Организирани и проведени информационно-обучителни събития

от НССЗ съвместно с научни и други организации

 

в подкрепа на земеделските стопани, консултанти, лица от държавната администрация и други заинтересовани лица в областта на земеделието 

 

Период: май - юни 2024 г.

Общ брой събития:  14 броя събития ( 1 бр. в онлайн форма, 13 бр. присъствени – 10 бр. от които с демонстрация)

Общ брой участници:  363


 

Тема Дата на провеждане Съорганизатор/участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Технологични и технически решения за подобряване състоянието  на ябълковите насаждения 09.05.2024 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Ловеч
Въвеждане на предварителните условия в социалната сфера по ОСП - спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите в земеделието  15.05.2024 г. ТД "Инспекция по труда" - Добрич TOO - Добрич
Основен преглед на пчелните семейства и работа в пчелина през пролетта 18.05.2024 г. ИЖН - Костинброд, ССА  TOO - Перник
Състояние на пчелните семейства и използването им за мониторинг - съвети за справяне с химичната токсикоза при пчелите 18.05.2024 г. Институт по тютюна и тютюневите изделия и Пчеларско дружество “Акация 1899”  TOO - Смолян
Зоохигиенни изисквания към условията за отглеждане и хранене на женски агнета за разплод 27.05.2024 г. Земеделски институт - Стара Загора, ССА TOO - Монтана
Възможности за прилагане на алтернативни методи за растителна защита при оранжерийното  зеленчукопроизводство и отглеждане на зеленчуци на открито 28.05.2024 г. Лесотехнически университет  TOO - Велико Търново
Високотехнологичен пчелин - иновативно оборудване и дейности 31.05.2024 г. земеделски стопанин - пчелар TOO - Варна
Добри практики за възстановяване на пчелина след зимна смъртност 3.06.2024 г. ИЖН - Костинброд, ССА  TOO - Монтана
Ефективни решения, новости и добри растителнозащитни практики  в зеленчукопроизводстото - борба с миниращия молец по доматите 7.06.2024 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Русе
Как да се грижим по-добре за пчелните семейства през летните месеци 13.06.2024 г. земеделски стопанин (професионален пчелар) TOO - Ловеч
Повишаване на дигиталните умения на земеделските стопани - изисквания и прилагане  в практиката, в т.ч. очертаване на земеделски парцели през Системата за електронни услуги (СЕУ) 14.06.2024 г. ОСЗ - Видин TOO - Видин
Особености и нови моменти в борбата с болестта вароатоза по пчелите 15.06.2024 г.  ИЖН - Костинброд, ССА  TOO - Пазарджик
Нови български сортове лавандула 18.06.2024 г. ИРЕМК - Казанлък, ССА TOO - Кърджали
Ефикасност и селективност на хербициди при медицински и ароматни растения - маслодайна роза и лавандула  20.06.2024 г. ИРЕМК - Казанлък, ССА TOO - Стара Загора

 

Акценти от проведените семинари:

1. Присъствен семинар с демонстрация „Технологични и технически решения за подобряване състоянието  на ябълковите насаждения“ в с. Умаревци, област Ловеч и с лектор доц. д-р Сава Табаков от Аграрен университет – Пловдив

☺ Възможности за повишаване качеството на плодовата продукция от ябълки

☺ Иновантивни тенденции в използването на подложки при ябълковите насаждения, гъстотата на засаждане и техническите решения за подобряване състоянието на трайните насаждения.

 2. Онлайн семинар „Въвеждане на предварителните условия в социалната сфера по ОСП - спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите в земеделието“ с лектор старши инспектор Айсел Исмаил от ТД ИТ - Добрич

☺ Особености на трудовите правоотношения при краткотрайна сезонна селскостопанска работа – правните основания за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

☺ Практически аспекти - ред за заверка на образци на ЕТД: на място в ТД ИТ и по електронен път; ред за връщане на неизползвани регистрирани образци на договорите

☺ Изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в стопанската единица – нормативните документи в областта, задълженията на работодатели и работници.

