На 16 март 2019 година в град Велико Търново се проведе информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - В. Търново) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд) на тема: „Грижи за пчелните семейства през пролетта. Използване на ново технологично оборудване в пчеларството“.

Присъстваха 24 земеделски стопани от областта.

Доц. д-р Пламен Христов от Института по животновъдни науки - Костинброд представи етапите на пролетното развитие на пчелните семейства и възможностите за подпомагане на пчелните семейства при различни системи кошери. Разяснени бяха известните и нови способи за засилване на семействата. Посочени бяха значението и рисковете при подхранване на пчелните семейства и бяха разгледани новости при оборудването свързано с производството на пчелни продукти - пчеларски костюми, горелки за изпаряване на оксалова киселина, френски патент на градски кошер, пчеларска центрофуга с прозрачни стени и др.

Деян Дончев, главен експерт в ТОО - В. Търново към НССЗ представи пред присъстващите земеделски стопани възможностите за подпомагане на пчеларския сектор по мерките от ПРСР 2014 – 2020 и най-вече възможностите за кандидатстване по предстоящия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, както и изискванията по изпълнението на вече одобрени проекти по подмярката.