През месец септември 2022 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации, ИЗК „Марица“, Земеделски институт - Стара Загора, ОД "Земеделие" - Варна, Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора, Нов български университет, РУ "А. Кънчев", организира и проведе 10 бр. съвместни информационно-обучителни семинари, от които 8 бр. присъствени, а четири от тях с демонстрация и 2 бр. в онлайн формат. В семинарите взеха участие 290 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Организирани и проведени информационно-обучителни събития

през месец септември 2022 г. от НССЗ

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Растителна защита при биологично производство на плодове и зеленчуци 1.09.2022 г. Експерт в областта на биологичното производство ТОО - Видин
Средноранно производство на домати и пипер. Ефективно използване на хранителните вещества 16.09.2022 г.

ИЗК "Марица" и проект НЕФЕРТИТИ

ТОО - Кърджали
Срокове и изисквания при регистрация на земеделски стопани 21.09.2022 г. ОД "Земеделие" - Варна ТОО - Варна
Срокове и изисквания при регистрация на земеделски стопани 21.09.2022 г. Земеделски институт - Стара Загора ТОО - Монтана
Основни резултати по проект НЕФЕРТИТИ и демонстрация на добри практики за растителна защита и торене при отглеждането на ябълки

27.09.2022 г.

проект НЕФЕРТИТИ

ГД СЗ (ЦУ)

Източници на замърсяване в пчелните семейства, резултати от дейността на работна група относно повишената смъртност на пчелните семейства

28.09.2022 г.

Тракийски университет - Ст. Загора

ТОО - Ст. Загора

Използване на иновативни решения при реализацията на селскостопанска продукция 29.09.2022 г. Нов български университет (НБУ)

ТОО - В. Търново

Системи за отопление в оранжерии. Отглеждане и напояване на оранжерийни зеленчуци 30.09.2022 г. ИЗК "Марица" ТОО - Благоевград
Влияние на използваните пестициди върху здравето и живота на пчелите. Селекция и производство на пчелни майки в България 30.09.2022 г. Аграрен университет – Пловдив ТОО - Видин
Добри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактика 30.09.2022 г. РУ "Ангел Кънчев" ТОО - Силистра
  • Лекторът на присъствения семинар с демонстрация на тема „Растителна защита при биологично производство на плодове и зеленчуци“ - доц. д-р Кирил Славов, запозна участниците с нормативните документи, регламентиращи използването на биологични  препарати за раститителна защита  при  производство на плодове и зеленчуци. Събитието бе проведено в стопанството на земеделски стопанин в  с Слана бара. Доц. Славов обърна особено внимание на вторичното замърсяване от съседни площи, които граничат с биостопанството, методите за взимане на почвени и листни проби от сертифициращите фирми при проверка на място. По време на дискусията, участниците споделиха някои проблеми, които срещат в своята дейност, особено високите цени на семената и биопрепаратите. Доц. Славов препоръча спазване на точната доза (концентрация) описана на опаковката на препаратите за растителна защита. Лекторът запозна фермерите с биологичните особености при отглеждане на костилковите видове - сливи и череши, както и на зеленчуци.
  • Лекторът на присъствения семинар с демонстрация на тема “Средноранно производство на домати и пипер. Ефективно използване на хранителните вещества“ - проф. д-р Хриска Ботева от ИЗК „Марица“ - Пловдив, запозна присъстващите със сроковете и схемите на засаждане на средноранни сортове домати и пипер; основните грижи през вегетацията и защита от болести и неприятели; добри практики за подобряване на ефективността при използването на хранителни вещества при средноранно производство на домати и пипер. В гр. Джебел, обл. Кърджали на опитното поле на опитна станция по земеделие в Източните Родопи - Кърджали бяха демонстрирани развитието и добивите на сортове домати „Копнеж F1“ и „Прометей“ и пипер „Ивайловска капия“ при различни схеми на торене.

По време на дискусията бяха поставени въпроси за сроковете и нормите на торене; сроковете на засаждане, с цел избягване на високи температури при залагане на плодни пъпки, както и избягване на късните есенни слани; гъстота на засаждане при домати, поливни норми и производствени техники, с цел развиване на мощна коренова система и др.

  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Срокове и изисквания при регистрация на земеделски стопани“ - гл. експерт Емел Алиева от Областна дирекция „Земеделие“ - Варна, представи условията за първоначална регистрация на лицата като земеделски стопани, даде разяснения относно ежегодната заверка на регистрационната карта на земеделския стопанин и на анкетния формуляр, представи необходимите документи за регистрация, административните звена предоставящи услугата. Лекторът обърна специално внимание на сроковете за регистрация и за актуализация на анкетния формуляр на земеделския стопанин, както и на начините и реда за отписване от регистъра на земеделските стопани. 
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Грижи за овцете през периода на бременност - гаранция за успех и висока продуктивност“ - доц. д-р Мирослав Симеонов от Земеделски институт - Стара Загора, представи най-често допусканите грешки при закупуване на фуражи за овце. Лекторът обърна внимание на високото съдържание на мед в някои фуражни смески и минерални премикси, както и на негативното влияние на високите нива на мед в дажбите. Засегна обичайните практики при изхранването на животните - паша, концентриран фураж, ливадно сено. Представени бяха фазите на бременност и значението на плацентата за здравето на агнето. Акцентира на протеиновото хранене и видовете протеинови фуражи. Направи разяснения за значението на хранителния фронт при организиране на пространството във фермата, както и съхранението на фуражите. Фермерите получиха информация за болестите свързани с храненето, като кетоза и ацетоза, и за влиянието им в периода на бременност. По време на дискусията бяха разработени примерни хранителни дажби при използване на различни видове фуражи.
  • Лекторът на присъствения семинар с демонстрация на тема „Основни резултати по проект НЕФЕРТИТИ и демонстрация на добри практики за растителна защита и торене при отглеждането на ябълки“ - доц. д-р Димитър Сотиров от Институт по земеделие - Кюстендил, демонстрира на място в земеделско стопанство в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил - добри практики за растителна защита и торене при отглеждането на ябълки.

По време на теоретичната част на събитието бяха представени основните резултати от дейността на мрежа 07 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството“ и мрежа 09 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ по проект НЕФЕРТИТИ в България; разработения Комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства (FarmDemo Training Kit) и създадената по проекта мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и за ефективно внедряване на иновации в земеделието чрез провеждане на демонстрации. 

  • Лекторът на онлайн семинара с тема „Източници на замърсяване в пчелните семейства, резултати от дейността на работна група относно повишената смъртност на пчелните семейства“ - проф. д-р Иванка Желязкова от Тракийски университет - Ст. Загора, запозна участниците с източниците на замърсяване в пчелните семейства и някои от причините за повишената смъртност на пчелните семейства. Тя  акцентира върху екологичната чистота и качество на пчелния мед, които са тясно свързани. С понятието екологичен мед се свързва отсъствието или присъствието в определени количества на замърсители, които можe да попаднат в продукта по различни пътища. Добилото напоследък популярност понятие органичен (билогичен) мед, включва пчелен мед, произведен по методите на органичното (биологичното) пчеларство, за което има специални изисквания по отношение на разположението и създаването на пчелините, технологията на отглеждане на пчелите, пчеларския инвентар, ветеринарно-санитарните мероприятия, производството на мед, документация и т.н. Въз основа на експерименти при лабораторни и полеви условия с подхранване на пчелните семейства със захарен разтвор, включващ елементите Pb, Cu, Zn, Cd, Fe, Co и Mn, е установено, че за кратък период от време (5 дни след началото на подхранването) се променя съдържанието на посочените елементи в тялото на пчелите работнички. Доказва се, че продължителността на хранене оказва влияние върху количеството на проучваните микроелементи в пчелния организъм.

     Семинарът завърши с представяне на видео от демонстрация на практически дейности по зазимяване на пчелните семейства, проведена в пчелина на Тракийски университет - гр. Стара Загора.  

  • Лекторът на присъствения семинар на тема „Използване на иновативни решения при реализацията на селскостопанска продукция“ - проф. д-р Димитър Николов от НБУ, презентира основните фактори, които влияят върху търсенето и предлагането на земеделски продукти, като природо-климатични условия, брой и възраст на населението в даден район, традиции, предпочитания и вкусове на потребителите и др., които са много динамични във времето и земеделските стопани следва правилно да се ориентират и да планират производството си съобразно измененията в пазарната конюнктура. Обърнато беше внимание на различните видове пазари и канали за реализация на селскостопанска продукция с техните предимства и недостатъци. Акцентирано беше на рекламата като средство за ефективна реализация на продукцията, като бяха разгледани различни възможности и варианти за рекламиране на селскостопанска продукция, в т. ч. и използването на интернет като начин за популяризиране и рекламиране на продукцията произведена в земеделските стопанства. Представени бяха и възможностите за използване на дигитални технологии в земеделските стопанства подпомагащи реализацията на продукцията, в т. ч. и софтуерни продукти сързани с цялостното управление на дейността в стопанствата с различни модули – складове, изчисление на себестойност на продукцията, счетоводство, продажби, персонал и др.
  • Лекторът на онлайн семинара с тема „Системи за отопление в оранжерии. Отглеждане и напояване на оранжерийни зеленчуци“ - гл. ас. д-р Боян Арнаудов от ИЗК „Марица“ - Пловдив представи основните изисквания, касаещи видовете системи за отопление в оранжериите, основните технологични показатели и значение на системите за отопление в оранжерии. Обърнато бе внимание и на важните процеси като: основни технологични показатели, основни системи за отопление на оранжерии, комбинираното производство на топлина и енергия (т.нар. когенерация) и фактори, влияещи върху загубата на топлина. По отношение на дадената информация, касаеща напояването в оранжериите, бяха представени основните начини за напояване на оранжерийните зеленчуци и методите за регулиране на водния режим на почвата в оранжерията.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Влияние на използваните пестициди върху здравето и живота на пчелите. Селекция и производство на пчелни майки в България“ - проф. д-р Пламен Петров от Аграрен университет - Пловдив изнесе лекция за влиянието на използваните пестициди върху живота на пчелите, симптоматика на отравянията от различните препарати и прилагане на необходими действия за опазване здравето и живота на пчелните семейства. Проф. Петров запозна участниците с основните направления и методи  в селекцията на пчелите в България и света, видовете пчели и тяхната характеристика, основните методи при производството на пчелни майки. Лекторът обърна внимание върху вредите от нерегламентираното внасяне на пчелни майки от други страни и рискът от възникване на нови за страната заболявания със сериозни икономически последици.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Добри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактика“ - доц. д-р Атанас Атанасов от РУ "Ангел Кънчев", запозна присъстващите с основни принципи при храненето на пчелните семейства и предостави важни препоръки при хранене на пчелите през есенно-зимния сезон. Участниците получиха  информация относно подхода за избор на място за пчелин и свързаните с него въпроси за пашата на пчелите. Бяха разгледани и основните фактори, влияещи върху здравето и продуктивността на пчелните семейства. По време на семинара доц. Атанасов представи и анатомичното устройство на пчелата. Лекторът акцентира върху задължителните дейности на пчеларя през месеците август и септември във връзка с главния есенен преглед, с осигуряване на качествена пчела-майка, сваляне на магазините и пчелните рамки, и др.

В проведените мероприятия, експертите на Национална служба за съвети в земеделието, информираха участниците за основните изисквания при изпълнението на одобрени проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани, също така запознаваха участниците с условията за кандидатстване по предстоящия прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014-2020 г.

Записите от проведените онлайн семинари са качени на YouTube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/