През месец август 2021 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации, Аграрен университет – Пловдив, Институт по животновъдни науки (ИЖН) - гр. Костинброд, Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян, Българска агенция по безопасност на храните чрез нейните Областни дирекции, организира и проведе шесет броя съвместни информационно-обучителни семинара, от които 4 бр. присъствени и 2 броя в онлайн формат, който се наложи поради въведените ограничения във връзка с извънредната епидемичната обстановка в страната. В семинарите взеха участие 160 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец август 2021 г. информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Отглеждане на ягоди при високопланински условия-начини на отглеждане и възможности за минимализиране на агротехническите мероприятия 12.08.2021 г. Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян TOO - Смолян
Добри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактикаДобри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактика 12.08.2021 г. Институт по животновъдни науки (ИЖН) - гр. Костинброд TOO - Перник
Особености при майкопроизводството в личния пчелин 13.08.2021 г. Институт по животновъдни науки (ИЖН) - гр. Костинброд ТОО - Монтана
Подходящи летни резитбени операции при отглеждане на череши 20.08.2021 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Сливен
Управление на земеделските стопанства в условията на променяща се външна среда 26.08.2021 г. Икономически университет - Варна TOO - Монтана
Транс-гранични заболявания при дребни преживни животни - мерки за превенция и контрол на заболяването Чума по дребните преживни животни 31.08.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните - Ямбол TOO - Ямбол
  • Лекторите на онлайн семинара с демонстрация на тема „Отглеждане на ягоди при високопланински условия-начини на отглеждане и възможности за минимализиране на агротехническите мероприятия“ – доц. д-р Емилиян Попеску в предварително заснетото видео и презентация - информира участниците за основните методи на отглеждане на ягодови насаждения във високопланински условия, както и за вазможните начини за увеличаване добива и намаляване на разходите при неблагоприятни климатични условия, за възможностите за минимизиране на агротехническите мероприятия. На присъстващите бе представено предварително заснето заснето видео в опетната станция, кято имаха възможност да задададат въпроси по темата, на които доц. д-р Емилиян Попеску отговори като предостави примери - изведени от практиката.
  • Лекторите на присъствения семинар с тема „Добри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактика“ – доц. д-р Пламен Христов представи на присъстващите фермери добри практики при храненето на пчелните семейства и запозна участниците с икономически важните болести при пчелните семейства и тяхното лечение. Той обърна внимание на необходимите мерки при профилактика на пчелните семейства.  При провелата се дискусия присъстващите земеделски стопани имаха възможност да зададат на доц. Христов интересуващите ги въпроси относно  храненето, лечението и мерките за профилактика при пчелните семейства.
  • Лекторът на присъствения семинар с демонстрация на тема „Особености при майкопроизводството в личния пчелин“ – доц. д-р Пламен Христов, направи демонсдтрация в пчелина на земеделски стопанин Йохан Петков в село Костенци, обл. Монтана. В лекцията си доц. д-р Христов, обърна внимание за сложността на процеса на майкопроизводството. Той потвърди думите си с доказателството, че майкопроизводството е изнесено в отделни стопанства и рядко се провежда в медодобивни стопанства. Изложението му продължи с информация за различните методи за майкопроизводство. Засегна използването на стартери за пчелни майки и Йентеров апарат за създаване на пчелни майки. Лекторът предостави информация и препоръки за отглеждането на пчелните майки в нуклеоси. Фермерите изразиха мнения и споделиха опит. Срещата премина в дискусия, като бяха зададени много въпроси, във връзка със зимната смъртност през последните години. Доц. д-р Христов отговори, като даде и много препоръки за борбата и превенцията на заболяванията нозематоза и вароатоза при пчелите. Демонстрацията в пчелина се състоя в отворяне на част от кошерите на домакина Йохан Петков – с цел установяване поведението на майката и пчелното семейство през този период от годината.
  • Лекторът на присъствения семинар с демонстрация на тема „Подходящи летни резитбени операции при отглеждане на череши“ – проф. д-р Валентин Личев запозна участниците в семинара с различните видове резитби при череша и акцентира варху основните методи на летните резитби, необходимите предпоставки и най-подходящите срокове за тяхното извършване. Лекторът подчерта значението и ролята на своевременното извършване на различните видове резитби - за получаването на добри и висококачествени добиви. Проведена бе и практическа демонстрация на резитба за формиране на младо дръвче и резитба на черешово дърво встъпило в пълно  плододаване.
  • Лекторът на онлайн семинара с тема „Управление на земеделските стопанства в условията на променяща се външна среда“ – доц. д-р Мария Станимирова представи презентация, с която запозна участниците с основни проблеми в управлението на земеделските стопанства като:  определяне на визията и мисията на управляваното стопанство; определяне на USP  - уникалните конкурентни предимства; изготвяне на SWOT анализ (на силните страни и слабите страни, възможностите и запалахите). Освен това отговори на важни въпроси като - как да поставяме цели за развитието на стопанството; как да определим индикатори за постигане на поставените цели; как да увеличим печалбата си, чрез привличане на клиентите и увеличаване на продажбите. След приключване на изложението на доц. д-р Станимирова, участниците зададоха въпроси по този начин бе коментирано разработването на подходяща стратегия за развитието на земеделското стопанство при кандидатстването с проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), значението на повишаването на образованието на мениджърите на земеделските стопанства и др.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Транс-гранични заболявания при дребни преживни животни - мерки за превенция и контрол на заболяването Чума по дребните преживни животни“ – д-р Стоян Колев запозна подробно присъстващите с начина на разпространение на болестта „Чума“ по дребни преживни животни /ДПЖ/. Представи състоянието на животните, които са били заразени в общините Елхово и Болярово. В презентацията си акцентира на клиничните признаци на тази болест, възприемчивостта на различните категории ДПЖ, както брой заразени и унищожени животни, обезщетения за животновъдите. Специално внимание бе отделено на мерките за превенция и контрол на заболяването, като основен акцент бяха ваксините против „Чума“ и сроковете за тяхното поставяне. Д-р Колев даде пояснения за почистването на помещенията, събирането на оборския тор, начините за съхранение на тора, тъй като един от начините за разпространение на „Чумата по ДПЖ“ в област Ямбол е бил, чрез използване на една и съща техника за почистване на помещенията в две различни ферми. Земеделските стопани получиха информация относно изискванията при регистрация на животновъдните обекти по чл. 137 от Закона за ветеринарно медицинскита дейност – идентификация на животните (ушни марки), съхраняване на документи (пътни листове), отглеждане на животните при спазване на изискванията за хуманно отношение и спазване на Националната програма за профилактика и контрол на заболяванията.

В проведените семинари, експертите на Национална служба за съвети в земеделието представиха начина на предоставяне на специализирани консултантски услуги от страна на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. и информираха участниците за възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящ прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.– дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от ПРСР 2014 - 2020 г.

По време на семинарите - участниците проявяваха интерес към представената информация и активност като задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

Запиите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/