На 28 октомври 2019 г. в гр. Плевен се проведе съвместна информационна среща – семинар на Национална служба за съвети в земеделието  (ТОО - Плевен) и Аграрен Университет - гр. Пловдив на тема: „Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност. Фактори влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти”.

На срещата присъстваха 17 земеделски стопани.   

Лектор по основната тема бе ас. Крум Христов от Аграрен университет - гр. Пловдив. Представени бяха презентации  на тема  „Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност. Документи при продажба на продукция“ и „Пазар и доходи на земеделските производители. Фактори влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти“.

На фермерите беше представена информация за ползите и стъпките при регистрация на Земеделските стопани, задълженията на регистрираните земеделски производители, варианти за упражняване на земеделска дейност(като нерегистрирани физически лица, като регистрирани ЗС само по Наредба 3, като регистрирани ЗС и по Търговския закон или като ЕТ), данъчно облагане на доходите. Подробно беше разяснена нормативната уредба, обхващаща правата и задълженията на фермерите при продажба на селскостопанска продукция, документално отразяване на продажбите на лицензирани тържища. Обсъдени бяха варианти за осигуряване на фермерите, съгласно изискванията на КСО като физически и юридически лица, с право и без право на болнични и др.

Във втората част на семинара фермерите бяха запознати с пазара и доходите  на земеделските производители, както и с факторите влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти. Бяха разгледани особеностите на търсенето и предлагането; факторите влияещи върху поведението на потребителя, консуматора и производителите. Беше обяснено как се достига пазарно равновесие между търсенето и предлагането и как работи пазара при излишък, недостиг и равновесие. Подробно бяха представени видовете пазари и видовете конкуренция- перфектна, монополистична, олигопол и монопол. Съществено внимание беше обърнато на маркетинга и рекламата на земеделски продукти.

Експерти от ТОО - Плевен към НССЗ представиха информация, относно възможностите за подпомагане по мерки и подмерки от ПРСР 2014- 2020 г. и схемите и мерки за подпомагане по Директни плащания. При проведената дискусия бяха зададени въпроси, относно конкретни стопанства, казуси и ангажименти на земеделските стопани. Участниците проявиха активен интерес относно, условията и възможностите за кандидатстване по подмярка 4.2.2. от ПРСР 2014- 2020 г. Изключително добре бе посрещната възможността за безплатното изготвяне на проектните предложения от еспертите на НССЗ и оказването на съдействие при подаване на електронния формуляр за кандидатстване, а също при управление и отчитане на проектите през системата ИСУН.