На 28 март 2019 г. се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (TОO - Кюстендил), Селскостопанска академия (Институт по земеделие - Кюстендил) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Кюстендил) на тема: „Растителна защита на овощните видове“.
На мероприятието присъстваха над 70 земеделски стопани и професионални агрономи.

Доц. д-р Анелия Борисова-Крумова представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата и сливата, както и подходящи средства за контролa им. Акцент беше поставен и върху новите карантинни вредители за страна, като Drosophila suzukii  и Xylella fastidiosa, възможността за мониторинг и последващ контрол.

Ас. д-р Вилина Петрова запозна присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълката и крушата. Лекторът представи и примерни схеми за борба с вредителите, както и разрешените средства за растителна защита.

Главен инспектор Милена Коцева от о-л „Растителна защита“ към ОДБХ -Кюстендил информира земеделските стопани относно опасността от замърсяване  на земеделската продукция с пестициди и вредното им влияние върху човешкият организъм.

Експерти от ТОО - Кюстендил към НССЗ представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитото на малки земеделски стопанства“.