3. Присъствен семинар с демонстрация „Основен преглед на пчелните семейства и работа в пчелина през пролетта​“ в с. Мещица, обл. Перник, с лектор доц. д-р Пламен Христов от Института по животновъдни науки – гр. Костинброд

☺ Работата в пчелина през пролетта

☺ Демонстрация на основния преглед на пчелните семейства

☺ Превенция и борба със „Синдром на празния кошер“.

4. Присъствен семинар „Състояние на пчелните семейства и използването им за мониторинг - съвети за справяне с химичната токсикоза при пчелите​“ в Смолян с лектор доц. д-р Жеко Радев, Институт по тютюна и тютюневите изделия

☺ Здравословно състояние на пчелните семейства в България за период от 10 години - причини (например начин на зазимяване на силните семейства при Дадан-Блат кошери сега и преди)

☺ Признаци за смъртност, които до момента не са описани в учебниците

☺ Здравословен статус на пчелите в ЕС.

5. Присъствен семинар „Зоохигиенни изисквания към условията за отглеждане и хранене на женски агнета за разплод​“ в Монтана с лектор доц. д-р Мирослав Симеонов от Земеделски институт - Стара Загора

☺ Основни ветеринарно-санитарни фактори в условията за отглеждане на женските агнета за разплод

☺ Вектори за разпространение на зарази във фермата и начините за предотвратяване разпространението на заразите (свързани с управлението на торовата маса, борбата с насекомите и гризачите, както и на поддържането на хигиена в помещенията за отглеждане, доене и съхранение на млякото)

☺ Хранене на женски агнета за разплод - примерни дажби и примери за използването на качествени фуражи на ниска стойност.

6. Присъствен семинар с демонстарция „Възможности за прилагане на алтернативни методи за растителна защита при оранжерийното  зеленчукопроизводство и отглеждане на зеленчуци на открито“ в гр. Долна Оряховица, обл. Велико Търново и с лектори проф. д-р Румен Томов от Лесотехнически университет - София и Димитър Стоянов, н-к отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - Велико Търново

☺ Историческо развитие на синтетичните препарати за растителна защита в земеделието, както и на техните алтернативи

☺ Мястото на алтернативните методи за растителна защита в конктеста на Зелената сделка и целите на ЕС

☺ Видове алтернативни методи за растителна защита и за превенция от вредители

☺ Демонстрация на няколко алтернативени продукта за РЗ

☺ Нормативни изисквания за употребата на ПРЗ - новости. 

7. Присъствен семинар с демонстрация „Високотехнологичен пчелин - иновативно оборудване и дейности“ в с. Ветрино, обл. Варна и с лектор земеделски стопанин Мариян Петков

☺ Добри земеделски практики при оглеждането на пчелни семейства - практически насоки при измерване масата, температурата, влагата и нивата на въглероден окис на кошерите

☺ Обработка на данните и анализ на получената информация

☺ Използване на инфрачервено отопление на кошерите, неговата регулация според сезона и статуса на пчелното семейство.

8. Присъствен семинар с демонстрация „Добри практики за възстановяване на пчелина след зимна смъртност​“ в производствената база на земеделски стопанин Анатолий Бонов в землището на гр. Монтана​ и с лектор доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд

☺ Икономическа преценка на необходимостта за възстановяване на пчелина след зимна смъртност 

☺ Основни фактори, водещи до смъртност в пчелина през зимата - гладна смъртност; нискокачествена храна и лошо разпределение на храната; слабо семейство; лошо зазимяване; нашествие на външни неприятели; увредени майки; зимна инвазия на кърлежова болест и др.

☺ Добри практики за възстановяване на пчелина след зимна смъртност,  примери за борбата с агресорите по кошера

☺ Демонстрация на зазимяване на пчелните семейства и тяхното хранене през зимата.

9. Присъствен семинар с демонстрация „Ефективни решения, новости и добри растителнозащитни практики  в зеленчукопроизводстото - борба с миниращия молец по доматите“ в гр. Сливо поле, обл. Русе с лектор проф. д-р Вили Харизанова от Аграрен университет - Пловдив

☺ Фитосанитарен мониторинг и вземане на решения за контрол при оранжерийни условия

☺ Демонстрация на добри растителнозащитни практики  в зеленчукопроизводството при борба с миниращия молец по доматите в земеделско стопанство на Ерол Караахмедов в с. Борисово, общ. Сливо поле

☺ Инегрираното управление на вредителите, базирано на трите стълба - превенция, мониторинг и контрол

☺ Прогнозиране летежа с помощта на уловки с цел планиране на пръскане

☺ Ароматни растения, объкрващи доматения миниращ молец.

