През месец октомври 2022 година НССЗ проведе съвместно с научни и други организации шестнадесет информационно-обучителни събития, в които взеха участие 361 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Организирани и проведени информационно-обучителни събития

през месец октомври 2022 г. от НССЗ

През месец октомври 2022 г. Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ в сътрудничество с външни научни организации, университети и институции - Селскостопанска академия чрез Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд, както и Аграрен университет в гр. Пловдив; Земеделски институт в гр. Стара Загора, Нов български университет (НБУ); Икономически университет – гр. Варна; Асоциация за развъждане на Брезнишка овца и Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в гр. Велико Търново, гр. Смолян и гр. Пазарджик; стопанството на земеделски стопанин Иван Неделчев в с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, в пчелина на земеделския стопанин Марин Венков в с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч и земеделски стопанства в землището на гр. Перущица, област Пловдив – организираха шестнадесет информационно-обучителни събития, тринадесет от които са в присъствена форма и три в онлайн формат. Две от събитията са с демонстрация на място. В семинарите взеха участие 361 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Есенни грижи при пчелите. Актуални болести и възможности за профилактика 03.10.2022 г. Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд TOO - Ловеч
Нормативни изисквания и интегрирана растителна защита при зеленчукови и овощни култури 07.10.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Велико Търново ТОО – Велико Търново
Растително здраве при плододаващи овощни култури - ябълки и круши в планински условия 14.10.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Смолян TOO - Смолян
Растително здраве, заплахи и превенции при отглеждане на зеленчукови култури – главесто зеле и праз 19.10.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Пазарджик ТОО - Пазарджик
Водене на счетоводна отчетност при малките земеделски стопанства 19.10.2022 г. Аграрен университет - гр. Пловдив ТОО - Габрово
Технологии при отглеждане на овце и кози 20.10.2022 г. Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд ТОО - Русе
Добри практики при хранене в млечното овцевъдство 20.10.2022 г. Асоциация за развъждане на Брезнишка овца ТОО - Перник
Окончателно зазимяване, контрол през зимата и иззимяване на пчелните семейства. Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша 21.10.2022 г Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд ТОО - Кюстендил
Управление на инвестициите в земеделието 24.10.2022 г. Икономически университет – гр. Варна ТОО - Шумен
Ролята на минералите и витамините върху здравето, благосъстоянието и продуктивността на овцете 25.10.2022 г. Земеделски институт – гр. Стара Загора ТОО - Плевен
Управление на риска в земеделието при променяща се външна среда 26.10.2022 г. Нов български университет (НБУ) ТОО - Монтана
Възможности за ограничаване на екологичния отпечатък от животновъдството 26.10.2022 г. Земеделски институт – гр. Стара Загора ТОО – Стара Загора
Иновации в аграрния сектор за малки стопанства 28.10.2022 г. Аграрен университет – гр. Пловдив и Фондация „Земята – източник на доходи“ ТОО - Пазарджик
Опасност от пренасяне на вредители по картофите на територията на страната. Основни начини за разпространение на рак по картофите (Synchitrium endobioticum) 28.10.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Смолян ТОО - Смолян
Селекция и производство на пчелни майки. Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша 31.10.2022 г. Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд ТОО - Хасково
Основни принципи при водене на отчетност в земеделското стопанство 31.10.2022 г. Аграрен университет – гр. Пловдив ТОО - Бургас

 

 • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Есенни грижи при пчелите. Актуални болести и възможности за профилактика“ доц. д-р Пламен Христов запозна участниците с основните грижи при зазимяване на пчелните семейства, както и с профилактиката и лечението на болестите Азиатска нозематоза и Вароатоза, отговори на множество въпроси, които му бяха  зададени от страна на участниците по време на дискусията.
 • Лекторът на семинара с тема „Нормативни изисквания и интегрирана растителна защита при зеленчукови и овощни култури“ г-н Димитър Стоянов, началник отдел „Растителна защита“ в ОДБХ – гр. Велико Търново, представи пред присъстващите основните принципи на интегрираната растителна защита при зеленчуковите и овощни култури, като беше наблегнато на връзката между провеждането на растително-защитните мероприятия и всички останали технологични процеси в овощните и зеленчукови градини, което е важен фактор за опазването на културите от болести и неприятели при минимално използване на химически средства. Представени бяха също така нормативните изисквания при воденето на документацията, свързана с провеждането на растително-защитните мероприятия и торенето на културите – водене на дневици за растително-защитните мероприятия, заверяването им от компетентни лица с необходимото образование и др. Разяснени бяха изискванията за правилното съхранение на пестициди в стопанствата – необходимост от складови помещения, метални шкафове за съхранение, спецификата на разпределението на препаратите, правилното съхранение и освобождаване от използваните опаковки. Обърнато беше внимание и на осъществяването на фитосанитарния контрол на земеделските стопансва от страна на БАБХ – регистрирация, контрол на място в стопанствата, използване на различни контролни методи за идентифициране на потенциални болести и неприятели с цел оптимална борба с тях. Разяснени бяха изискванията за уведомяване на пчеларите при третиране с препарати за растителна защита и предпазване на пчелните семейства от отравяния, в т. ч. и електронното регистриране на пчелари и земеделски стопани за осъществяване на превенцията.
 • Лекторът на семинара с тема „Растително здраве при плододаващи овощни култури – ябълки и круши в планински условия“ г-жа Тодорка Паунова, началник отдел „Растителна защита“ в ОДБХ – гр. Смолян, запозна присъстващите с най-важните фактори, на които трябва да се обърне специално внимание при създаване на една овощна градина: избор на терен (изложение, релеф, почва, киселинност на почвата, надморска височина, подпочвени води и др.); проучване на почвата (почвени проби за анализ на хранителните елементи, хумус, ph); проби за наличие на вредители в почвата (паразитни нематоди, които живеят в почвата и се хранят с корените на растенията - Meloidogyne, Xiphinema, Longidorus, Pratylenchu).

Акцентира се върху загубите от нематоди: преки (изразяващи се в потискане на растежа и развитието на растенията, увреждащи корените; създаване на рани, които служат за вход на растителни патогени. Беше подчертано, че прекъсват способността на растението да транспортира вода и хранителни вещества) и косвени като вектори (преносители на НЕПО-вируси – TRSV, причината некроза и загиване, CRLV, листен вирус – плоска ябълка).

Г-жа Паунова информира присъстващите как да разпознават качествения посадъчен материал, включително цветовете на етикетите: бял с диагонална виолетова ивица за предбазов материал, син за сертифициран материал, жълт за стандартен (САС) материал, издаден от производител или доставчика на базов материал. Беше засегната и темата за избора на дръвчетата: автентични на желания сорт, срастването между подложката и присадката трябва да е качествено, развитието на надземната част и кореновата система да е добро, здравно състояние на дръвчето – наличие на болести, неприятели или механични повреди. Бяха представени и основните грижи при овощните градини - комплекс от защитни мерки и различни агротехнически мероприятия, които са от съществено значение за здравното състояние на културите(резитба, торене и подхранване, напояване, обработка на почвата).

Лекторът обърна внимание на санитарно-хигиенните мерки: остъргване на старата кора, където зимуват плодовите червеи, молците, крушовата бълха, крушова дървеница, някой видове акари и други; старата напукана кора се остъргва, премахва и изгаря; остъргването се прави с тъп нож. Предпазване стъблата на младите дървета - кората и нарастващата тъкан под кората на младите дръвчета са застрашени от напукване и нагризване от зайци, сърни и гризачи през зимата. За да се преодолее този проблем стъблата трябва да бъдат увити с лента от зебло, хартия или специална полипропиленова лента. Варосване на стволовете – намалява риска от измръзване под въздействие на неблагоприятните условия през зимния период и предпазва от напукване. Повредите, които се получават са така наречените „мразобойни рани“, които по-късно стават входна врата за вредители и често са причина за загиване на дърветата. Използва се 20 % варов разтвор.

