Организирани и проведени информационно-обучителни събития

от НССЗ съвместно с научни и други организации

в подкрепа на земеделските стопани, консултанти, лица от държавната администрация и други заинтересовани лица в областта на земеделието 

Период: август и септември 2023 г.

Общ брой събития: 6 броя събития (5 присъствени, от които 3 с демонстрация и 1 онлайн семинар)

Общ брой участници:  157


Тема Дата на провеждане Съорганизатор/участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Неблагоприятните климатични условия - предпоставка за намиране на нов подход при земеделското производство: прецизно земеделие 28.08.2023 г. Аграрен университет – гр. Пловдив  ТОО Добрич
Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Правила за добра растителнозащитна практика 29.08.2023 г. БАБХ, ОДБХ - Видин ТОО Видин
Зеленчукопроизводство в преход към биологично производство 07.09.2023 г. Земеделски стопанин TOO Ловеч
Иновативни практики в пчеларството 14.09.2023 г. ССА, Институт по животновъдни науки - Костенброд TOO Плевен
Предварителни условия в социалната сфера по ОСП - трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд 26.09.2023 г. ГИТ ТД "Инспекция по труда" – гр. Пазарджик TOO Пазарджик
Добри практики в овощарството. Резитба на зелено при черешата и вишната 27.09.2023 г. ССА, Институт по земеделие - гр. Кюстендил ТОО Кюстендил

 

Акценти от проведените семинари:

1. Онлайн семинар „Неблагоприятните климатични условия - предпоставка за намиране на нов подход при земеделското производство: прецизно земеделие“ с лектор гл. ас.д-р Йордан Йорданов от Аграрен университет - Пловдив

☺Влияние на климатичните условия върху добивите на земеделските стопанства

☺Предизвикателства

☺Възможни решения за оптимизиране на земеделското производство

☺Прецизното земеделие - системен подход за управление на добивите.

 2. Присъствен семинар „Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Правила за добра растителнозащитна практика“ с лектор М. Миловска от ОДБХ - гр. Видин

☺Нормативни изисквания за попълване и водене на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия

☺Работа с разрешени продукти за растителна защита и начини на приложение за ефективна растителна защита на културите

☺Добри практики при употреба на растителнозащитни препарати.

3. Присъствен семинар с демонстрация „Зеленчукопроизводство в преход към биологично производство“ с лектор земеделски стопанин от с. Стефаново, обл. Ловеч

☺Биологично производство на зеленчуци, разсади, борба с вредителите, обработка на почвата

☺Възможности за механизация в стопанството

☺Реализация на готовата продукция от зеленчукопроизводство, видове договори и пазари

☺Трудности и специфика на прехода към биологично зеленчукопроизводство.

4. Присъствен семинар с демонстрация „Иновативни практики в пчеларството“ в пчелина на земеделски стопанин от гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и с лектор доц. д-р Пламен Христов от ИЖН - Костинброд

☺Съвременни схващания, относно зимната вентилация на пчелното кълбо

☺Зазимяване на пчелните семейства и изправено зимуване при фарарови кошери

☺Продуктивност на кошерите, жизнеспособност на пчелните майки, признаци за наличие на нозематоза и начини за запазване на кошерите от роене

☺Предимства и недостатъци при различните системи за отглеждане при зазимяване на пчелните семейства.

5. Присъствен семинар „Предварителни условия в социалната сфера по ОСП - трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд“ с лектор от ТД „Инспекция по труда“ - гр. Пазарджик“ 

☺Основни изисквания за безопасни условия на труд на работното място, в т. ч. провеждане на инструктаж на работещите, осигуряване на предпазни средства, осъществяване на периодични медицински прегледи, предотвратяване и намаляване на трудови злополуки

☺Основни изисквания при наемане на работна ръка в земеделските стопанства, сецифични особености при постоянните и при срочните трудови договори, които впредвид сезонността на работа в селскостопанския сектор са особено актуални. Сключване на срочни трудови договори за срок до 3 години за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи

☺Изисквания при сключване и регистрация на 1-дневни трудови договори, при които наетите работници запазват правото си на регистрация в Агенцията по заетостта. Същите се сключват за не повече от 90 дни през годината в растениевъдството, само за обработка на насаждения и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн

☺Функции на службите по трудова медицина 

☺Начини за извършване на анализ и оценка на риска на работното място.

6. Присъствен семинар с демонстрация „Добри практики в овощарството. Резитба на зелено при черешата и вишната“ с лектор проф. д-р Димитър Сотиров от Институт по земеделие - гр. Кюстендил

☺Основни принципи на зелената резитба за плододаване при черешата и вишната. Преди извършването на лятната резитба трябва да се има в предвид каква е короната на дървото – свободнорастяща, подобрена етажна или чашовидна. Важно при извършването на резитба е да се установи кой клон е водач. Необходимо е да се прецени и кои клони са излишни, като те се премахват изцяло, за да се осигури по-добро огряване на всички части на короната

☺Демонстрирани бяха и основни методи при летните резитби на череша и вишна

☺Дискутирани бяха въпроси за честотата на извършване на лятна резитба, период за възстановяване на стари насаждения, подходящи срокове за извършване на лятна резитба и др.

 

По време на семинарите бяха представени дейностите на НССЗ във връзка с подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., бяха разяснявани и изискванията при изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Бяха представени и възможностите за подпомагане по интервенции за млади и малки стопани от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г.

    Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/ и 

    YouTube канала на НССЗhttps://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos