На 20 ноември 2019 г.  в гр. Добрич се проведе  съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Добрич)  и Областна дирекция „Земеделие“ - Добрич на тема : „Интегрирано управление на вредителите при едногодишни култури и трайни насаждения“

На срещата присъстваха 28 земеделски стопани.

Лектори на семинара бяха Дарина Василева, н-к отдел „ Растителна защита“ към Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич и по покана на Областна дирекция „Земеделие“ Добрич, проф. Иван Киряков завеждащ отдел „ Селекция на зърнено-житни и бобови култури„ в ДЗИ Г. Тошево.  Проф. Иван Киряков запозна присъстващите  със същносттта на ИУВ и необходимостта от прилагането на този метод. Тази система позволява на земеделските производители да управляват нападенията от болести, насекоми, плевели и други вредители по икономически, целесъобразен и екологичен начин. Увеличаването на добивите, съчетано с опазване на околната среда е неразривно свързано с прилагането на ИУВ при различните култури. Беше акцентирано върху ползите от прилагането на ИУВ:

• По-високи добиви и по-добри показатели на продукцията
• Намаляване вредите при масово нападение отв редители
• Използване на нови  продукти и техники

Беше обърнато внимание, че ИУВ е съвкупност от много фактори: избор на сорт, правилно сеитбообращение, подходящи обработки, мониторинг, качествено прибиране и съхранение на реколтатата.
Г-жа Дарина Василева акцентира върху избор на правилни продукти за растителна защита, прилагане на  най- ефикасните техники , като използване на оборудване за използване на продукти за растителна защита с ограничено  отнасяне на струята, по специално за култури като овощни градини и лозя. Намаляване на рисковете от замърсяване на ПРЗ извън района на прилагането им поради отнасяне на струята при пръскане, оттичане или изтичане. Целенасоченото и навременно прилагане на продуктите за растителна защита е от ключово значение за ефективната и ефикасна борба с вредителите. Това изисква използването на подходящо и добре поддържано оборудване, както и познаването на вредителите. Особенно внимание бе обърнато на мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване пояната на  резистентност на вредителите към ПРЗ. Земеделските производители трябва много добре да познават ефикасността на продукта за растителна защита, начините  на използване на продукта, изискванията за отглеждане на  съответните култури  и наличието на алтернативни варианти за управление на вредителите.

Контролът върху употребата на ПРЗ се осъществява чрез планови  и внезапни проверки при наличие на нарушение и обхваща:продуктите за растителна защита,земеделските производители, които ги употребяват;стопанствата в които ги употребяват;документацията, свързана с употребата на ПРЗ;растенията и растителните продукти при първичното им производство и други обекти, върху които са употребени ПРЗ.

И. Ташева-главен експерт в ТОО Добрич запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване по  подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма от мярка 4 „ Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020