Във втората тема се акцентира варху контрола на вредителите по овощните видове,вирусните болести: ябълкова мозайка, пръстеновидно прошарване на ябълковите плодове, полиферация, каменисти ями; каква следва да бъде превенцията – здрав посадъчен материал и борбата – премахване на болните дървета.

В значителна степен се представиха бактерийните болести: огнен пригор, Pseudomonas syringae pv syringae, бактериален рак; необходимата превенция – рязане на засегнатите клони до здравата област, събиране и изгаряне на заразените листа, както и борбата с тях – лечения с продукти на базата на мед. Също така и гъбните болести: струпясване, брашнеста мана, кафяво гниене. Превенция – рязане на засегнатите клони до здрава област, събиране и изгаряне на заразените листа, унищожаване на заразените плодове. Представени бяха и неприятелите: плодови червеи, плодови оси, листни въшки листогризещи гъсеници и др., а саща така и растителнозащитните мероприятия през различните фази от развитието на културите.

 • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Растително здраве, заплахи и превенции при отглеждане на зеленчукови култури – главесто зеле и праз“ г-жа Иванка Божилова, началник отдел „Растителна защита“ в ОДБХ – гр. Пазарджик, запозна участниците с основните агротехнически мероприятия, свързани с производство на главесто зеле и праз, както и с важни моменти при провеждане на системата за мониторинг и контрол на икономически важни вредители по двете култури.

Събитието се проведе в стопанството на земеделски стопанин Иван Неделчев вс. Исперихово, общ. Брацигово. Г-жа Божилова обърна особено внимание на процеса, свързан с подготовка на почвата за засаждане, както и на мероприятията, свързани с контрола на плевели и болести по зелето и праза. По време на демонстрациите на терен се представихаметоди за мониторинг на неприятели чрез използването на лепливи уловки и обследване на площи по метода напочвени разкопки. Броят на разкопките зависи от вида на неприятеля, характера на изследването и площта на полето. По време на дискусията, участниците споделиха някои проблеми, които срещат в своята дейност, особено липсата на регистрирани препарати за контрол на основни вредители по праза, както и трудностите в набиране на работна ръка в периода на прибиране на готовата продукция.

 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Водене на счетоводна отчетност при малките земеделски стопанства“ д-р Крум Христов изнесе презентации на теми „Основни изисквания при водене на едностранно счетоводно отчитане в земеделското стопанство, съгласно Закона за счетоводството“ и „Насоки за правилно водене на книга за приходите и книга за разходите, инвентарна книга и книга за материалните запаси“. Фермерите се информираха за видовете документи, с които могат да отчитат реализираната продукция от стопанствата. Специално внимание беше обърнато на грешките, които се допускат при водене на счетоводните документи. На фермерите бяха раздадени образци на книгите за едностранно счетоводство.
 • Лекторът на семинара с тема „Технологии при отглеждане на овце и кози“ гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова представи пред аудиторията следните основни теми: подходи за икономическа ефективност при отглеждането на дребни преживни животни (ДПЖ);  въвеждане на иновации и нови технологии в отглеждането на ДПЖ и практически съвети за работа в овцеферма.

Присъстващите се информираха за съвременни технологии в животновъдството - избор на порода, избор на място и капацитет, изработванена производствена програма, прилагане на различни системи на отглеждане и хранене; организация на възпроизводството; препоръчителна ветеринарно - профилактична програма, като се наблегна на задължителното обезпаразитяване - пролет и есен; организиране на почистване и дезинфекция във фермата. Участниците получиха информация за начините, чрез които могат да постигнат икономическа ефективност при отглеждането на дребни преживни животни (ДПЖ), беше представена количествено - стойностна сметка при едно заплождане в рамките на година и при три заплождания в рамките на две години. Присъстващите се запознаха с възможностите за въвеждане на иновации и нови технологии при отглеждането на ДПЖ. Също така получиха ценни практически съвети за работа в овцеферма и отглеждането на животните в нея – напр. „Период на използване и поддържанена мъжки разплодни животни; естествено заплождане и изкуствено осеменяване на овцете – кога и защо; какво е необходимо по време на агнилната кампания;грижи за новородените агнета; системи на хранене на различни категории овце“.

