На 26 юни 2019 г.  в  гр. Опака, обл. Търговище се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Търговище), Шуменски университет ,,Е. К. Преславски’’, Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Търговище) и Общинска служба „Земеделие“ - Попово на тема: ,,Отглеждане, торене и резитби при ягодоплодни насаждения’’.

На семинара присъстваха 21 земеделски стопани - малинопроизводители от регион Търговище.

Доц. д-р Кирил Славов представи добри практики при отглеждане и торене на ягодоплодни насаждения - ягоди, малини и къпини. Лекторът демонстрира практически дейности при резитбата на ягодоплодни насаждения - малини в стопанството на г-н Мехмед Хасанов.

Г-н Иван Иванов от отдел ,,Растителна защита’’  към ОДБХ-Търговище, запозна присъстващите с нормативните изисквания и добри практики при употреба и съхранение на продукти за растителна защита и торове.

Г-н Бернар Сюлейманов старши експерт  от ТОО - Търговище към НССЗ, изнесе презентация свързана с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.3 ,,Стартова помощ за развитието на малки стопанства’’ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Г-жа Денка Станчева главен експерт  на  ТОО - Търговище към НССЗ, разясни възможностите за подпомагане на земеделските стопанства, развиващи дейност в направление -малинопроизводство по мерките и подмерките, заложени в ПРСР 2014-2020 г. Отделено бе внимание и на възможностите за подпомагане по ,,Схемите за директни плащания, пазарни мерки и национални схеми за подпомагане’’, както и по ,,Схемата за единно плащане на площ’’ и ,,Схемите за обвързано с производството подпомагане на плодове’’. Представени бяха и възможностите за кандидатстване и финансиране по мярка 9 ,,Създаване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.