Организирани и проведени информационно-обучителни събития

от НССЗ съвместно с научни и други организации

в подкрепа на земеделските стопани, консултанти, лица от държавната администрация и други заинтересовани лица в областта на земеделието 

Период: ноември 2023 г.

Общ брой събития: 15 броя събития (14 бр. присъствени, от които 1 бр. с демонстрация и 1 бр. онлайн). 5 бр. от присъствените събития за месеца бяха във връзка с информационната кампания по разясняване на условията за полагане на труд, вкл. здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Тези условия представляват т. нар. „социална условност“, която се явява едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагане под формата на директни плащания или годишни плащания по интервенции в областта на селските райони относно агроекологията, климата и биологичното земеделие (съгл. чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115) от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 (СПРЗСР). Кампанията бе съвместно с ИА „Главна инспекция по труда“, чиито експерти от териториалните дирекции отговаряха по време на дискусиите на въпроси на земеделските стопани. През месец ноември НССЗ и ОДЗ участваха активно в Информационна кампания на Министерството на земеделието и храните „Призвание: БиоЛогичен!“. Събитията обхванаха 56 населени места, половината от които са в селски райони.

Общ брой участници:  427, а в рамките на Информационната кампания „Призвание: БиоЛогичен!“ 2 500 участници. 


Тема Дата на провеждане Съорганизатор/участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Предварителни условия в социалната сфера по ОСП - трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд

01.11.2023 г., 01.11.2023 г., 02.11.2023 г., 02.11.2023 г., 10.11.2023 г.

Главна инспекция по труда, Териториални дирекции „Инспекция по труда“ - Кърджали, Разград, Враца, Габрово, Варна TOO Кърджали, ТОО Разград, ТОО Враца, ТОО Габрово и ТОО Варна
Управление на разходите в земеделските стопанства 10.11.2023 г. Аграрен университет - Пловдив ТОО Търговище
Можем ли да намалим с 50 % употребата на химически пестициди до 2023 г. в изпълнение на стратегията „От фермата до трапезата“? 14.11.2023 г. Аграрен университет - Пловдив Централно управление на НССЗ
Практически стъпки в процеса на биологичното производство и неговата сертификация 16.11.2023 г. Експерт в областта на биологичното сертифициране и контрол TOO Силистра
Изисквания при интегрирано управление на вредителите и възможности за предоставяне на микробиологично замърсяване при производство на пресни плодове и зеленчуци. Добри практики при употреба на продукти за растителна защита и торове 20.11.2023 г. Областна агенция по безопасност на храните (ОДБХ) –  Габрово TOO Габрово
Месодайно говедовъдство – съвременни тенденции 21.11.2023 г. Съюз на говедовъдите в България и Народно читалище „Марица 2008“ в с. Райново, общ. Димитровград  ТОО Хасково
Есенна резитба за плододаване при кайсия 22.11.2023 г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ТОО Силистра
Иновативни решения за сигнализация на агроклиматичните условия в лозови масиви 23.11.2023 г. Аграрен университет – гр. Пловдив ТОО Ямбол
Проблеми с опрашването при плододаващи лозя и средства за превенция 24.11.2023 г. Аграрен университет – гр. Пловдив ТОО Сливен
Актуални моменти, касаещи пчеларството и пчелните продукти 25.11.2023 г.

Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд към Селскостопанска академия и Общинско пчеларско сружение "Акация 1899" - гр. Пловдив 

ТОО Пловдив

 

Акценти от проведените семинари:

1. Общо 5 бр. от присъствените събития за месеца бяха във връзка с информационната кампания по разясняване на условията за полагане на труд, вкл. здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Тези условия представляват т. нар. „социална условност“, която се явява едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагане под формата на директни плащания или годишни плащания по интервенции в областта на селските райони относно агроекологията, климата и биологичното земеделие (съгл. чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115) от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 (СПРЗСР). Кампанията бе съвместно с ИА „Главна инспекция по труда“, чиито експерти от териториалните дирекции отговаряха по време на дискусиите на въпроси на земеделските стопани

☺Кампанията бе проведена в изпълнение на чл. 56 от Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно който НССЗ се задължава да предоставя консултации на бенефициентите по Общата селскостопанска политика (ОСП), за правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и ЗБУТ

☺Изискванията в сферата на социалната условност се прилагат на равнище земеделско стопанство и засягат всички работещи в него

☺Проверките за спазване на изискванията със санкции ще започнат от 1 януари 2025 г., до тогава правилата за социалната условност в България ще се прилагат, но без санкции.

2. Присъствен семинар „Управление на разходите в земеделските стопанства.“ в гр. Търговище с лектор гл. ас. д-р Крум Христов

☺ управление на ресурсите с цел оптимизиране на производствените процеси;

☺ изчисляване на себестойността на произведената земеделска продукция;

☺ анализиране на разходите за труд и за машини;

☺  изготвяне на инвестиционни проекти;

☺ оценка на инвестиционни проекти;

 3Онлайн семинар „Можем ли да намалим с 50 % употребата на химически пестициди до 2023 г. в изпълнение на стратегията „От фермата до трапезата“?“ с лектор проф. Румен Томов

☺ Защо се появи Зелената сделка?

☺ Как Зелената сделка засяга растителната защита?

☺ Каква е терминологията, свързана с нехимичните методи за растителна защита?

☺  Съществуват ли алтернативни на химичните пестициди методи за защита на растенията и управление на вредителите?

☺ Можем ли да намалим с 50 % употребата на химически пестициди?

