На 6 март 2019 г. в гр. Пазарджик се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Пазарджик) и Областна дирекция по безопасност на храните, отдел „Растителна защита“ - гр. Пазарджик  на тема: „Основни изисквания при първичното производство, контрола и предлагането на пазара на растениевъдна продукция за прясна консумация“.

На семинара присъстваха земеделски стопани от областта, г-жа Иванка Божилова - началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ – Пазарджик и г-н Васил Михайлов главен инспектор от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ – Пазарджик.

Срещата - семинар бе открита от г-н Васил Михайлов, който запозна присъстващите с методите и средствата за контрол на основните вредители по картофите. Лекторът насочи вниманието на присъставащите  към  основните законови и нормативни изисквания, които трябва да следват земеделските стопани в своята дейност. Г-н Михайлов наблегна на това, че при всякакви съмнения относно диагностиката на конкретен вредител, стопаните трябва да изполват помощ от агенцията, където безплатно могат да бъдат  изследвани проби от растителен материал. Производителите бяха запознати и със сроковете и основните изисквания за участие по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).
Във втората част на семинара г-жа Иванка Божилова запозна подробно аудиторията с изискванията на Наредба №16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. Особен интерес предизвикаха изискванията за етикетиране на пресни плодове и зеленчуци.

Експертите от (ТОО-Пазарджик) към НССЗ представиха възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.  през 2019 г, като се спряха основно на условията за допустимост по предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“  и на новостите в предстоящата кампания по Директни плащания 2019 г.