На 7 май 2019 г. в гр. Смолян  се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Смолян) и Селскостопанска академия (Научен център по животновъдство и земеделие /НЦЖЗ/ - Смолян)  на тема: „Начини за борба срещу затревяване с плевели на междуредията при касис“.

На семинара присъстваха 10 земеделски стопани - растениевъди.

Доц. д-р Емилиян Попеску от НЦЖЗ - Смолян разясни пред присъстващите, че насажденията от касис отглеждани при почвено-климатичните условия на Средните Родопи се заплевеляват с различни видове плевели. Сред тях преобладават полска колянка, полски синап и козя брада.П ри дьждовна пролет и продължителна топла и слънчева есен, синапа и колянката могат да развият 2-3 потомства. Ако не се води борба срещу тях площите са застрашени  от силно заплевеляване, което  води до влошаване на водния и хранителния режим, отразявайки се негативно върху растежа и развитието на културните растения и добива.
Доц. Попеску сподели, че окопаването на междуредията при касиса, може да се извърши механизирано чрез употреба на мотокултиватори или ръчно. При механизирано окопаване площите трябва да са равни, с малък наклон и слабо каменисти. Освен това растенията трябва да имат правилна храстовидна форма без допиращи земята клони. Ръчното окопаване е по-ефикасно, но изисква повече време и човекодни, което оскъпява продукцията.

За химичната обработка чрез приложение на хербициди, лекторът разясни, че се използват предимно хербициди за трайни насаждения. В някои случаи може да се ползват и хербицидите Раундъп или Наса. При тяхната употреба трябва да се спазват обаче някои условия, а именно: ниски концентрации на разтворите, пръскането се извършва по-далече от растенията (25-35 см.) и употреба  на гръбна помпа с една дюза, ориентирана перпендикулярно на почвата.

Лекторът разясни, че окосяването на плевелната растителност може да се извърши механизирано чрез употреба на косачки с ограничена работна ширина, храсторези или ръчно. Като е необходимо площите да са равни, слабо каменисти и касисовите растения да имат правилна храстовидна форма.

При затревяване на междуредията при касиса с житни многогодишни треви, лекторът обърна внимание, че при употреба на многогодишния райграс растежа и развитието на плевелите силно се подтиска. След  втората-третата година на отглеждане на райграса плътността на полския синап и полска колянка се снижава значително.

Гл. експерт Марияна Неделева от Териториален областен офис - Смолян към НССЗ представи на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по ПРСР 2014 - 2020 г. Бяха дискутирани очакваните условия за допустимост, критерии и изисквания.