На 31 октомври 2019 г.  в гр. Русе  се проведе съвместна информационна среща - семинар на  Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Русе) и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на тема: „В търсене на съвършената пчела“. 

На мероприятието присъстваха 64 земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства и други заинтересовани от темата лица.

Лектор на семинара беше проф.д.б.н. Евгения Иванова от Пловдивски университет „П. Хилендарски“. Основният въпрос - Българската медоносна пчела - генетично богатство, възможности за разграничаването ѝ и причини за опазването ѝ намери отговори в презентацията на професор Иванова. На присъстващите бяха представени  медоносните пчели, техните подвидове, екотипове, чисти линии и хибриди и  медоносните пчели и тяхното значение за природата и за света, като цяло. Лекторът подчерта, че генетичното богатството, което е в основата на биологичното разнообразие сред популациите медоносни пчели в Европа е застрашено от: неконтролираното въвеждане на гени от други подвидове в адаптираните местни популации; стреса от променящата се околна среда и замърсяването ѝ; появата на нови патогени; глобалните промени в климата. За да се проучат зависимостите между генетичния произход на пчелните популации и средата, която обитават, учени от 11 европейски държави се обединиха в разработването и извеждането на общ експеримент под патронажа на европейската COST акция FA0803 –COLOSS. Днес COLOSS (Prevention of honey bee COlonyLOSSes) организацията (http://coloss.org/) е международно сдружение с нестопанска цел, базирано в Берн, Швейцария, чиито цели са фокусирани върху подобряване благополучието на медоносните пчели в глобален мащаб. Участниците в семинара като част от практическата част попълниха анкети, които ще допринесат до съставяне на по-ясна картина за състоянието на пчелните семейства и загубите от тях. Присъстващите се запознаха с биологични характеристики на българската медоносна пчела висока плодовитост на майката; добра зимна преживяемост; миролюбивост; добро хигиенно поведение.

В края на презентацията  проф. Иванова сподели, че в резултат на извършени експерименти се установило, че съвършената пчела не съществува! Т.е най-добра пчела, която има отлична производителност и добра толерантност към болестите в условията на всяка среда, не съществува. Вместо това, местните пчели са се оказали  не само с най-голяма продължителност на живот, но и в много случаи с по-високи добиви на мед и изява на ценни поведенчески качества. След това проф. Иванова запозна  присъстващите със загубите на пчелни семейства за периода 2017 –2019 и причините за тях.

След представянето на темите участниците отправиха много и разнообразни въпроси към  проф. д.б.н. Иванова  свързани с проблеми срещани в практиката и във връзка с направените от нея изследвания.

Eкспертите на ТОО - Русе към НССЗ представиха възможностите за подпомагане на пчеларите през програмен период 2014 – 2020 г. Бяха представени подмерките по Тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства (ТПРМЗС) и възможности за кандидатстване.