На 19 ноември 2019 г. в гр. Хасково се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация  на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО –  Хасково) и Институт по живитновъдни науки - Костинброд   на тема: „Новости в технологията на майкопроизводството в пчеларството” 

На семинара присъстваха  40 земеделски стопани от региона.

Водещ лектор на семинара бе доц. д-р Пламен Христов от Института по живитновъдни науки - Костинброд. Той запозна участниците в семинара с новите елементи в технологията на майкороизводството в пчеларството, иновативните решения при производството на нови пчелни семейства и подготовката на пчелните семейства за продуктивна дейност.

Проведена бе и демонстрация на пчелина на Радостина Тодорова.

От страна на земеделски стопани - пчелари бяха зададени много въпроси свързани с представените теми, с предоставянето на държавна помощ de minimis  за подкрепа на пчеларите и по Националната пчеларска програма.

Експертите от ТОО - Хасково към НССЗ представиха възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020г.