На 21 март 2019 г. в гр. Стара Загора се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (TOO - Стара Загора) и Селскостопанска академия, Институт по розата и етеричномаслените култури-Казанлък (ИРЕМК) на тема: "Акценти в отглеждането и преработката на маслодайна роза".

На семинара присъстваха 10 земеделски стопани, отглеждащи маслодайна роза, лавандула, трайни насаждения.

Лектор на семинара бе доц. д-р Станко Станев от Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък към ССА.

На срещата д-р Станев запозна присъстващите с акцентите по отглеждането на маслодайната роза, актуалните проблеми и перспективите свързани с отглеждането, като наблегна и на нови технологични решения. При последвалата дискусия д-р Станев запозна земеделските стопани и с избора на резници за посадъчен материал при създаването на нови насаждения от маслодайна роза, да се следи за тяхното качество, заради  силно влошеното качество на произведеното розово масло, поради безконтролното производство на резници.

Оживена дискусия се предизвика и след представената от д-р Станев презентация относно отглеждането на маслодайна роза в Саудитска арабия от негово посещение в страната.

Експертите от ТОО - Стара Загора към НССЗ разясниха на участниците възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.