Лекторът представи своя опит, който има от работата в овцеферми у нас, и сподели реални практики от ферми във Франция. Фермерите получиха информация за френската порода за месо - Ил дьо Франс и разпространението й у нас.

 • Лекторът на семинара с тема „Технологии при отглеждане на овце и кози“ зооинженер Олег Стаменов, заместник председател на Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца, запозна присъстващите фермери с факторите, които влияят върху млечната продуктивност при овцете. Информира земеделските производители за основните хранителни вещества, от които се нуждаят овцете, кои са подходящите фуражи. Също така г-н Стаменов разясни принципа за съставяне на пълноценни дажби за осигуряване на висока продуктивност при овцете.
 • Лекторът на семинара с тема: „Окончателно зазимяване, контрол през зимата и иззимяване на пчелните семейства. Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша“ доц. д-р Пламен Христов запозна участниците с основните дейности, които е необходимо да извършат при зазимяване на пчелните семейства - подготовката на пчелина за зимния период. Акцент се постави и върху добрата вентилация в пчелното гнездо през зимата като важно условие за успешното зимуване. Аудиторията се информира за поредицата от дейности през зимата при иззимяването – дали няма обърнати кошове, подхранване на пчелното семейство и за това, кога трябва да започнат същинските пролетни грижи за пчелите и в какво се състоят те. Доц. д-р Пламен Христов разясни и употребата на оксаловата киселина и нейното действие в борбата срещу опаразитеността на пчелните семейства. През втората част на семинара лекторът представи основните мероприятия при подготовката на пчелните семейства за първата главна паша. Проведе се и дискусия между участниците и лектора във връзка с борбата срещу вароатозата, подхранването на пчелните семейства, затопляне на кошерите през зимния период и пр.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема: „Управление на инвестициите в земеделието“ гл. ас. д-р Дамян Киречев запозна аудиторията с основните характеристики на инвестициите, състава и структурата на инвестиционния процес в земеделието.

Лекторът акцентира върху особеностите на инвестициите в земеделието, определени от особеностите на селскостопанското производство, влиянието на земята и климатичните условия, използването на биологични активи в производството. Участниците в уебинара се запознаха с направленията на инвестициите в агробизнеса, с динамиката на изменението им във времето и с трудностите, пред които са изправени земеделските стопани за достъп до капитал. Беше представена система за управление на инвестиционната дейност и очерта параметрите за оценка на инвестициите. Бяха дадени много примери за изчисляване на еднократните инвестиционни разходи, за оценка на паричните потоци и проявлението на дохода на инвестициите чрез използване на различни показатели.

