На 20 май 2019 г. в гр. Ст. Загора се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието  (ТОО - Стара Загора) и Тракийски университет - Стара Загора на тема: „Икономическо развитие на селските райони: методи за регионален анализ“.

Участие в семинара взеха студенти от университета и земеделски стопани.

Професор Яркова от Стопанския факултет на Тракийски университет - Ст. Загора запозна присъстващите с икономическото развитие на селските райони и използваните методи за регионален анализ. Темата разглежда на първо място динамиката в развитието на селските райони в края на поредния програмен период (2014-2020), публичните и частните мерки по ПРСР 2014-2020, които осигуряват подкрепата и средствата, за да се решат проблемите и потребностите на общностите и бизнеса от селските райони. За постигане на точни резултати при всеки анализ се изисква използване на подходящ инструментариум от аналитични подходи и методи. Участниците бяха запознати с основните общонаучни, икономико-статистически и интуитивно-логически методи за анализ. Особено внимание на присъстващите професор Яркова обърна на цялостното социално-икономическо развитие на селските райони, което дава възможност на производителите да разширят своя бизнес на силно конкурентни пазари.

Главен експерт Елена Гернилова от ТОО - Стара Загора към НССЗ запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.