На 25 май 2019 г. в гр. Бяла Слатина, обл. Враца се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Враца) и Областна дирекция „Земеделие” - Враца на тема: „Режим на регистрация и контрол на земеделска техника“.

Лектор на събитието бе инж. Цветомир Николов от отдел КТИ /Контрол и техническа инспекция/ към Областна дирекция „Земеделие” - Враца.

На срещата взеха участие 20 земеделски зърнопроизводители от област Враца. Лекторът запозна участниците с начина на регистрация на земеделската техника, който е в съответствие със Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ). Разяснено беше, че същия има за цел да осигури нормална и безопасна работа и придвижване на земеделска и горска техника. Техниката, която се предлага на пазара трябва да отговаря на изискванията за одобрение на типа съгласно Регламент /ЕС/ № 167/2013. Обърнато беше внимание, че при регистрацията на нови колесни трактори е необходимо търговеца да предостави валиден сертификат за съответствие, а сменяемата прикачна техника да бъде придружена от валидна декларация за съответствие. Безопасността на употребявана техника се удостоверява след извършване на изпитване и оценка за съответствие с изискванията за безопасност на техниката от Центровете за изпитване на ЗГТ /земеделска и горска техника/ и сертифициране към МЗХГ. Центровете се намират в градовете Русе и Пловдив.

При регистрация на машини произведени извън ЕС е необходимо при регистрация на същите да бъдат предоставени, освен договора за собственост и протокол за изпитване от един от двата центъра. При липса на протокол от изпитване на техниката, директорът на съответната Областна дирекция ”Земеделие” предоставя мотивиран отказ на заявителя.

По време на последвалата демонстрация бе показано, че при движение на земеделската техника по пътища отворени за обществено ползване трябва да се спазват законите за движение по пътищата. По принцип движението по пътищата се извършва само по изключение, когато няма алтернативен път. Водачът на техниката е необходимо да има свидетелство за правоспособност, отговарящо на съответната категория и валидна гражданска отговорност. Забранява се придвижването на техника в тъмната част от денонощието. Когато се движат по пътища отворени за обществено ползване е необходимо да се придвижват с включени къси светлини и мигащи светлини. В задната част на машината трябва да бъде поставен светлоотразителен триъгълник, който сигнализира за бавно движеща се техника.

Експертите от ТОО - Враца към НССЗ Емилия Петрова и Цветина Илиева-Петрова запознаха участниците с възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. Представен и дискутиран бе и индикативния график за отваряне на различните мерки от ПРСР през 2019 г.