4. Присъствен семинар „Практически стъпки в процеса на биологично производство и неговата сертификация“ в гр. Силистра с лектор г-жа Димитринка Чанова – експерт в областта на биологичното сертифициране и контрол

☺ етапи при преход от конвенционално към биологично производство;

☺ практически съвети относно процеса и взаимоотношенията с Контролиращите лица и държавните институции;

☺ споделяне на опит от личната практика в качеството на биологичен земеделски стопанин.

5. Присъствен семинар „Изисквания при интегрирано управление на вредителите и възможности за предотвратяване на микробиологично замърсяване при производство на пресни плодове и зеленчуци. Добри практики при употреба на продукти за растителна защита и торове“ в гр. Севлиево с лектор г-жа Стела Благоева, старши инспектор в отдел „Растителна защита“ към ОДБХ – гр. Габрово

☺ общи и специфични изисквания при интегрирано управление на вредителите и възможности за предотвратяване на микробиологично замърсяване при производство на пресни плодове и зеленчуци;

☺ добри практики за безопасна употреба на продуктите за растителна защита и торове;

☺ условия за съхранение на препарати за растителна защита, изисквания за транспортиране, съхранение и унищожаване на празни опаковки от пестициди;

☺  процедура за издаване на сертификат за професионални потребители на продукти за растителна защита;

☺ изисквания за водене на дневници за проведени химични обработки и употребени торове.

6. Присъствен семинар „Месодайно говедовъдство – съвременни тенденции“ в гр. Димитровград с лектор г-н Михаил Михайлов, изпълнителен директор на Съюза на говедовъдите в България

☺ състояние на месодайното говедовъдство в Европа и в България;

☺ въпроси относно селекцията в месодайно направление;

☺ тънкости при производството на бици за разплод;

☺  тънкости за производство на качествено говеждо месо;

☺ породи месодайни говеда;

☺ принципи за успешно управление на стопанство с месодайни говеда;

☺ браншови съюзи в месодайното говедовъдство в България.

7. Присъствен семинар с демонстрация „Есенна резитба за плододаване при кайсия“ с лектор гл. ас. д-р Димитър Димитров и демонстрация в овощната градина на земеделския стопанин Юджел Дауд в землището на с. Искра, общ. Ситово, обл. Силистра

☺ особености при резитби на костилкови овощни видове – предимно кайсии;

☺ резитба за формиране на корона при младите дръвчета през първите 1 до 3 години;

☺ резитба на плододаващи насаждения;

☺  подмладяваща резитба за стари градини;

☺ въпроси относно резитбите на кайсии, варосване на овошките, начини на засаждане;

☺ колкото по-силна резитба има, толкова по-голям растеж на младите клонки се получава;

☺  короната не трябва да е гъста, защото това води до некачествени плодове;

☺  трябва да се зачистват изсъхналите плодове, защото водят до болести.

8. Присъствен семинар „Иновативни решения за сигнализация на агроклиматичните условия в лозови масиви“ в гр. Ямбол с лектор доц. д-р Боян Сталев

☺ средства за сигнализиране на климатичните промени;

☺ приложение на метеостанциите в сътрудничество с модели за болести;

☺ приложение на метеостанциите в земеделието и оборудване с различни сензори за сигнализация.

9. ​Присъствен семинар „Проблеми с опрашването при плододаващи лозя и средства за превенция“ в гр. Сливен с лектор доц. д-р Боян Сталев

☺ средства за сигнализиране на климатичните аномалии по време на цъфтежа;

☺ приложение на зелените резитбени операции преди и след цъфтежа за преодоляване а проблеми с цъфтежа;

☺ демонстрация на различни видове резитби – често допускани грешки;

☺  начин за вземане на почвени проби за агрохимичен анализ.

10. Присъствен семинар „Актуални моменти, касаещи пчеларството и пчелните продукти“ в гр. Пловдив с лектор доц. д-р Пламен Христов

☺ актуални технологични решения в пчеларството за опазване на здравето на пчелите;

☺ адаптиране на начините на пчеларстване спрямо климатичните промени;

☺ нови изисквания при контрол на болестта Вароатоза.

11. По време на събитията проведени в рамките на Информационна кампания "Призвание: БиоЛогичен!"  участниците бяха запознати с основните правила и задължения при биопроизводството, възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.) и с различни информационни източници, от които бъдещите стопани могат да почерпят детайлна информация за този вид производство. Обсъдени бяха ползите за околната среда и биоразнообразието от прилагането на биологични методи в селското стопанство, както и полезността за здравето на човека. Обърнато беше внимание, че освен подпомагането по Стратегическия план, което е свързано с компенсаторните плащания за „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично пчеларство“, биопроизводителите в преход или вече сертифицираните са приоритетни и по отношение на интервенциите за малки и нови стопанства, инвестиции в модернизация и конкурентоспособност на стопанствата, преработка на селскостопански продукти, къси вериги на доставка и др.

По време на семинарите бяха представени дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2; изпълнението на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014 - 2020 г.; възможности за подпомагане на земеделските стопани чрез интервенцията II.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и интервенция II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г.; интервенциите от сектор „Плодове и зеленчуци“ и сектор „Пчеларство“, интервенциите в сектор „Животновъдство“ от СПРЗСР 2023-2027 г. На организираните съвместни събития с МЗХ бяха представени основните принципи и цели на биологичното земеделие и сертифициране на биологично производство и източниците за получаване на финансиране на биологичното производство.

 

    Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/ и 

    YouTube канала на НССЗhttps://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos