На 28 март 2019 г. в гр. Монтана се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Монтана) и Аграрен Университет - Пловдив  на тема: „Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност. Маркетинг на земеделски продукти. Фактори, влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти”.

На информационната среща присъстваха 23 земеделски стопани със стопанства в областта на зеленчукопроизводството, овощарството и пчеларството.

Експертите на ТОО - Монтана към НССЗ предоставиха на аудиторията информация свързана с изпълнението на одобрени проекти и възможности за финансиране на стопанствата им по мерките от ПРСР 2014-2020. Акцентира се върху предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопани“ от ТПРМЗС.

Лектор на семинара бе ас. Крум Христов от Аграрен университет  - Пловдив. Той запозна присъстващите със  значението на ефективното реализиране на продажби върху икономическата жизнеспособност на стопанството. Г-н Христов разясни основни понятия като търсене и предлагане. Лекторът даде информация за начина на формиране на цената и нейната еластичност, също така обърна внимание на разходите като основен фактор за формиране на предлагането. Г-н Христов запозна стопаните с ползите от тяхното сдружаване.

Последната тема бе свързана с данъчното облагане на доходите от земеделска дейност и осигуряването на земеделските стопани. Във връзка с нея лекторът направи разяснение за задължението за внасяне на осигурителни вноски и възможността за временното им преустановяване. Разгледаха се варианти за облагане по ЗДДФЛ на лица регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. и на лица, които не са регистрирани.