Организирани и проведени информационно-обучителни събития

от НССЗ съвместно с научни и други организации

в подкрепа на земеделските стопани, консултанти, лица от държавната администрация и други заинтересовани лица в областта на земеделието 

Период: юни 2023 г.

Общ брой събития: 8 броя събития (5 присъствени, от които 2 с демонстрация, и 3 онлайн)

Общ брой участници:  275


Тема Дата на провеждане Съорганизатор/участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Култивиране на видове мащерка в Източните Родопи 01.06.2023 г. Опитна станция по земеделие в Източните Родопи, гр. Кърджали към Селскостопанска академия TOO Кърджали
Добре земеделски практики в растениевъдството 07.06.2023 г. Тракийски университет Стара Загора ТОО Стара Загора
Иновативни методи за продажба и анализ при реализация на земеделска продукция 09.06.2023 г. Икономически университет - Варна TOO Варна
Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти. Мерки за биосигурност в животновъдните стопанства 16.06.2023 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Сливен TOO Сливен
Осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства 21.06.2023 г. Г-жа Таня Бончева, експерт в областта на трудовата дейност и здравословни и безопасни условия на труд TOO Ямбол
Нови моменти и подходи при създаването и отглеждането на лавандула 27.06.2023 г. Институт по розата и етерично-маслените култури (ИРЕМК) - гр. Казанлък към Селскостопанска академия TOO Стара Загора
Хуманно отношение и биосигурност при отглеждането на дребни преживни животни 30.06.2023 г. Земеделски институт – гр. Стара Загора ТОО Монтана
Екологична устойчивост на поземлените ресурси 30.06.2023 г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ТОО - Шумен

 

Акценти от проведените семинари:

 

  1. Присъствен семинар с демонстрация „Култивиране на видове мащерка в Източните Родопи“, проведен в опитното поле на ОСЗИР, намиращо се в с. Глухар, обл. Кърджали с лектор гл. ас. д-р Елица Благоева

☺ Технология на отглеждане на мащерка – изисквания към климат, почва, вода, хранителни елементи и избор на място.

☺  Представяне на характеристиките на сортовете мащерка, които се изпитват в опитното поле – Френска мащерка, Немска зима и българските сортове „Пагане“ и „Слава“ – и представяне на резултатите от добив и качество на маслото от мащерка.

☺  Възможности за набавяне на посадъчен материал и семена от мащерка.

☺  Възможности за реализация, преработка и дестилация.

  1. Онлайн семинар „Добри земеделски практики в растениевъдството“ с лектор доц. д-р Митко Георгиев

☺ Добри земеделски практики в растениевъдството като цяло.

☺ Добри земеделски практики и основни моменти при отглеждането на зърнено-житни култури.

☺ Национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и на законоустановени изисквания за управление (ЗИУ).

☺  Технология на основните моменти при отглеждане на пшеница, ечемик, ръж, тритикале и др. житни култури.

☺  Торене на културите, прилагане на подходящи сеитбообръщения.

  1. Онлайн семинар „Иновативни методи за продажба и анализ при реализацията на земеделска продукция“ с лектор доц. д-р  Мария Станимирова

☺  Роля и значение на маркетинга.

☺  Къси вериги на доставка – принципи, видове, как да я разработим, характеристики на клиентите.

☺  Пазарна ниша – как да я изградим, уникални конкурентни продимства, „умни“ цели.

☺  Разработване на маркетингов план – анализ на средата, конкуренти, характеристики на сектора.

☺  Начини за привличане на потенциални клиенти и как да ги превърнем в реални, повишаване брой сделки с един клиент, повишаване на средната стойност на продажба, повишаване на процента печалба.

☺  Измерване на постигнатия успех и стъпки към ефективен директен маркетинг.

  1. Присъствен семинар „Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти. Мерки за биосигурност в животновъдните стопанства“ в с. Трапоклово, общ. Сливен, обл. Сливен с лектор д-р Светозар Лещевски, главен инспектор в отдел „Здравеопазване на животните“, проведен в ОДБХ-гр. Сливен

☺ Общи и специфични ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни.

☺  Изискванията към животновъдните обекти за отглеждане на ЕПЖ и на ДПЖ (овце и кози).