 • Лекторът на онлайн семинара с тема: „Ролята на минералите и витамините върху здравето, благосъстоянието и продуктивността на овцете“ доц. д-р Мирослав Симеонов е специалист в научната област и дейности за хранене на селскостопанските животни; изпитване на различни методи на смилаемост при преживни животни; хранително поведение при преживни животни; протеинова хранителност на фуражите и изпитването на иновативни протеинови фуражи при храненето на преживни животни. От презентацията участниците се информираха за значението на основните минерали и витамини, оказващи влияние върху здравето и продуктивността при овцете, и различни методи за добавяне на минерали и витамини към дажбата им. На фермерите беше представена информация за влиянието на основните макроелементи - калций, фосфор, калий, магнезий, натриев хлорид и сяра, чийто недостиг води до различни заболявания и е една от основите причини за ниска продуктивнист. Беше разгледана също така ролята на микроелементите и витамините като част от хранителната стойност на фуражите. Съществено внимание беше обърнато на тяхното влияние върху плода по време на бременност и след раждане, както и  върху общото здраве на овцете.
 • Лекторът на семинара на тема: „Управление на риска в земеделието при променяща се външна среда“ проф. д-р Димитър Николов се спря върху основната цел на управлението на риска от страна на фермерите, а именно снижаване на негативното влияние на промените на средата върху управляваните от тях стопанства. Обърна внимание на видовете риск, конкретните рискове и начините за прогнозиране на възможността за реализирането им. Лекцията продължи с представяне стратегии за управление на рисковете. Обсъдиха се диверсифицирането на производството, използването на разнообразни маркетингови канали и директни доставки, застраховане и др. Втората част на събитието беше дискусия. Фермерите зададоха въпроси, свързани с личния им опит в производството и управлението на стопанствата си. Обсъдиха се варианти за реакция при промени в цените на пчелния мед, късни пролетни слани при овощните и др.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема: „Възможности за ограничаване на екологичния отпечатък от животновъдството“ проф. Живко Кръстанов запозна участниците с възможностите за ограничаване на екологичния отпечатък от животновъдството, с  приноса на преживното животновъдство към парниковите емисии и климата, представени бяха съвременни методи за намаляване на емисиите при храносмилателния процес на едри и дребни преживни. Проф. Кръстанов информира участниците с регенеративното земеделие, което е система от принципи и практики, които увеличават биоразнообразието, обогатяват почвите, подобряват водния запас и екосистемите. Лекторът подробно разясни регенеративните земеделски практики, които могат прогресивно да подобрят цели агроекосистеми – необработваеми пасища, органично земеделие, компостиране, цялостно управление на пасищата, интегриране на животните и др.
 • Лекторът и демонстратор на семинара на тема: „Иновации в аграрния сектор за малки стопанства“ проф. д-р Иван Пенов представи какви са възможностите за инвестиции, свързани с изграждане/модернизиране и оборудване в земеделски стопанства, за това какви са видовете автоматизирани/роботизирани системи, които се използват в отделните фази при отглеждане на земеделски култури. Присъстващите бяха информирани за видовете превенции на неблагоприятни метеорологични явления (слани, градушки и др.) и на болести и неприятели, вкл. и за прилежащия към тях софтуер, метеорологични станции, автоматични управления, контролери, датчици, уреди за контрол и др. Семинарът продължи под формата на демонстрация в земеделски стопанства в землището на гр. Перущица, област Пловдив, където беше представено практическото приложение на метеорологични станции, автоматични управления, контролери и др.
 • Лекторът на семинара на тема: „Опасност от пренасяне на вредители по картофите на територията на страната. Основни причини за разпространение на рак по картофите (Synchytrium endobioticum)“ г-жа Тодорка Паунова, началник отдел „Растителна защита“ в ОДБХ – гр. Смолян, запозна присъстващите с разпространението на вредителя Synchytrium endobioticum, който е регламентиран като карантинен вредител за Съюза в приложение II, част Б от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията. Тази част от приложението се отнася за вредители, за които е известно, че се срещат на територията на ЕС. Въвеждането на територията на ЕС на клубени от Solanum tuberosum L., т.е. посадъчен материал от картофи, е забранено от всички трети държави, различни от Швейцария.

Присъстващите се запознха с цикъла на заразяване, симптомите, както и начините на разпространение:

 • Естествено разпространение на близки разстояния - поливна и дъждовна вода, прах и вятър, екскременти на колорадски бръмбар
 • Разпространение с помощта на човека на далечни разстояния:
 • Клубени;
 • полепнала почва по корените на растения, които не са гостоприемници, предназначени за засаждане;
 • почва, полепнала по машини и прикачен инвентар, обувки, крака на животни;
 • растителни остатъци, амбалаж;
 • оборска тор;
 • картофени  клубени, предназначени за консумация или преработка;
 • огромен риск, особено тези с незабележими брадавици и неизяснен произход;
 • могат да бъдат засадени (особено в малки стопанства и частни градини);
 • изхвърлени (цели картофи или обелки) или използвани за храна на добитък. Животинският тор може да разпространи болестта като се има предвид, че е доказано, че зимните спорангии оцеляват в храносмилателната система на животни, хранени със заразени картофени грудки или паша в заразени полета;
 • недопустима е размяната на разсади и кореноплоди;
 • почвата и растителният материал отпадък от индустриите при обработка на картофи, които се използват като тор – дори след компостиране – или преработената вода, използвана за напояване, могат да доведат до разпространение на вредителя.

