На 23 април 2019 г. в гр. Плевен, се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Плевен) и Институт по фуражните култури (ИФК) - Плевен на тема: „Технологични решения за поддържане и подобряване на естествените ливади и пасища. Създаване и използване на сяти пасищни тревостои“.

На срещата присъстваха 30 земеделски стопани.   

Лектор на семинара  бе проф. д-р Анелия Кътова от ИФК-Плевен.

Проф. д-р Кътова представи на земеделските стопани ботаническия състав на ливадите и пасищата в България, в зависимост от географското им разположение и преобладаващия вид на тревите в тях.  Като основни заплахи и причини за деградация на ливадите и пасищата бяха отбеляза разораването им и превръщането им в ниви, лозя и др. Лекторът даде препоръки за подобряване на ливадите и пасищата - повърхностно и основно подобряване, както и директно подсяване на деградиралият тревостой. Проф. д-р Кътова представи план и мерки за поддържане на доброто състояние на пасищата, чрез прилагане на Национални стандарти 4.1 и 4.2.

Във втората част на семинара фермерите бяха запознати с биологичните особености на многогодишните житни видове, класифицирани според разположението на възела на братене – коренищни и туфести; според типа на развитие – зимно- пролетни и зимни; според височината – високи, средно високи и ниски. Обстойно бяха разгледани многогодишните бобови фуражни треви. Фермерите бяха запознати с изискванията към почвено-климатичните условия за отглеждане на люцерна, еспарзета, звездан, червена и бяла детелина. Акцент беше поставен върху съдържанието на хранителни вещества, добивите и възможностите за създаване на тревни смески. Съществено внимание беше обърнато на агротехниката за създаване на ливади и пасиша: определяне на площите за затревяване; подготовка на площите за затревяване; обработка на почвата; торене; избор на подходящи треви и тревни смески; сеитба; борба с плевелите. Проф. Кътова даде конкретни препоръки за използване на създадените тревостои, приготвяне на сено, изпасване на сятите тревостои, използвани системи за паша и изисквания при паша. Фермерите проявиха голям интерес към въпросите свързани с различните сортове подходящи за дейността им, извеждане на борба с плевелите и възможността за извършване на анализ на ботаническия състав на стопанисваните от тях пасища. 

Експертите на ТОО - Плевен към НССЗ представиха информация, относно възможностите за подпомагане по мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 г. и схемите и мерки за подпомагане по Директни плащания.  Участниците проявиха интерес относно условията и възможностите за кандидатстване по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. Изключително добре бе посрещната възможността за безплатно изготвяне на проектните предложения от експертите на НССЗ и оказването на съдействие при подаване на електронния формуляр за кандидатстване, а също при управление и отчитане на проектите през системата ИСУН.