На 21 ноември 2019 г. в гр. Стара Загора се проведе съвместна информационна  среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис – Стара Загора) и Тракийски Университет /ТУ/ -Стара Загора на тема: „Съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна биоикономика”.

На срещата присъстваха повече от 20 земеделски стопани и научни работници от ТУ -Стара Загора.

Лектори на семинара бяха доц. д-р Георги Беев, доц. д-р Стефка Атанасова и доц. д.н. Нели Грозева (Тракийски университет - Стара Загора), които запознаха присъстващите със „Съвременните модели и технологии за производство на здравословни храни за силна биоикономика“.

Доц. Беев обърна внимание на фундаменталните и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни, внедряването на иновативни и високо технологични подходи за управление на биологични агроекосистеми, включващи адаптиране на нова система за управление (Decision Support System) за био-производство на приоритетни за страната култури, сортове и хибриди, разработване на нови биопрепарати с приложение в селското стопанство, проучване на методи за контрол на качеството на биопродукти и храни.

Доц. д-р Атанасова запозна фермерите с приложимостта на дистанционните методи за наблюдение за нуждите на съвременно прецизно земеделие, доц. Нели Грозева с анализа на агроекологичните фактори за разпространението и растежа на приоритетни за страната растения /лечебни, бобови и овощни/.

Експертите от ТОО-Стара Загора към НССЗ запознаха присъстващите с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.