10. Присъствен семинар с демонстрация „Как да се грижим по-добре за пчелните семейства през летните месеци“ в с. Малиново, обл. Ловеч и с лектор Борис Бормалийски, председател на „Асоциация професионално пчеларство“

☺ Система за професионално пчеларство

☺ Най-честите грешки, които се допускат при създаването на пчелина, при хранене и третиране на пчелните семейства през летните месеци

☺ Маркетинг и реализация на пчелните продукти.

11. Присъствен семинар „Повишаване на дигиталните умения на земеделските стопани - изисквания и прилагане  в практиката, в т.ч. очертаване на земеделски парцели през Системата за електронни услуги (СЕУ)​“ във Видин и с лектор Габриела Тончева, гл. експерт в ОСЗ - Видин

☺ Създаване на заявление по Директни плащания и основни функционалности на ГИС модула на СЕУ на ДФЗ-РА, деклариране на култури, заявяване на схеми и мерки, прикачване на файлове към заявление за подпомагане, електронно подаване на заявление

☺ Копиране на данни от предходна кампания и зареждане на файл с пространствени данни в СЕУ; възможности за изчертаване на БЗС/Парцел по избран кадастрален имот и с повече от един кадастрален имот, разделяне и обединяване на БЗС, изрязване на кадастрален имот по БЗС и редактиране на БЗС в СЕУ 

☺ Кампания по Директни плащания 2024 г. - срокове, новите промени в интервенциите и екосхемите, както и в условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

12. Присъствен семинар с демонстрация „Особености и нови моменти в борбата с болестта вароатоза по пчелите​“ в с. Паталеница, обл. Пазарджик с лектор доц. д-р Пламен Христов от Института по животновъдни науки - гр. Костинброд и с демонстарция в пчелина на Стоян Кузманов, председател на Пчеларско дружество „Пчела - Каркария“, в с. Црънча

☺ Класически методи за борба срещу Вароатозата

☺ Факти и резултати от проведени опити с иновативни методи; търсене на по-ефективни решения за справяне с причинителя на болестта

☺ Статистически данни по темата и информация за състоянието на пчеларството в България

☺ Преглед на пчелина на Стоян Кузманов дали има нападения от причинителя на болестта.

13. Присъствен семинар с демонстрация „Нови български сортове лавандула​“ в гр. Джебел, обл. Кърджали и с лектор доц. д-р Станко Станев от Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) - Казанлък

☺ Особености в технологията на отглеждане на новите български сортове лавандула - Жанета, Тереза и Дея; демонстрация на сортовете

☺ Сравнителна характеристика между отделните сортове – средни добиви, качество, период на прибиране на лавандуловия цвят, процентно съдържание на етерично масло в съцветията и др.

☺ Избор на терен, подготовка на почвата, киселинност на почвата, възможности за снабдяване с посадъчен материал и др.

14. Присъствен семинар с демонстрация „Ефикасност и селективност на хербициди при медицински и ароматни растения - маслодайна роза и лавандула“ с лектор доц. д-р Станко Станев от ИРЕМК - Казанлък

☺ Резултати от изпитване на нови хербициди при маслодайна роза, внесени през първото десетдневие на месец март

☺ Резултати от изпитване на нови хербициди при лавандула, внесени през третото десетдневие на месец март преди вегетация 

☺ Демонстрация в опитното поле към института на ефикасността и ефективността на почвените и вегетативните хербициди при отглежданите култури.

 

По време на семинарите участниците бяха информирани с  изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г. Също така по време на тематичните събития бяха представени и възможностите за подпомагане на малки стопанства и на млади земеделски стопани по  интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023 - 2027 г.

 

    Посетете FACEBOOK страницата на НССЗhttps://www.facebook.com/NAAS.BG/ и 

    YouTube канала на НССЗhttps://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos