През месец януари, месец февруари и месец март 2022 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации и университети, като Селскостопанска академия (Институт по земеделие – Кюстендил, Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян), Аграрен университет – Пловдив, Нов български университет (НБУ); представители на държавната администрация: Национална агенция по приходите (НАП), Областна/и дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и с участието на външен за НССЗ експерт в областта на овощарството - организира и проведе осем броя съвместни информационно-обучителни семинара: пет присъствени и три в онлайн формат. Четири от всичките осем семинара бяха с демонстрация на място в опитно поле, като едната демонстрация, бе предварително заснета с и  единият от тях В семинарите взеха участие 349 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец януари, месец февруари и месец март 2022 г. информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Резитба на овощни дървесни видове. Актуални схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата и сливата 18.2.2022 г. Селскостопанска академия - Институт по земеделие - Кюстендил TOO Кюстендил
Съвременни методи при резитба на костилкови овощни насаждения. Демонстрация на машина за контурна резитба 9.3.2022 г. Кирил Славов - експерт в областта на овощарството TOO Силистра
Резитби за формиране при млади сливови насаждения. Биологична растителна защита при отглеждане на сливи 23.3.2023 г Аграрен университет - Пловдив, Областна дирекция по безопасност на храните - Пазарджик и проект НЕФЕРТИТИ TOO Пазарджик
Фактори влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти 24.4.2022 г. Нов български университет (НБУ) TOO Плевен
Данъчно облагане на физически лица регистрирани земеделски стопани - варианти и възможности 25.3.2023 г. Национална агенция по приходите (НАП)

TOO Разград

Значение на стимулиращото пролетно подхранване при пчелните семейства за пълноценно развитие и ефективна продуктивност 28.3.2022 г. Селскостопанска академия - Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян

TOO Смолян

Регистрационни режими при извършване на земеделска дейност, фитосанитарни изисквани 30.03.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Кърджали ТОО - Кърджали
Технология за отглеждане на земеделски култури по биологичен начин 30.03.2022 г Кирил Славов - експерт в областта на овощарството ТОО - Шумен
  • Лектор и демонстратор на семинара с тема "Резитба на овощни дървесни видове. Актуални схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата и сливата" – доц. д-р Димитър Сотиров представи на участниците видеоматериали заснети по-рано (през месец февруари 2022 г.) в опитните градини  на Института по земеделие - Кюстендил. Участниците в уебинара имаха възможност нагледно да се запознаят с основните принципи и правила при провеждане на резитбата за формиране, плододаване и подмладяване при черешата и сливата. Научиха за основните принципи при формиране на ябълковите дървета по системата стройно вретено Другият лектор, участващ в събитието - доц. д-р Анелия Борисова-Крумова информира аудиторията за актуални схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата и представи разрешените за 2022 г. средства за растителна защита, които биха могли да се ползват от стопаните през отделните фенологични фази от развитието на черешата. Третият лектор на семинара - д-р Вилина Петрова запозна присъстващите с актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при сливата.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема "Съвременни методи при резитба на костилкови овощни насаждения. Демонстрация на машина за контурна резитба" - Кирил Славов, който е експерт в областта на овощарството запозна участниците с особеностите при резитби на костилкови овощни видове - сливи и кайсии, как се формира короната при младите дръвчета, как става резитбата на плододаващи насаждения, а също така и подмладяваща резитба на стари градини с изтекъл амортизационен срок. По време на семинара бяха обсъдени въпроси, свързани с предимствата и недостатъците на контурната резитба с машина. Участниците в семинара взеха активно участие като задаваха въпроси, свързани с резитбите при сливи, варосване на овошките, начините на засаждане и други въпроси, свързани с техните стопанства.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с демонстрация на тема „Резитби за формиране при млади сливови насаждения. Биологична растителна защита при отглеждане на сливи“ – доц. Антон Йорданов представи ключови принципи при резитби за формиране на короната при млади сливови насаждения и основните аспекти свързани с технологията за биологична растителна защита на този вид насаждения. Вторият лектор г-жа Божилова от ОДБХ - Пазарджик фокусира вниманието на участниците и върху зимните и вегетационни третирания с разрешени биологични препарати и отвари. Събитието е по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“.  
  • Лекторът на семинара с тема “Фактори влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти“ - проф. д-р Димитър Николов информира участниците за пазара и доходи на земеделските производители; за факторите влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти. Представена бе информация за това как се достига пазарно равновесие между търсенето и предлагането и как работи пазара при излишък, недостиг и равновесие. Лекторът разказа з а видовете пазари и видовете конкуренция - перфектна, монополистична, олигопол и монопол и обърна внимание върху маркетинга и рекламата на земеделските продукти.
  • Лекторите на семинара с тема “Данъчно облагане на физически лица регистрирани земеделски стопани - варианти и възможности“ – г-н Илиян Илиев и г-жа Даниела Стефанова, които са експерти в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. В. Търново, Национална агенция по приходите (НАП) презентираха особеностите на данъчното облагане за регистрирани земеделски стопани, както на на физически лица регистрирани като земеделски стопани, така и на юридически лица регистрирани като земеделски стопани. Обърнато бе вниманиие върху счетоводните и данъчни аспекти във връзка с плащанията от Държавен фонд „Земеделие“. Представени бяха и актуални въпроси и казуси за социално и здравно осигуряване на регистрирани земеделски стопани.
  • Лекторът на семинара с тема “Значение на стимулиращото пролетно подхранване при пчелните семейства за пълноценно развитие и ефективна продуктивност“ – д-р Росица Шумкова представи запозна присъстващите със значението на стимулиращото пролетно подхранване  при пчелните семейства, което се прави с цел пълноценно развитие  и ефективна продуктивност. Обясни, че подхранването е наложително, защото стимулира интензивността на снасяне на пчелните майки с цел увеличаване количеството на пилото в пчелните гнезда и чрез него се набавят - недостатъчните количества хранителни запаси и наличието на недоброкачествен мед (манов, кристализирал) в пчелните гнезда. Подчерта, че винааги в края на зимата при гладуващите пчелни семейства е наложителна намесата на пчеларя, която дава много добър ефект и по време на нарастването им през пролетта и есента. Представи различните видаве подхранвания: подбудително подхранване, подхранване за попълване на хранителните запаси и подхранване за стимулиране или профилактика, като подчерта, че изборът зависи от целта.
  • Лекторът на семинара с тема “Регистрационни режими при извършване на земеделска дейност, фитосанитарни изисквани“ – г-жа Соня Новодрянова от Областна дирекция по безопаснот но храните - Кърджали запозна присъстващите с изискванията за изпълнение на фитосанитарните стандарти; дейностите, произтичащи от Системата за събиране на опаковки от препарати за растителна защита (ПРЗ) и упражняване на самоконтрол за употребата им за произведената растителна продукция; сроковете и документите за извършване на регистрация на отглежданите култури в Официалния регистър на професионалните оператори. Информира участниците и с изискванията при уведомяване от стопаните за предстоящи третирания с ПРЗ, на собствениците на пчелини, чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) на БАБХ.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема: „Технология за отглеждане на земеделски култури по биологичен начин“ – доц. д-р Кирил Славов запозна участниците с особеностите в технологията за отглеждане на овощни и зеленчукови култури по биологичен начин, с изискванията и с нормативните документи от националното и европейското законодателство.  По време на проведената демонстрация в стопанството на земеделски стопанин-клиент на ТОО Шумен, лекторът показа как се извършва резитба на плододаващи дървета от ябълки. Доц. Славов обърна внимение и на санитарните резитби като превантивна мярка за борба с редица болести и неприятели.

Във всеки уебинар, експертите на Национална служба за съвети в земеделието представиха начина на предоставяне на специализирани консултантски услуги от страна на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. или информираха участниците с очакваните приеми през настоящата година по подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

По време на уебинарите - участниците проявяваха интерес към представената информация и задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

Запиите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/