Специално внимание бе обърнато върху предпазните, превантивни мерки и мерки за контрол при установена зараза: предпазни мерки - обеззаразяване на машини и инвентар преди обработката на всяка площ, обеззаразяване на складове и хранилища за картофи преди и след приключване нареколтната година; превантивни мерки: чрез почистването се премахват растителните и почвени остатъци, които са потенциални носители на зараза от рак по картофите. Препоръчително е използване на водна струя под налягане и детергенти, за премахване на засъхналата почва, особено при земеделската техника. Събраните растителни остатъци, почва и прах се депозират в контейнери или чували, с оглед на тяхното унищожение, за предотвратяване разпространението на вредителя чрез: изгаряне, термична обработка или загробване. Заразените партиди се използват за изхранване на животни само след термична обработка.

На земеделските стопани бяха представени и средствата за дезинфекция:

 • препарати на база хлор в концентрация минимум 1% активен хлор: натриев хипохлорит (белина); калциев хипохлорит (хлорна вар), хлорамин, хлордиоксид;
 • препарати на пероксидна база в концентрация 2,5-5%: 0, 2 л/кв.м.; водороден прекис, кислородна вода;
 • опитът на останалите европейски страни показва широко използване на препарати на база водороден прекис срещу гъбни патогени за дезинфекция на транспортни средства, в концентрация;
 • 2% - за повърхности и обувки: 1% разтвор в доза 0,3 л/кв.м.;
 • сода каустик в концентрация 3 – 5 %;
 • използване на гореща вода и пара под налягане с минимална температура 80ºС и време;
 • на експозиция минимум 5 минути.

Бяха представени и мерките за контрол в случай на установена зараза:

 • заразените клубени картофи се унищожават. По изключение могат да се използват за изхранване на животни само след термична обработка;
 • на заразените площи: забранява се отглеждането на картофи за 20 години; Забранява се отглеждането, заравянето или съхранението на растения, предназначени за засаждане; Провежда се сеитбооборот под контрола на фитосанитарните инспектори; определят се буферни зони така, че да бъдат защитени съседните, свободни от болестта райони. В буферната зона се допуска отглеждане на картофи за консумация и преработка от сортове, устойчиви към установения на територията на Р. България-район Самоков -  патотип 8 (F1); район Смолян – патотип 18(Т1) и патотип 38(Nevsehir)

Бяха препоръчани сортове катрофиустойчиви на патотип 8(F1) и на патотип 18(T1).

 • Лекторът на семинара на тема: „Селекция и производство на пчелни майки. Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша“ доц. д-р Пламен Христов запозна участниците в семинара с основните дейности, които е необходимо да извършат пчеларите при селекция и производство на пчелни майки, кога трябва да започнат същинските пролетни грижи за пчелите и в какво се състоят, както и съвети относно подготовката на пчелните семейства за първа главна паша.
 • Лекторът на семинара на тема: „Основни принципи при воденето на отчетност в земеделското стопанство“ ас. д-р Крум Христов запозна присъстващите с основните принципи за водене на едностранно счетоводно отчитане съгласно Закона за счетоводството. Предостави насоки за записването на приходите и разходите на земеделското стопанство и воденето на различните видове счетоводни книги. Лекторът представи основните принципи за формиране на себестойност, ценообразуване и печалба. По време на дискусията д-р Кр. Христов отговори на въпроси на производителите относно воденето на едностранно счетоводство, воденето на книга за приходи и разходи, инвентарна книга и книга за материални запаси и принципите за формиране на себестойност, цена и печалба.

На всичките шестнадесет събития експертите на НССЗ информираха и представиха очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. На две от събитията бяха разяснени и изискванията за изпълнението на одобрени земеделски стопани по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.

Записите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ: https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos .

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/