На 15.03.2019г. в гр. Варна се проведе с информационна - среща семинар  на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Варна) и Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Варна на тема: „Процедура по изисквания за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) на проекти финансирани по ПРСР 2014-2020 г.”.

На срещата присъстваха 23 земеделски стопани и заинтересовани граждани.

На събитието инж. агроном Христина Генова - директор на РИОСВ Варна и експерти от инспекцията представиха  какви са изискванията и последователността за оценка на въздействието върху околната среда и екологичната оценка от Закона за опазване на околната среда. Бе обърнато сериозно внимание на  видовете защитени зони по НАТУРА 2000 както и какви са условията и изискванията за проектни предложения. Всички специфики по процедурата се съчетаваха с подходящи примери. Представените презентации предизвикаха сериозен интерес и бяха повод за конструктивен диалог.

Експерти от ТОО - Варна към НССЗ запознаха участниците  с възможностите за подпомагане  на земеделски стопани по ПРСР 2014 – 2020  и конкретно  с подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“. Участниците бяха запознати и с възможностите за финансиране по други дейности от държавните помощи.

В края на срещата се проведе дискусия на която присъстващите обмениха опит, информация и споделиха проблеми.