На 11 юли 2019 г. в гр. Добрич се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Добрич) и Областна дирекция „Земеделие” - Добрич на тема: „Режим на регистрация на употребявана земеделска техника“.

Лектор на събитието бе инж. Иван Вълчев от отдел КТИ /Контрол и техническа инспекция/ към Областна дирекция „Земеделие” - Добрич.

На срещата взеха участие 84 земеделски производители от област Добрич.

Лекторът запозна участниците с начина на регистрация на земеделската техника, който е в съответствие със Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ). Разяснено беше, че същия има за цел да осигури нормална и безопасна работа и придвижване на земеделска и горска техника. Техниката, която се предлага на пазара трябва да отговаря на изискванията за одобрение на типа съгласно Регламент /ЕС/ № 167/2013. Обърнато бе внимание, че при регистрацията на нови колесни трактори е необходимо търговеца да предостави валиден сертификат за съответствие, а сменяемата прикачна техника да бъде придружена от валидна декларация за съответствие.

Безопасността на употребявана техника се удостоверява след извършване на изпитване и оценка за съответствие с изискванията за безопасност на техниката от Центровете за изпитване на ЗГТ /земеделска и горска техника/ и сертифициране към МЗХГ.

При регистрация на машини произведени извън ЕС е необходимо да бъдат предоставени, освен договора за собственост и протокол за изпитване от центъра. При липса на протокол от изпитване на техниката, директорът на съответната Областна дирекция ”Земеделие” предоставя мотивиран отказ на заявителя. Срокът за първоначална регистрация на селскостопанска техника в КТИ е един месец. При неспазването му нарушителите подлежат на санкция в размер на 50.00 лв. за физически лица и 150.00 лв. за юридически лица.

На фермерите беше напомнено, че при движение на земеделската техника по пътища отворени за обществено ползване трябва да се спазват законите за движение по пътищата. По принцип движението по пътищата се извършва само по изключение, когато няма алтернативен път. Водачът на техниката е необходимо да има свидетелство за правоспособност, отговарящо на съответната категория и валидна гражданска отговорност.

Забранява се придвижването на техника в тъмната част от денонощието. Когато се движат по пътища отворени за обществено ползване е необходимо да се придвижват с включени къси светлини и мигащи светлини. В задната част на машината трябва да бъде поставен светлоотразителен триъгълник, който сигнализира за бавно движеща се техника.


Експертите от ТОО - Добрич към НССЗ, г-жа Маринела Георгиева и г-жа Геновева Занева запознаха участниците с възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. Акцент беше поставен върху отвореният от 28 юни до 30 септември 2019 г. прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.