на експозицията от пестициди.

 •  Условия и ред:

- засаждат се или се засяват културите при оптимална гъстота;

- използват се устойчиви или толерантни сортове растения и стандартни или сертифицирани семена и посадъчен материал;

- отглеждат се културите в почви с подходящи агрохимически показатели;

- извършва се своевременно всички необходими агротехнически мероприятия;

- прибира се реколтата в техническа зрялост;

- спазват се необходимите санитарно-хигиенни изисквания;

- подбират се торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати според етапа на развитие на растението и наличността на хранителни вещества в почвата;

- осигурява се оптимална почвена реакция и, ако е необходимо, варуване или гипсуване на почвата в съответствие с резултатите от агрохимическите изследвания;

- поддържат се селскостопанските машини, специализираната техника и оборудването за прилагане на ПРЗ чисти и в изправно състояние;

- предприемат се мерки за опазване на полезните организми и съхраняват тяхната естествена жизнена среда;

- извършват се системни наблюдения за наличието на вредители;

- по време на вегетация на растенията най-малко веднъж седмично се обследват съответното поле за проследяване на динамиката на развитие и разпространение на вредители;

- води се дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене по образец;

- прилагат се най-подходящи растителнозащитни мероприятия като използването на агротехнически, механични или биологични средства и ограничават използването на химични средства до минимума за поддържане на популацията от вредители под ПИВ;

- използва се информация за появата, разпространението и развитието на икономически важните вредители по земеделските култури и средствата за борба с тях;

- изгражда се и се поддържа екологична инфраструктура във и около стопанството за подпомагане на биологичния контрол срещу вредителите, като: около полетата с площ по-голяма от 10 хектара се оставя ивица с ширина 5 метра в която не може да се използват минерални торове и ПРЗ;

- в защитната площ могат да се поставят къщички за птици или пръчки за кацане на птици (най-малко 10 броя на хектар);

- съхраняват се документите, свързани с покупката на посадъчния материал, семената, продуктите за растителна защита, торовете и материалите за варуване и гипсуване и фитосанитарните паспорти на растенията и растителните продукти в срок от 5 г.;

- съхраняват се опаковките на семената до прибирането на реколтата;

- съхраняват се резултатите от агрохимическото изследване най-малко до получаване на данните от следващото изследване;

- извършва се дезинфекция, дезинсекция и/или дератизация на складовете за съхранение;

- земеделски стопани, които извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти, се вписват в регистър по ЗЗР след подаване на заявление до съответната ОДБХ по образец.

По време на семинарите бяха представени дейностите на НССЗ във връзка с подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от експертите на НССЗ, както и изискванията при изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. В две от събитията бяха разяснявани и възможностите за подпомагане на земеделските стопани през периода 2023-2027 г. поради връзка с темата от семинара.

Записите от проведените онлайн семинари се качват на Youtube канала на НССЗ: https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos .

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/