На 11 ноември 2019 г. в гр. Видин се проведе съвместна информационна  среща - семинар  на Национална служба за съвети в семеделието (ТОО - Видин) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки - Костинброд) на  тема: „Основни проблеми при развъждането на пчелни семейства“.

На мероприятието присъстваха 20 пчелари от различните общини на  обл. Видин, членове на местна пчеларска организация.

Броят  на отглежданите пчелни  семейства от пчеларите варира от 10 бр. до 130 бр. в пчелин. 

Лектор на семинара бе  д-р Панчо Запрянов от Институт по животновъдни науки - Костинброд към Селскостопанска академия, който  изнесе презентации относно основните проблеми и грешки в развъждане на пчелните семейства и акцентира на някои новости в отглеждане на пчелните семейства. Бяха засегнати  и въпроси относно зазимяването на семействата и грижите за тях през зимния сезон.

Експертите от ТОО - Видин към НССЗ запознаха присъстващите с възможностите за подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства по мерките от ПРСР 2014-2020. Акцентирано бе върху действащата в момента подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Положително бе прието  продължаването на дейността на НССЗ относно безплатното предоставяне на пакети консултантски услуги, в т.ч. и изготвяне на бизнес планове за участие и по инвестиционните мерки.