☺  Мерки за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни.

☺ Изискванията към животновъдните обекти – пасища и задължения на собствениците или ползватeлите.

  1. Онлайн семинар „Осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства“ с лектор г-жа Таня Бончева, експерт в областта на трудовата дейност и здравословни и безопасни условия на труд

☺  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в селското стопанство - основни причини за смъртни случаи в селското стопанство – транспортни злополуки, удар от падащи или движещи се предмети, нападение или премазване от животни, зоонозни болести, контакт с машини, електричество.

☺ Действащо законодателство относно ЗБУТ, отнасящо се до селскостопанската дейност. Необходимост от извършване на обучение на работниците.

☺ Видове опасности за работещите и начините за подобряване на здравословната и безопасна работна среда.

☺ Необходимост от осигуряване на нужните средства за оказване на първа долекарска помощ и необходимостта земеделският стопанин или членове на семейството да преминат обучение за първа помощ.

☺ Особености при осигуряване на ЗБУТ в селскостопанската работа и изисквания при работа с опасни вещества (съхранение, водене на документиция и начините на унищожаване на използваните опаковки).

  1. Присъствен семинар с демонстрация „Нови моменти и подходи при създаването и отглеждането на лавандула“, проведен в опитното поле на ИРЕМК в гр. Казанлък, обл. Стара Загора с лектор доц. д-р Станко Станев

☺  Нови моменти в процеса на създаване и отглеждане на лавандула и начина на селекция.

☺  Предимства на новосъздадените нови сортове лавандула

☺ Демонстрация в опитното поле на новите сортове и сравнителна характеристика между новите и традиционно отглежданите сортове лавандула.

  1. Присъствен семинар „Хуманно отношение и биосигурност при отглеждането на дребни преживни животни“, проведен в гр. Монтана с лектор доц. д-р Мирослав Симеонов

☺ Значение на добрата грижа при отглеждане на животните, осигуряваща добра финансова и морална възвръщаемост за фермера.

☺ Представяне на резултати от лоши практики при отглеждането на дребни преживни животни (ДПЖ), подкрепени с примери от реални ферми.

☺ Показатели за хуманно отношение към животните: хранене, телесно състояние, температурен стрес, хигиена, здраве и връзка „човек – животно“

☺ Поочени бяха основните източници на лоши практики при отглеждането на ДПЖ.           ☺ Практически пимери за оценка на телесното състояние на животните, за вероятни причини за поява на болести като мастит, кожни мизии, копитен книлец, заразен дерматит и др. Паралелно с това, лекторът говори за симптoмите за всяка от посочените болести и възможните методите за лечение.

☺ Демонстрация на биосигурността във ферма на земеделски стопанин. Лекторът  посочи признаците, за които трябва да бъдат бдителнни фермерите: висока телесна температура на животните, дихателна честота и сърдечна честота, като същевременно даде примери за добри практики за повишаване на биосигурността на ниво ферма.

  1. Присъствен семинар „Екологична устойчивост на поземлените ресурси“, проведен в гр. Шумен с лектор гл. ас. Димитър Димитров

☺ Добри практики за опазване на почвената влажност.

☺ Значение на почвената влажност за развитие на растенията, типовете почвени обработки и ефектът им върху състоянието на почвите.

☺ Практически насоки за прилагане на два вида обработки – консервационна и традиционна.

☺  Използване на компост за запазване на почвената влажност и за подобряване на физическите свойства на почвата.

☺  Представяне на последици от загуба на биоразнообразие и от влиянието на климатичните промени върху агросистемите.

По време на семинарите бяха представени дейностите на НССЗ във връзка с подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от експертите на НССЗ, както и изискванията при изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Освен това бяха представени някои интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023 - 2027 г.:  възможности за подпомагане на земеделските стопани:

- чрез интервенция I.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ и интервенция II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР и

- чрез интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите, еко схемите и интервенциите за развитие на селките райони от СПРЗСР. Представени бяха изискванията на предварителната условност, включваща стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) и законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), които трябва да спазват земеделските стопини при осъществяване на дейността си.

Записите от проведените онлайн семинари се качват на Youtube канала на НССЗ: https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos .

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/