На 29 октомври 2019 г. в гр. Велико Търново се порведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - В. Търново) на тема: „Нови технологични решения в овощарството – резитби, капково напояване, торене, биологично производство“.

На събитието присъстваха 31 земеделски стопани от територията на област Велико Търново.

Доц. д-р Кирил Славов от Шуменски университет „Е.К. Преславски“ представи пред присъстващите новите аспекти при създаването и отглеждането на трайни насаждения. Обърнато беше внимание на специфичните моменти при избора и подготовката на площта за засаждане. Присъстващите бяха запознати с изискванията при създаване на интензивни трайни насаждения, което касае избор на подходящи подложки, сортове, подходящи схеми на засаждане, както и подходяща система за напояване. Акцентирано беше върху балансираното торене, което следва да се извършва на база на агрохимичен анализ на почвите, предимствата на системата на капковото напояване и не на последно място отглеждането на трайни насаждения по методите на биологичното производство. Обърнато беше внимание върху внасянето на необходимите микроелементи, както и подходящи торове и препарати за прилагане по методите на биологичното производство.

Информационната среща-семинар включваше  демонстрация в сливова овощна градина в стопанство на Петър Даниелов Ангелов, с. Присово, общ. Велико Търново, отглеждана по методите на биологичното растениевъдство, където земеделските стопани нагледно се запознаха и обемениха опит по отношение на сортовия състав, схемите на засаждане, резитби, напояване и поддържането на трайните насаждения.

Г-н Деян Дончев, главен експерт в териториалния областен офис на НССЗ в град Велико Търново представи пред присъстващите основните изисквания за кандидатстване по подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработката/маркетинга на селскостопански продукти“. Разяснени бяха и изискванията за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“, както и основните изисквания при изпълнение на вече одобрени или предстоящи за одобрение проектни предложения по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.