На 9 април 2019 г. в гр. Мездра, обл. Враца се проведе съвмесетна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Враца) и Национален диагностичен научноизследователски ветеринаромедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ на тема: „Нови аспекти при профилактиката на заболяванията при пчелните семейства“.

На мероприятието взеха участие над 60 земеделски стопани от общините Враца, Мездра и Роман.

Лектор на семинара бе проф. Калинка Гургулова, която запозна пчеларите с основните заболявания при пчелите и начините за предотвратяване на патологията при тях. Темите, които бяха засегнати подробно бяха относно вароатозата, нозематозата и американския гнилец, като професор Гургулова подробно разясни стадиите на развитието на патогените на съответните заболявания и особено заостри вниманието на пчеларите, че всички е необходимо да водят борбата с тези болести.
Беше подчертано, че когато един пчелар третира пчелните семейства за съответна болест, а неговия съсед - пчелар не извършва съответното третиране, ползите от третиранията са минимални, а загубите големи.  Задължителните ветеринарно-медицински прегледи през пролетта и есента дават ясна картина на патологията при пчелите и трябва да се извършват задължително и своевременно.

В продължилата след лекциите дискусия бяха засегнати редица въпроси за изясняване на специфични моменти от борбата с болестите и възможностите за използване на внесени нови препарати от страни извън ЕС и тяхната пригодност.

Експертите от ТОО - Враца към НССЗ Емилия Петрова и Цветина Илиева-Петрова запознаха участниците в семинара с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. Представен бе и обсъден и индикативния график за отваряне на различните мерки от ПРСР през 2019 г. Особен интерес сред пчеларите предизвика предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.