На 5 април 2019 г. в гр. Благоевград се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Благоевград), Селскостопанска академия (ИЖН - Костинброд), земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства - на пчеларските съюзи на общините Кресна, Струмяни и град Благоевград на тема: „Пролетно развитие на пчелните семейства и профилактика в пчелина“.

Срещата се проведа на пчелина на земеделския стопанин г-жа Венета Ифандиева разположен в град Благоевград. Присъстваха 11 производители на пчелен мед и пчелни продукти, като част от тях са и вече ползватели на средства от бюджета на Европйеския съюз, чрез ПРСР 2014- 2020 г.

Д-р Панчо Запрянов, ИЖН - Костинброд, представи на присъстващите пчелари информация относно настъпилите иновационни технологии при отглеждането на пчелните семейства. Подробно разясни специфичните особености на различните раси пчели, особено опасните преносими паразити по пчелите, техните ареали на разпространение и извършвания в световен мащаб мониторинг. По  време на лекцията беше предоставена нформация за зазимяването и храненето на пчелите. В края на срещата д-р Панчо Запрянов направи демонстрация на зазимяването на един от пчелните кошери.

Експертите от НССЗ (ТОО - Благоевград) представиха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства: подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства” и подмярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“.